Vergi ve Güncel Haber Portalı

687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı Bankaların Vereceği Kredilerle İlgili Düzenleme Geldi

09.02.2017
28
687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı Bankaların Vereceği Kredilerle İlgili Düzenleme Geldi

El Konulan ŞirketlerSatılacak Gelirleri Hazineye İrat Kaydediliyor

Müsadere edilen şirket, ortaklık payları ve varlıklar

687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı. MADDE 1   (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca.  Kayyım atanmasına karar verilip 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesine göre. Kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılan şirketler.  Ortaklık payları ve varlıkların 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 7/2/2013 tarihli ve.  6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun.  İkinci Bölümü kapsamına giren suçlardan dolayı müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararı.  Bu şirket, ortaklık payları ve varlıkların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir.

        Satış ve tasfiye sürecinde şirket, ortaklık payları ve varlıkların yönetiminin 6758 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre atanan yöneticiler tarafından yürütülmesine devam edilir. Satış veya tasfiyeden elde edilen gelirler Hazineye irat kaydedilir.

Yolcu Ve Yük Taşıyan Araçların Kış Lastiğine Dair Düzenleme Geldi

687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı. MADDE 2 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 65 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 65/A maddesi eklenmiştir.

“Kış lastiği zorunluluğu

MADDE 65/A – Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları.  İllerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulur.

       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu yetkisini valiliklere devredebilir.  Bu madde hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir.

      Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.

       Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.”

31 Aralık 2017 Tarihine Kadar Yeni İş istihdamlarında İş Verenlere Destek Ödemesi Yapılacak 

687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı. MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere.  1/2/2017 Tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

İşverenlere Yeni İş İstihdamlarında Aylık 666 TL Destek Verilecek

687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı.  İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği.  Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

Borcu Bulunan Taksitlendirirse Destekten Yararlanabilecek

687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı. Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

İstihdam Edilecek Yeni İşçiler için Vergi İndirimi Geldi

687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı.  GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından.  İşe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde.  Kayıtlı sigortalılar dışında olmaları.  V e 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla.  İşe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri.  5335 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri.  Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Banka Sicil Affı İle İlgili Olarak Verilecek Krediler ve Yapılandırmalar Zimmet Suçu Oluşturmayacak

MADDE 4 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma. Bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz.

Öğrenci  Etüd Merkezleri Kapatıldı

687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezleri,” ibaresi ile aynı fıkranın (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenci Etüt Merkez İşlerini Artık Belediyeler Yapacak

“p) Sosyal etkinlik merkezi: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını,”

Öğrenci Etüt Merkezleri 1 Temmuza Kadar Kapanacak

MADDE 6 – 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere.  Halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine.  1/7/2017 Tarihine kadar devam edebilirler. En geç 29/7/2017 tarihine kadar bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g), (h), (i), (k), (o) ve (ö) bentlerinde tanımlanan özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapıldı

MADDE 7 – 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (dd) bendinde yer alan “kuran ve işleten” ibaresi “kuran ve/veya işleten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8

687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı.  6112 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş.  Üçüncü cümlesi.  Yürürlükten kaldırılmış ve beşinci cümlesine “Üst Kuruldan karasal yayın lisansı almış” ibaresinden sonra gelmek üzere. “Veya bu Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yayınlarına devam eden” ibaresi eklenmiştir.

“Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca kendilerine tahsis edilen televizyon kanalı, multipleks kapasitesi ile radyo frekanslarından yapacakları yayınlarını, tek bir verici tesis ve işletim şirketince kurulan ve/veya işletilen radyo ve televizyon verici tesislerinden yapmak zorundadır. Sermayesinin en az yarısı kamuya ait olmak üzere kurulan veya iştirak edilen verici tesis ve işletim şirketinin uyması gereken şartlar Üst Kurulca belirlenir ve şartları yerine getiren tek bir verici tesis ve işletim şirketine yayın iletim yetkisi verilir.”

MADDE 9 – 6112 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel TV’ler  Artık Seçim Yasakları Yüzünden Ceza Kesilmeyecek

MADDE 10 – 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Bu madde kapsamında Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler” ibaresi “Kayyımlık yetkisi Fona devredilen veya Fonun kayyım olarak atandığı şirketleri soruşturma ve kovuşturma süresince yönetmek üzere atananlar veya görevlendirilenler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

15 Temmuz El Konulan Televizyonlar  Satılıyor

“(4) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler.   Gereğince kapatılan özel radyo ve televizyonların.   15/7/2016 Tarihi itibarıyla sahip oldukları yayın lisansları.  15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun.  Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde ki benzeri izinleri.  Maliye Bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından ihya edilir.

      687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı.. İhya edilen bu lisans ve haklar ile frekans, kanal kullanımı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde ki benzeri izinlerin Maliye Bakanlığınca veya üçüncü fıkra kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca.  Kapatılan özel radyo ve televizyonlara ait diğer varlıklarla birlikte ya da ayrı ayrı satılması durumunda bunların yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri Fonun bildirimi üzerine.   Gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanır.

Diğer Düzenlemeler

MADDE 12 – 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 13 YORUM
 1. Güven dedi ki:

  Günaydın hocam bu yazı bizim lehimize olan bi durum mu?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Değerli okurumuz Bugünkü KHK da ki düzenleme Sicil affını destekleyici bir düzenlemedir. lehinize olan bir durumdur

 2. ÇELİK dedi ki:

  Sanırım bankalar Zimmet suçu sayılması endişesiyle uygulamaya geçmemişlerdi. Bu konu da netleştiğine göre önümüzdeki haftadan itibaren sicili bozulmuş olan vatandaş ve esnaflara kredi vermeye başlayacaklardır. Yanılıyor muyum hocam?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Değerli okurumuz Bugünkü KHK da ki düzenleme Sicil affını destekleyici bir düzenlemedir.

 3. ÇELİK dedi ki:

  Hocam selamlar. Bir sorum olacak. Toplamda 17-18 bin banka borcum var. Yarısı avukatlık durumda. Findexte son 12 ayda avukatlık dosya olduğundan güncel kredi notu çıkmıyor. Gelir aylık 4,350 TL. Sizce yasa kapsamında kredi kullanabilir miyim?

 4. mksiyamed dedi ki:

  hala bankalar ile ilgili net gelişme yok. kredi işlemleri hala olumsuz sonuçlanıyor. bu iş ne zaman başlicak bilgisi olan varmı ?

 5. Zordayim dedi ki:

  Hocam desenize en gec 1 haftaya kredi cekebilecez bide hocam sigortam yok gene kredi cekebilecekmiyim tesekkurler

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Değerli okurumuz Ödeme gücünüz bulunmuyorsa kredi kullanma ihtimaliniz bulunmamaktadır.

 6. SAMED ÖZDEMİR dedi ki:

  arkadaslar merhaba ben az önce vakıfbank üzerinden kredi kartı ve kredi başvurusunda bulundum kartım onaylandı kredi içinse en yakın şubemize bekliyoruz dediler.. bundan 3 yıl önce 2 ad. dosyam vardı kapattım ve sicil temize çıkması için bekledim hiç biryere borcum yok daha düne kadar ise maaş müşterisi olduğum yapı kredi bile ve diğer bankalardan ne başvurduysam red aldım kredi notum 534 sizce vakıfın onaylaması sistemi devreye sokmuş olmalarımıdır.?

 7. ATİLLA dedi ki:

  BUGUN HALKBANKASINA GİTİM YAZI GELMİŞ ONLARA AMA GECMİŞİ GÖZ ÖNUNDE DULUNDURACAKLARINI DAHA KISA ANLATMAK GEREKİRSE KEYFİMİZE GÖRE SEÇTİGİMİZ KIŞILERE KIREDİ/KIREDİ KARTI VERECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR KIREDİ PUANIM 800 YÜKSELTDE GEL BEN KIREDİ PUANIMI YÜKSELTİP GİDECEKSEM BU YASANIN CIKMASINI ANLAMI NE DEVLET BANKALARI DEVLETİN ALMIŞ OLDUGU VE RESMİ GAZETEDE YAYINLANMASINA RAGMEN KARARLARIMI HİCE SAYIYORLAR.SONUCTA DEVLET MEMURUYUM ALDIGIN PARA BELİ BUNDAN DAHA İYİ TEMİNATMI OLUR.TŞK

 8. Ümit dedi ki:

  Az önce halk bankası yla görüştüm bize yasa ile ilgili hiç bir yazı gelmedi dediler

 9. Zordayim dedi ki:

  Abi bizim lehimize olan birsey yokmu bankalara bas vuru yapmaktan herhalde daha 10 yil kredi cekemicim

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Başvuru yapmayın bankalar yasaya yakında uyum sağlayacak. özellikle kamu bankaları

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.