2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir Ne Zaman Ödenir ?

2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir Ne Zaman Ödenir ?

           2016 Dönemine ait Kurumlar vergisi beyanname verme süresi  1 Nisan tarihi itibariyle başladı.  Sermaye şirketleri,  Kooperatifler, İktisadi kamu müesseseleri,  Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, ve İş ortaklıkları kurumlar kazancı elde ediyorsa 1 Nisan 2017  ile 25 Nisan 2017 tarihleri arasında beyanname vermeleri gerekir.   

Kimler Kurumlar Vergisi Beyannamesi vermesi Gerekir ?

2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir Ne Zaman Ödenir ?  Kurumlar Vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan bir vergi türüdür. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur. Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır.

2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir Ne Zaman Ödenir ?  Kurumlar Vergisi Kanunun 1. maddesine göre Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir.

 1. Sermaye şirketleri,
 2. Kooperatifler,
 3. İktisadi kamu müesseseleri,
 4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
 5. İş ortaklıkları.

Kurumlar vergisi beyannamesi vermeleri gerekir.

Kurumlar Vergisi  Mükellefleri Kimlerdir ?

2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir Ne Zaman Ödenir ?  Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Kimler olduğu  Kurumlar Vergisi Kanunun 2. maddesinde düzenlenmiştir.

Kanuna göre Kurumlar vergisi mükellefleri

Sermaye şirketleri:

 • 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile.  Benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır.

Kooperatifler:

 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade eder.

İktisadî kamu kuruluşları:

 • Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur.
 • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî kamu kuruluşu gibi değerlendirilir.

Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler:

 • Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılır.
 • İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadî niteliğini değiştirmez.

İş ortaklıkları:

 • Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır.  Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.

Kurumlar vergisine konu olacak kazançları Nelerdir ?

 • Ticari kazanç,
 • Zirai kazanç,
 • Ücret,
 • Serbest meslek kazancı,
 • Gayri menkul sermaye iradı,
 • Menkul sermaye İradı,
 • Diğer kazanç ve iratlardır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir Ne Zaman Ödenir ?

2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir Ne Zaman Ödenir ?  Kurumlar vergisi beyannamesi Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir. kısacası.  Takip eden yılın 1 ve 25 Nisan tarihleri arasında verilmesi gerekir.

2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir Ne Zaman Ödenir ?     Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. Kurumlar Vergisi beyannamesine ait vergi  nian ayının sonuna kadar ödenmesi gerekir.  Türkiye terk etmesi halinde ise beyanname verme dönemi içerisinde ödenmesi gerekir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Bildirim ve Belgeler Nelerdir ?

 • Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti,
 • Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler,
 • Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler,
 • Dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortakların adları, ünvanları ve ikamet adreslerine ait bildirim,
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kârdan mali kâra ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirim,
 • Beyannamedeki tabloların yetersizliği nedeniyle ayrıca düzenlenen liste ve ekler.

Müjde 14 Mayıs 2017 Tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı Açılacak

Emekliye Tatil Müjdesi.Ucuza Tatil Yapılacak Ulaşımı THY Karşılayacak

Ucuz İnternet Kullanımı Geliyor? Kimler Yararlanabilecek? Aylık Ücreti Ne Kadar Olacak?

 

 

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*