Vergi ve Güncel Haber Portalı

2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ?

02.02.2018
47
2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ?

1 Şubat 2018 tarihi itibariyle basit usul mükelleflerin vereceği basit usul beyannamesinin verme süresi başladı. Kmler basit usul Olabilir? Basit Usulden Gerçek Usule Gerçek Usulden Basit Usule Nasıl Geçilir? Kimler Basit Usul Olamaz? Basit Usul Beyannamesi Nereye nasıl verilir ? Basit usul beyannamesi ne zaman verilir ?  Basit Usul Vergisi Ne Zaman Ödenir ? 2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ?

Basit Usullere Müjde.Basit Usul Kalkıyor Mu?Yeni Sistem Nasıl Olacak?

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Nelerdir ?

2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ? Basit Usul Olmanın şartları genel ve özel şartlar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.) 2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ?2 018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ?
 2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde;
  2017 takvim yılı için 6.500TL,
            2018 takvim yılı için 7.400 TL*
  diğer yerlerde;
          2017 takvim yılı için 4.300 TL
          2018 takvim yılı için 4.900TL’yi aşmamak.*
 3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

2018 Basit usul Mükellefler 9 Bin Lira Kazanç İstisnasından Nasıl Yararlanacaklar ?

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;
    2017 takvim yılı için 90.000 TL,
            (2018 takvim yılı için100.000 TL*)
  veya yıllık satışları tutarının
              2017 takvim yılı için 130.000 TL,
              (2018 takvim yılı için148.000TL’yi aşmaması*)
 2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;
     2017 takvim yılı için 43.000 TL,
              (2018 takvim yılı için 49.000 TL’yi aşmaması*)
 3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;
             2017 takvim yılı için 90.000 TL,
             (2018 takvim yılı için100.000TL’yi aşmaması*)

2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ? Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, (1) ve (3) numaralı sıralarda yazılı hadler yerine ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapan mükelleflerin 2018 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2017 tarihi itibariyle 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

2018 Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı 2018 Basit Usul 8 Bin Lira İndirim Ne Kadar Oldu ?

 * 2018 yılı şubat ayında  beyanname verecek olan mükellefler 2017 takvim yılı için geçerli olan tutarları esas alacaklardır.

Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Kimlerdir

Aşağıda ki işleri yapan kişiler basit usulden yararlanamazlar.

 1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları.
 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar.
 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.
 4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan, Kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar.
 5. Sigorta prodüktörleri.
 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler.
 7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar.
 8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar. (dayıbaşılar hariç),
 9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler,
 10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri. (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç).
 11. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

 Bu yetkiye istinaden çıkarılan 8/5521, 92/2683 ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile bir kısım mükellefler gerçek usulde vergilendirilme kapsamına alınmıştır.

2018 Basit Usul Defter Beyan Sistemi Nasıl Olacak ?

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nasıl Ne Zaman Olur ?

Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.
Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Nasıl Ne Zaman Olur ?

2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ? Gelir Vergisi Kanununun 47’nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hasılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir. Bu uygulama kapsamında, 01/01/2018 tarihinden itibaren gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01/01/2016 tarihinden itibaren başlanacaktır.
Söz konusu mükelleflerin, anılan Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir.

Basit Usulde Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır ?

2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ? Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.  Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır.

Basit Usul Vergisi Ne Kadar? Basit Usul 8000 TL Muafiyeti

Basit Usul Beyannamesi Nereye Nasıl Verilir ?

2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ? Basit Usul Beyannamesi Vergi Dairelerine de verileceği gibi. Basit Usul mükellefin muhasebecisi veya odası tarafından elektronik ortamda da gönderilebilir.

Vergi Dairelerine verilecek beyannameler elle mavi tükenmez kalemle eksiksiz ve tek nüsha olarak Büyük harflerle doldurularak verilmesi gerekmektedir.

Basit Usul Beyannamesi Ne Zaman Nereye Verilir ?

2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ? Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yıllık beyannamelerini kayıtlı bulundukları vergi dairesine verirler. Ancak 2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından, beyannameler 26 Şubat 2018 akşamına kadar verilecektir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 1-25 Mart 2018 tarihleri arasında verilir.Ancak 2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından, beyanname 26 Mart 2018 akşamına kadar verilecektir.

Basit Usul Beyanname Vergisi Ne Zaman Ödenir ?

2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ? 2017 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup;

 • Birinci taksit 28 Şubat 2018 tarihine kadar,
 • İkinci taksitin ise 30 Haziran 2018 (30 Haziran 2018 hafta sonuna rastladığından 02 Temmuz 2018) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.

Basir Usul Beyanname Vergisi  Ödenme Yeri ise aşağıdaki

Basir Usul Beyanname Vergisi ödeme yerleri aşağıda ki gibidir.

 • Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,*ağlı bulunulan vergi dairesine, Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir.

8 Bin Lira Kazanç Muafiyeti Nasıl Kimlere Uygulanır Beyannamede Nasıl Gösterilir ?

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2017 yılına ait olup 2018 yılında beyan edecekleri ticari kazançlarına 8.000 TL’lik kazanç indirimi uygulanacaktır.

Bu kapsamda;

 • Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlara herhangi bir süre sınırı olmaksızın indirim uygulanır.
 • İndirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına uygulanacak olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (kira geliri, menkul sermaye iradı vb.) bulunması halinde bu gelirlere indirim  uygulanmayacaktır. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000 TL’nin altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilmeyecektir.
 • Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnası ile 8.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanamazlar.
 • Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 TL’lik indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirler.
 • Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule geçmeleri durumunda, 8.000 TL’lik indirimden yararlanmaları mümkün değildir.
 • Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır.

2018  Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Şeref dedi ki:

  Merhaba babam 15 yıldır emekli emlak vergisi için beyan vermemiş 1500tl vergi borcu geldi ne yapmalıyım?

 2. mustafa altıngöz dedi ki:

  basit usul mükellefleri vergi dairesinden alınan şifre ile beyannamelerini kendileri verebilir mi.

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Maalesef veremezler BDP programı da olması gerekiyor

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.