Vergi ve Güncel Haber Portalı

2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belli Oldu! Çevre Temizlik Vergisi Nereye Ne Zaman Ödenir?

2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belli Oldu! Çevre Temizlik Vergisi Nereye Ne Zaman Ödenir?

2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belli Oldu! Çevre Temizlik Vergisi Nereye Ne Zaman Ödenir? Konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için 2020 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 52 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile yayınlandı. Yazımızda 2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Ne kadar olduğu, Çevre temizlik vergisini kimler ne zaman öder. Konuları hakkında bilgiler de vereceğiz.

Çevre Temizlik vergisi Nedir ?

Çevre temizlik vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilen belediyelerin çevre temizlik hizmetleri nedeniyle yararlanan konut, iş yeri ve diğer binalar adına ödenmesi gereken vergidir.  Halk arasında Çöp vergisi olarak da bilinir. Çevre temizlik vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan yapılardan alınır. 2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilen çevre temizlik vergisi, ev sahipleri için  kullanmış olduğu su sarfiyat miktarına göre belirleniyor. Ödemek için herhangi bir işlem yapılmadan belediye tarafından otomatik olarak faturaya yansıtılırak tahsil ediliyor. 2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları da bağlı bulunduğunuz belediyeye ödemeniz gerekmektedir.

İş Yerleri İçin Çevre Temizlik Vergisi Nasıl Ödenir?

İş Yerleri İçin Çevre Temizlik Vergisi Nasıl Ödenir? Emlak vergisinde olduğu gibi belediyelere başvurulması gerekiyor. Gelişen teknoloji sayesinde artık  otomatik hesaplanarak belediyeler tarafından tahakkuk ettiriliyor. Boş kullanılmayan binalar çöp vergisinden muaf oluyor.

Binalar için Çevre Temizlik vergisi  emlak vergisinde olduğu gibi iki eşit taksitte ödeniyor. Ödeme takvimi de emlak vergisiyle aynı. İlk taksit ödemesi Mart, Nisan, Mayıs aylarında ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit emlak vergisinde olduğu gibi Kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Ödemeler  Belediye veznelerinden PTT, anlaşmalı bankalar veya Belediye online tahsilata geçmişse elektronik olarak ödenebilir. Bina sahipleri 2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarını ilgili belediyeye ödeyebilir.

2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu? 

2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu? 2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları  Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından yayınlanan 52 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi. Tebliğde Konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için 2018 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları belirlendi.

52 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2020 tarihinden itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44’üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyük şehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyük şehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. 2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

(2) Bakanlığımızca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(3) Buna göre; 1/1/2020 tarihinden itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi bu Tebliğde belirlenen tutarlara göre tahsil edilecektir.

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

MADDE 3 – (1) Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyük şehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacaktır.

(2)Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyük şehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

MADDE 4 – (1) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyük şehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

(a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

(b) Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi:

 2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları, 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyük şehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2020 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. MADDE 5 – (1) 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44’üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Cumhurbaşkanı beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7’inci maddesine göre; konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyük şehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

(3) Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 17 kuruş olarak hesaplanacak; iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Engellilere Emlak Vergisinde Sağlanan Avantajlar

Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Yapması Gerekenler!


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Halil ARIN dedi ki:

    Ali bey,bana engel oranı 68 sürekli engel raporu verildi,Anjiolarımın kaydı silindigi için(1999_eskişehir 1986 Hacettepe)90 olarak veremeyiz,Anjio raporlarını getirirsen puanın 90 olur dediler..Benim aracım var,ben Otopark MTV vergsi ve diger haklardan nasıl faydalanırım. Selamlar.

    1. Ali Çetinkaya dedi ki:

      Değerli okurumuz otopark konusunda bilgim yok ancak MTV yönünden yararlanmak için % 90 altındaysa araç özel tertibatlı olmalı üstünde ise MTV 21 nolu tebliğ ekinde bulunan form, ruhsat fotokopisi ve sağlık kurulu raporunun aslı veya kurum onaylısı ile aracın bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurunuz

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.