Vergi ve Güncel Haber Portalı

2018 Vergi Ceza Miktarları Ne Kadar Artacak Cezalar Ne Kadar Oldu ?

19.11.2017
20
2018 Vergi Ceza Miktarları Ne Kadar Artacak Cezalar Ne Kadar Oldu ?

       11 Kasım 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 484 Sıra Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 Yılı yeniden değerleme oranı % 14.47 olarak açıklandı. Açıklanan bu tebliğe göre 2018 yılında trafik cezaları, vergi cezalarının artacağı oranlar belli oldu. 2018 Vergi Ceza Miktarları Ne Kadar Artacak Cezalar Ne Kadar Oldu ?

         2018 Vergi Ceza Miktarları Ne Kadar Artacak Cezalar Ne Kadar Oldu ? Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

2018’de Memurlar Ne Zaman Vergi Dilimine Girecek 2018 Vergi Dilimleri Belli Oldu mu ?

Vergi Cezası Nedir Hangi Durumlarda Hangi Vergi Cezası Kesilir ?

         2018 Vergi Ceza Miktarları Ne Kadar Artacak Cezalar Ne Kadar Oldu ? Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden Değerleme oranına göre vergi cezaları ve trafik cezaları  2018 Yılında % 18 artacak.

Vergi Cezaları    Vergi Kanunlarında belirtilen ödev ve sorumlulukları yerine getirilmediği için kesilir. Bu nedenle vergi cezalarıyla karşı karşıya kalınmaması için vergi ödevlerine uyulması gerekir.

Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ?

2017 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu 2017 Defter Tutma ve Sınıf Değişikliği Hadleri Belli Oldu mu ?

2018 Yılı Vergi Ceza Miktarları Ne Kadar Oldu ?

2018 Vergi Ceza Miktarları Ne Kadar Artacak Cezalar Ne Kadar Oldu ?  Vergi ödev ve sorumlukları yerine getirilmez ise vergi cezası ile karşı karşıya kalırsınız. Vergi ödevlerine örnek verecek olursak. Fatura düzenlememe, fatura istememe fatura almama, vergi mükelleflerinin  bildirimlerini zamanında yapmama. İşe başlamayı zamanında bildirmemek gibi sayabiliriz.

2018 Yılında vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere kesilecek ceza miktarları Bakanlar Kurulunca yeniden değerleme oranında arttırılırsa  aşağıda ki gibi olacaktır.

Vergi Cezasından kurtulma yollarından Uzlaşma (Tarhiyat Sonrası Uzlaşma)

2018 Vergi Ceza Miktarlarına Ait Tutar Listesi

2018 Yılı 1. Derece Usulsüzlük Cezaları( İki Kat olarak Uygulanır) 

 Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri  150 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar  45 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  21 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  12 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  6 TL

2018 Yılı 2. Derece Usulsüzlük Cezaları ( Tek Kat Olarak uygulanır )

 
1- Sermaye şirketleri 80 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar 21 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 6 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  3 TL

 

2018 Yılı Mükerrer Madde 355 Göre Özel Usulsüzlük cezaları

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 240 TL
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 125.000 TL
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 240 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 12.500 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 125.000 TL
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 240 TL
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  5.700 TL
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 290 TL
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 900 TL
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 180.000 TL
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.250 TL
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900 TL

Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası  2 TL

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 800 TL
tespit edilenler hakkında
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  40 TL
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.250.000 TL
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 57.000 TL

2017 vergi ve Cezalarına Buradan Ulaşabilirsiniz 

Vergi Cezasından kurtulma yollarından Uzlaşma (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma)


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.