Vergi ve Güncel Haber Portalı

Basit Usul Mükelleflere, Mükellef Olmayanlara da Muhtasar Beyanname Verme Zorunluluğu Geldi uygulama Ayrıntıları

Basit Usul Mükelleflere, Mükellef Olmayanlara da Muhtasar Beyanname Verme Zorunluluğu Geldi uygulama Ayrıntıları

18 Şubat 2017 tarihli 29983 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan.  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile hizmet akdine bağlı olarak işçi çalıştıranların.  Muhtasar beyanname verme kapsamını genişletti.  Bu tebliğle birlikte evde hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı haricinde hizmet akdiyle işçi çalıştıran kim olursa olsun mükellef olsun veya olmasın, basit usul veya gerçek usul farketmeksizin artık bağlı bulunduğu vergi dairesine muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorundalar.

Basit Usul Mükelleflere, Mükellef Olmayanlara da Muhtasar Beyanname Verme Zorunluluğu Geldi. Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması.  Gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla.  Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında. Sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ortaya çıktı.  Artık hizmet akdiyle yayında işçi çalıştıranlar Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verecekler.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Kimler Verecek ?

  • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,
  • 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,

içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Bu değişiklikle birlikte yanında işçi çalıştıran basit usuller ve  ticari bir faaliyeti olmadan yanında işçi çalıştıranlarda.  Muhtasar ve Prim Hizmeti beyannamesini vermek zorundalar.

Özel Bina İnşaat Sahipleri Muhtasar Beyannameyi Nasıl Verecekler

Basit Usul Mükelleflere, Mükellef Olmayanlara da Muhtasar Beyanname Verme Zorunluluğu Geldi.  Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için.  Sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilir. Şu kadar ki söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin.  Beyan edilmesini gerektiren bir durum olması halinde bu beyannamenin de verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, söz konusu işlemlere münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

Ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar hangi ay için beyanname verecekler ?

Basit Usul Mükelleflere, Mükellef Olmayanlara da Muhtasar Beyanname Verme Zorunluluğu Geldi. Ayın 15 i ile müteakip ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır. Buna göre söz konusu bilgiler, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

 

Beyannameler Ne Zaman Ne Kadar Sürede Verilecek ?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların Beyannamesi Kim Verecek ?

Basit Usul Mükelleflere, Mükellef Olmayanlara da Muhtasar Beyanname Verme Zorunluluğu Geldi. 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından en geç beyannamenin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilecektir.

Hizmet Akdi ile İşçi Çalıştıran Tüm Kişiler Artık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Artık Aylık Verecek

Basit Usul Mükelleflere, Mükellef Olmayanlara da Muhtasar Beyanname Verme Zorunluluğu Geldi. Yayınlanan tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, 193 sayılı Kanunun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

Basit Usul Mükelleflere, Mükellef Olmayanlara da Muhtasar Beyanname Verme Zorunluluğu Geldi. Mükellefler (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere) Ocak-Mart,  Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.

  İşçi çalıştırmayanlar beyannamelerini istedikleri takdirde üç aylık vermeye devam edebilecekler.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği vergi dairesi Neresidir ?

  • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı.
  • Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları halde kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan; kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

yer vergi dairesidir.

Özetle açıklarsak Mükellef olanların bağlı bulundukları vergi dairesi. Şubeleri varsa şubeleri mükellefiyetsiz şube ise  merkez vergi dairesi. Mükellefiyetli şube ise şubenin bağlı bulunduğu vergi dairesi olacak. Özel inşaatta çalışanlar için özel inşaatin bağlı bulunduğu vergi dairesi olacak.  Basit usullerde ise bağlı bulunduğu vergi dairesi olacak. 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin elektronik ortamda bizzat mükelleflerce/işverenlerce gönderilmesi Nasıl Olacak ?

  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler
  • Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler.
  • Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilirler.

Elektronik Ortamda Beyanname Yapmak için Ne Yapmam Gerekir ?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için.  İlk olarak. Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak.  Yetkili vergi dairesine başvurup beyanname göndermek için kullanıcı kodu, parola, şifre almamız gerekir.

Daha önceden elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler.  Mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini göndereceklerdir.

Beyannameler Muhasebeciler Aracılığıyla de Gönderilebilir mi ?

ergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler.  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aracılık yetkisi verilmiş.  Gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla göndermek istemeleri halinde ilk beyanname gönderilmeden önce.  Gerekli kayıt işlemlerinin yapılması için yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşımayan.  Mükellefler/işverenler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini sözleşme düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla elektronik ortamda göndereceklerdir.

Vergi Dairesine Başvuruda Kullanılacak Olan Formlar için TIKLAYINIZ

2017 Referandum Sandık Başkanı Memur Üye ve Parti Üye Ücretleri Ne Kadar ?

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarası Eşleştirilecek. Son gün 31 Mart

Emeklilere Müjde TOKİ’den 250 TL Taksitle Ev

Doktora Öğrencilerine Müjde Ayda 1550 Lira Burs

Ev Hizmetlerinde On günden az işçi çalıştıranlar Sigorta işlemleri Nasıl Olur ?

Şoföre De Trafik Sigortası Geliyor.Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları Düşecek Mi?

Forex Piyasası Nedir?Forex Piyasası Hakkında Her Şey

 

 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.