Çiftçiye Müjde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Borçlarını Ertelendi Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Çiftçiye Müjde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Borçlarını Ertelendi Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

  TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin borçlarını erteleyen  6824 Sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile KHK’de değişiklik yapan kanun Cumhurbaşkanınca onaylandı. 8 Mart 2017 Tarihli  Resmi Gazetede yayımlandı.

Yasa Neler Getiriyor?

  T.C. Ziraat Bankası  ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31/12/2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları Erteleme Kapsamındadır 

Yapılandırma Son Başvuru Tarihi 30 Haziran 2017

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31/12/2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde yapılandırılır.

Yapılandırmaya esas tutar; yapılandırmaya konu kredi borcunun vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık %11 oranında.  Basit usulde yürütülecek faiz uygulanmak suretiyle hesaplanır. Yapılandırmaya konu kredi borcunun vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık %5 oranında basit usulde yürütülecek faiz borçlu tarafından ödenir.

Defaten Ödeme Veya Taksit İlk Ödeme Tarihi 31 Ekim 2017

 Çiftçiye Müjde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Borçlarını Ertelendi. Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi hâlinde ilk taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar.  İzleyen taksitleri 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenir. Yapılandırma taksitlerine, yıllık %11 oranında basit usulde yürütülecek taksitlendirme faizi uygulanır. Ancak (a) bendi hükümlerine göre hesaplanan yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi hâlinde taksitlendirme faizi uygulanmaz.

Yasa Çıkmadan Önce Yapılandırılan Tarımsal Krediler de Taksitlendirilebilecek mi ?

Çiftçiye Müjde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Borçlarını Ertelendi.   Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce takip hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın borçları yapılandırılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih.  İtibarıyla ödemeleri devam eden borçlular talep etmeleri hâlinde bu maddenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalan borç tutarı esas alınarak yararlandırılır.

Yasadan Yararlanabilmek için Dava Açılmaması veya Açılan Davalardan Vazgeçilmesi Gerekir

Çiftçiye Müjde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Borçlarını Ertelendi.  Yasadan yararlanılabilmesi için dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.  Bu maddenin yürürlük tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış.  Alacaklar için takip işlemleri başvuru süresi sonuna kadar bekletilir. Borçlu tarafından madde hükmünden yararlanmak üzere başvurulması ve madde hükmüne göre yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde defaten veya taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş ise ilk taksit tutarının ödenmesi hâlinde banka/kooperatif tarafından dava ve/veya icra takipleri durdurulur. Bu takdirde yargılama ve icra takip giderleri ile vekâlet ücretinin 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar ödenmesi şarttır.

Yapılandırılan Taksit süresinden Sonra Taksit 90 Gün içinde Ödenirse Taksit Bozulmaz

Çiftçiye Müjde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Borçlarını Ertelendi.  Yasa hükümlerine göre yapılandırılan alacakların taksitlerinden herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi hâlinde ödenmeyen tutarın taksit ödeme süresinin son gününü takip eden 90 gün içinde ilgili taksitlendirme faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden yararlanılır. Taksitlerin belirtilen sürede de ödenmemesi hâlinde yeniden yapılandırma iptal edilerek Banka veya Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı doğrultusunda borcun tamamı muaccel hâle gelir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce madde kapsamındaki alacaklar için temerrüde düştüğü tarihten sonra yapılan ödemeler, yapılandırmaya esas tutarın hesabında dikkate alınır. Ancak borçlu lehine fark çıkması hâlinde herhangi bir iade yapılmaz.

Bu madde hükmünden yararlanılması, borcun maddi ve şahsi teminatının sükutunu icap ettirmediği gibi müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine, kefaletten çekilme hakkını vermez.

Gelir Kayıpları Hazine Müsteşarlığı Tarafından Karşılanacak

Çiftçiye Müjde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Borçlarını Ertelendi.  Bu madde hükümlerine göre yapılandırma ve taksitlendirme nedeniyle oluşacak gelir kayıpları, borçlunun ödemeyi yaptığı tarihi takip eden ayda yapılan talep üzerine Hazine Müsteşarlığı tarafından Banka veya ilgili kooperatife aktarılmak üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenir.

(8) a) Yapılandırmaya esas gelir kaybı, birinci fıkranın (a) bendi uyarınca yapılandırmaya esas tutar belirlenirken hesaplanan faiz ile aynı bent hükmü uyarınca borçlu tarafından ödenecek faiz arasındaki farktır.

Çiftçiye Müjde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Borçlarını Ertelendi. 

 Taksitlendirmeye esas gelir kaybı, taksitlendirmeye esas alınan yıllık %11 oranında basit usulde yürütülecek faizden borçlunun ödeyeceği yıllık %5 oranında basit usulde yürütülecek faiz düşülerek bulunan tutardır.

Çiftçiye Müjde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Borçlarını Ertelendi. Yapılandırmaya esas tutarın borçlu tarafından defaten ödenmesi.  Hâlinde bu fıkranın (a) bendinde hesaplanan tutarın tamamı.  Hazine Müsteşarlığınca Banka veya ilgili kooperatife aktarılmak üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine defaten ödenir.  Yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi hâlinde ise bu fıkranın (a) bendinde hesaplanan tutar da yapılandırmaya esas tutara uygulanan koşullar çerçevesinde taksitlendirilir.  Ve bu maddenin yedinci fıkrasındaki usuller uyarınca Hazine Müsteşarlığından talep edilir.

     Basit Usulde Taksitlendirme Faizi Uygulanacak

Bu kapsamda taksitlendirilen tutarlara talep tarihinden önceki son on iki aylık döneme ilişkin TL cinsi sabit getirili iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama yıllık bileşik maliyeti oranında taksitlendirme faizi uygulanır. Bu bent uyarınca yapılacak ödemelerde vade tarihinin geçmesi ve 90 günlük ödeme dönemi içinde ödeme yapılması durumunda günlük bazda basit usulde yürütülecek taksitlendirme faizi hesaplanır. Söz konusu faizin hesaplanmasında bu bentte belirlenen taksitlendirme faiz oranı kullanılır. Dördüncü fıkrada belirtilen şekilde borcun muaccel hâle gelmesi hâlinde ödenen gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığına iade edilir.

(9) Sekizinci fıkra hükümlerine göre yapılan ödemelerin denetlenmesinde 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

(10) Bu maddede yer almayan hususlarda Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin mevzuatı uygulanır.

(11) Bu madde hükümlerinden, 18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredilerin borçluları da yararlanabilir. Bu kapsamda yapılandırılacak krediler için gelir kaybı hesabı yapılmaz.

(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve uygulamaya ilişkin tereddütleri gidermeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

Kadınlar Nasıl Erken Emekli Olur Doğum Borçlanması Nedir ?

Anne Baba Veya Eşinden Dolayı Emekli Maaşı Alanlarda Promosyon Alabilecek mi ?

İİBF Mezunları Atama İçin Cumhurbaşkanı’na Mektup Yazdı

 Mükellefi Rahatlatan Açıklama : ‘Defter Tasdikini Kaldıracağız

 40 Yorum "Çiftçiye Müjde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif Borçlarını Ertelendi Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı"

 1. Mahmut ...   8 Mart 2017 at 11:32

  Vadeli hesab açmak kredi notunu yükseltirmi. ..

  Cevapla
 2. Samet   11 Mart 2017 at 12:55

  daha önce tarım kredi koaparetifini yapılandırdım fakat taksitini ödeyemedim yeni çıkan yasadan faydalanabilirmiyim ? teşekkürler

  Cevapla
 3. Nizamettin aksakal   13 Mart 2017 at 14:18

  Mayıs 2017 de kredi ödemem var buda 5 taksite bölünecek mi?

  Cevapla
 4. emrah   13 Mart 2017 at 23:18

  Benim tarım kredi borcumun vadesi 31 03 2017 borcumu yapılandırma veya erteleme kapsiyormu

  Cevapla
 5. emrah   13 Mart 2017 at 23:21

  Benim borcumun vadesi mart 31 borcumu yapilandira bilirmiyim yada erteleye bilirmiyim

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   13 Mart 2017 at 23:29

   değerli okurumuz yasa kapsamında değilsiniz yine de yanlış yönlendirmemiz için banka ile görüşünüz

   Cevapla
 6. ali   14 Mart 2017 at 12:18

  vefat eden babamın ziraat bankasına olan borcunu kapsarmı?ZAMANI 3 YIL KADAR GEÇMİŞ OLAN BORCUNU KAPSARMI?

  Cevapla
 7. Bayram ÖZTÜRK   14 Mart 2017 at 13:41

  Kredimi iki yıldır erteliyorum. Yapılandırmak istiyorum. Bu yasa beni kapsıyor mu?

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   14 Mart 2017 at 19:56

   değerli okurumuz ertelenen borçlatdan bahsetmiyor ama yinede bankadan bilgi alınız

   Cevapla
 8. bekir   14 Mart 2017 at 15:23

  Yem kredisi borcum var ziraat bankasina yem kredisi olarak cektim ocaktan once erteletmek istememistim ama simdi erteletmek istiyorum bu yasadan bankadakilerinhaberi yok daha bize yazi gelmedi diyorlar ne zaman basliyacak

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   14 Mart 2017 at 19:58

   değerli okurumuz uygulama ne zaman olur olmaz bilemem 8 mart tarihli resmi gazetede yayınlandı

   Cevapla
 9. bekir   14 Mart 2017 at 15:26

  Agustosun 20sinde odenek

  Cevapla
 10. Mehmet   14 Mart 2017 at 23:16

  2016 Ertelemesinden yararlandım Ödemem Eylüldetraktör kredisi Atalıkta ise diğer ktediler Ayrıca üç adet traktör kredisi borcum var taksitlendirmeden yararlanabilir miyim

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   14 Mart 2017 at 23:34

   Değerli okurumuz Kanun maddesinde takipte olan borçlar diye belirtilmektedir. Ancak uygulamalar konusunda bankadan bilgi alınız.

   Cevapla
 11. semra   16 Mart 2017 at 00:11

  ziraat bankası tarım kredisininin 2016/11.nci aydaki taksidi ödeyemeyince 2016/11 ayda yapılandırma yaptırdım.banka yapılandırma yaparken 1.nci taksidin faizini ödersen (10.000 tl) olur denildi bende tüketici kredisi çekerek faizi ödedim .ödemiş olduğum bu faiz yeni yapılandırmada nazara alınır mı.çünkü fazladan faiz ödettirdiler.ana paradan düşülmedi ne yapmam lazım.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   16 Mart 2017 at 01:11

   değerli okurumuz yasa geri iade ödenecek faizlerle ilgili bir düzenleme yapmadı detaylı bilgi için bankanıza başvurunuz

   Cevapla
 12. özcan bolat   20 Mart 2017 at 11:49

  tarım kredi koop. 2016 yılı içinde icralık durumum var. borcuma karşılık takip başlatmıştı. yasa çıktıktan sonra gidip yapılandırma talep ettiğimde borcumun %20 sini ödememi istediler. ayrıca dava ve icra masraflarınıda peşin istediler. yasada ekim sonuna kadar demekte. kooperitifin uygulaması keyfimi yoksa yasanın uygulamasında bilemdiğimiz noktalar mı var?

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   20 Mart 2017 at 20:15

   Değerli okurumuz yasa da % 20 peşinat hükmü yok ikincisi ekime kadar süre veriyor dava masrafları ekim diye kanunda yazıyor. Bunu vatandaşlarımız sicil affında yaşadı yasa çıktı uygulayan banka çıkmadı. şimdi bizim yazdıklarımız tamamı mevzuattan bankaya takdirde bırakmamış ancak son dönemlerde yasa ne derse desin bankalar uygulamada kendi bildiklerini okuyor.

   Cevapla
 13. Omer   10 Nisan 2017 at 23:08

  Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce takip hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın borçları yapılandırılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih. İtibarıyla ödemeleri devam eden borçlular talep etmeleri hâlinde bu maddenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalan borç tutarı esas alınarak yararlandırılır. Nedemek tir ali bey

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   10 Nisan 2017 at 23:21

   değerli okurumuz kastettiği yasa yürürlüğe girmeden önce yapılandırmış borcu olanlar yararlanabilir diyor

   Cevapla
 14. Adem birinci   4 Mayıs 2017 at 14:30

  Ali Bey biz gecen sene borcumuzu yapilandirdik 1. Taksitini geçen sene yatirdik bu sene nisan 15 de ikinci taksidin zamanı gecti bu yasadan yararlanmak için ziraat bankasına gittik fakat bugün itibarıyla hala kendilerine gelen bir bilgi gelmediğini söylüyorlar ve krediyi odememizi istiyorlar konuyla ilgili daha detaylı hangi kurumdan bilgi alabilirim bilgi verirseniz sevinirim

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   5 Mayıs 2017 at 00:05

   şube yerine müşteri temsilcileri ile görüşebilirsiniz.

   Cevapla
 15. AHMET ÇOBAN   16 Mayıs 2017 at 02:52

  Ali bey merhaba ziraat bankası kredi borcumu geçen yıl haziran ayında yapılandırdım yeniden yapılandırmak istediğimde ilk taksit peşin isteniyor yasada böyle bir şey varmı ilk taksit ödemesi ne zaman yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   16 Mayıs 2017 at 20:56

   ilk taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir

   Cevapla
 16. Emre   14 Haziran 2017 at 08:04

  Merhaba Ali bey tarım tekke kooperatif ine olan borcumun vadesi yaklaşmak üzere ve beni dün telefonla aradılar borcumun ertelenemeyecegini belirttiler ve bende bunun üzerine kooperatife gittim gerekçe olarak tarım sigortası olmadıgı için erteleyemiyoruz dendi kanunda böyle bir madde yok bende onlara ölen bir malı nasıl sigortalatabilirim dedim ve yapabilecegimz birşey yok dediler ben nasıl bir yol izleyebilirim hakkım olanı vermiyorlar.

  Cevapla
  • Ali Çetinkaya   14 Haziran 2017 at 22:44

   değerli okurumuz başvurunuzu yapınız taksitlendirmeme nedenlerini yazılı olarak isteyiniz

   Cevapla
 17. mustafa uğur   16 Eylül 2017 at 09:52

  bankalara yazı gittimi

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   16 Eylül 2017 at 10:25

   yazı 8 mart 2017 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlandı ve bankalar bu konuda bilgi sahibiler

   Cevapla
 18. mustafa uğur   18 Eylül 2017 at 16:08

  ben soruyorum bize yazı gelmedi diyorlar benim ödemem 15/09/2017

  Cevapla
 19. Kadir   20 Eylül 2017 at 20:51

  Ali bey benim ziraat bankasına yapılandırmam vardı bu kanun çıkınca gittim tekrarı için yapmadılar ve avkata verdiler üstelik 26 bin borç 44 oldu ne yapmamız gerekiyor

  Cevapla
 20. Kadir   20 Eylül 2017 at 20:57

  Zirat bankasına yapılandırmam vardı kanun çıkınca tekrar gittin seni kapsamıyo dediler 26 bin borcum vardı 44 oldu şimdi avkata verildi dosyam ne yapmalıyım ali bey

  Cevapla
 21. Yasin çeçen   6 Kasım 2017 at 21:03

  Tarım kırediye gidiyoruz böyle bir şey yok diyor ziraat bankası yine. Öyle icraya düşenlere. Bu peki. Günün de Ödeyenleri niye. Kapsamıyor çifçi çok madur faizini zor. Ödüyoruz devletimizden çifçi borçların bir yılda olsa bile faizsiz ertelenmesini rica ediyoruz ekim ekecek gücümüz. Yok buyıl çifnin. Durumu.çok kötü. Yardım cı olmanızı. Rica ediyoruz

  Cevapla
 22. semra   22 Aralık 2017 at 00:33

  Ali bey,2017 haziran ayında ziraat bankası çiftçi kredisini yapılandırdık (FAİZİNİ ÖDEYEREK) 1.taksit ekim 2017 de ödenecekti ancak, kuraklık nedeniyle ödeyemedik bankaya yeniden yapılandırma için gittiğimizde faizi ödersen yapılandırma olur diyor.faizi zaten 1.ci taksit kadar oluyor faiz almadan yapılandırma olmaz mı? son çıkan yasaya göre, banka bildiğini mi okuyor ne yapmamız lazım.

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   22 Aralık 2017 at 22:25

   bankanın dediği dışında bir şey söylemememiz mümkün değil

   Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)