Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ?

Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ?

       Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ? Esnafların işsiz kaldığında yanında olacak kuruluş olan Esnaf Ahilik sandığı ve bu sandık tarafından verilecek olan Esnaf için işsizlik maaş yasası 8 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Yasa maddesinin yürürlük tarihi olarak da 01/01/2018 olarak belirlenmişti. 

Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ? Bugünkü Yazımızda  ne kadar süreyle maaş bağlanacak maaştan kimler yararlanabilecek. Esnaflardan ne kadar kesinti yapılacak. Maaş alma şartları nelerdir konuları ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Yasalaştı mı Şartları Nelerdir ?

Esnaf İşsizlik Maaşından Kimler Yararlanacak ?

Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ? İşsizlik Sigortası Kanuna bir madde eklenerek esnafların da işlerini bıraktıklarında belirli bir süre mağdur olmaması için ahilik sandık fonundan belirli bir süre maaş verilecek. Maaştan  bağkurluların geneli yararlanacak.

Yararlanamayacak Bağkurlular ise

 • Çiftçi Bağkuru olanlar,
 • Jokey ve Antrenörleri,
 • Köy ve Mahalle Muhtarları,
 • İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar,

Esnaf İşsizlik maaşından yararlanamaz.

Esnaf İşsizlik Maaşından Yararlanacak Olan Bağkurlular

 • Gelir Vergisi Olan Mükellefler,
 • Basit Usulde Gelir Vergisi Olan Mükellefler,
 • Serbest Meslek Erbapları ( Muhasebeci, Avukat, Serbest Doktor vb )

ve diğer vergi mükellefi olan bağkurlular esnaf işsizlik maaşından yararlanabilirler.

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim İle Esnaf Ahilik Sandığı Kurulması Mecliste

Esnaf Ahilik Sandığı Yönetim ve Denetimi Nasıl Olacak ?

Esnaf Ahilik Sandığı, Kurum Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir. Esnaf Ahilik Sandığı, Fon kaynakları ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Esnaf Ahilik Sandığı, Sayıştay tarafından denetlenir.

2018 Esnaf Çiftçi Bağkur Primleri Belli Oldu mu Bağkur Primi Nasıl Ödenir ?

Esnaf Ahilik Sandığı gelirleri Neler Olacak ?

 • Esnaf Ahilik Sandığı primlerinden,
 • Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan,
 • Esnaf Ahilik Sandığının açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan,
 • Bu madde gereğince sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,
 • Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan,

Oluşmaktadır.

Esnafa Çiftçiye Ev Alacaklara Müjde Torba Yasa Meclisten geçti.

Esnaf Ahilik Sandığının Giderleri Neler Olacak ?

 • Esnaf Ahilik Sandığı ödeneklerinden,
 • 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primlerinden,
 • 48 inci maddenin yedinci fıkrasında sayılan hizmetlere ilişkin giderlerden,
 • Esnaf Ahilik Sandığı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderlerinden,

Oluşacak.

Çiftçinin Elektrik, Ziraat Bankası Ve Tarım Kredi Borçları Yapılandıran Yasa Meclis Kabul Edildi m

Esnaf Ahilik Sandığı Gelirlerinden Kesinti Olacak mı ?  Sandık Denetimi Nasıl Olacak ?

Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ?  Kanuna göre, Esnaf Ahilik Sandığı, bütçe kapsamı dışında olup gelirlerinden vergi kesintileri hariç hiçbir şekilde kesinti yapılamaz. Gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemez.  Esnaf Ahilik Sandığının gelir ve giderleri üçer aylık dönemler hâlinde 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli malî müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının sonuçları ilân edilir.  Esnaf Ahilik Sandığının gelirleri ile bu gelirlerle alınan her türlü taşınır ve taşınmazlar Kuruma aittir.  Esnaf Ahilik Sandığı, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyetin, 193 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kanun uyarınca yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur.

Esnaf Ahilik Sandığına Üyelik Zorunlu mu ?

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur. Bu madde kapsamına giren ve hâlen faaliyette olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olurlar.

 Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası için Üyelerden Yapılacak Kesintiler Ne Kadar Olacak ?

Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ?  Esnaf Ahilik Sandığı sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları ve Devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi öder. Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınır. Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamaz. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iade edilmez. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir.

Esnaftan 1 Temmuz 2017’de 35 TL Kesilecek Maaş 2020 Yılında Bağlanacak

Konuyla İlgili Örnek Verecek olursak. Yasa bu yıl yürürlüğe girmiş olsaydı.

 • SGK Günlük Kazanç Alt Sınırı= 59,25 TL’dir.

Buna göre %2 en fazla olarak hesaplanırsa 59,25 * % 2 = 1,185

 • 30 gün üzerinden hesaplanacağına göre= 1,185*30=  35,55  TL  Esnaf ahilik sandığı  sigortalısının üyenin ödeyeceği miktardır.
 • Devlet ise % 1 olduğuna göre 35,55 TL’nin yarısı olan 17,775 TL’dir.

Esnaf Ahilik Sandığı Primlerini Hangi Kurum Toplayacak ?

          Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından Sosyal Güvenlik Kurumu, bu madde kapsamındaki diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından Kurum görevli, yetkili ve sorumludur.

Bütün İşlemlerden SGK Sorumlu Olacak

         Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 80 inci, 82 nci, 86 ncı, 88 inci, 89 uncu, 90 ıncı, 91 inci, 93 üncü ve 100 üncü madde hükümleri uygulanır. Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından, sigortalı bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Esnaf Ahilik Sandığına aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından ve yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Sosyal Güvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme cezası ve gecikme zammını ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın onbeşine kadar Esnaf Ahilik Sandığına aktarır.   Sosyal Güvenlik Kurumunun ay itibarıyla Esnaf Ahilik Sandığına intikal ettirdiği sigortalı paylarını dikkate alarak Devlet payını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep eder.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talep edilen miktarı talep tarihini izleyen onbeş gün içinde Esnaf Ahilik Sandığına aktarır.

2017’de Esnafa İşsizlik Maaşı Verilecek

Esnaf Ahilik Sandığından Üyelere Hangi Ödemeler Yapılır ? Hangi Hizmetler Verilir ?

    Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurumca aşağıda belirtilen ödemeler yapılır ve hizmetler sağlanır.

 • Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği,
 • 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri,
 • Yeni bir iş bulma,
 • Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar.

Esnaf Ahilik Sandığı bir önceki yıl prim gelirlerinin %15’i; 48 inci maddenin yedinci fıkrasında belirlenen amaçlarla hizmet sunmak için Kurum bütçesine aktarılmak suretiyle kullanılabilir. Ancak, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanmakta olanlara yönelik hizmetler için bu sınırlama dikkate alınmaz.

Esnaf İşsizlik Maaşı Üst Tutarı Asgari Ücretin % 80 ‘ini Geçemez

Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ? Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

Esnaf İşsizlik Maaşı Ne Kadar süreyle Veriliyor ?

Esnaf işsizlik maaşı diğer adıyla Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği aşağıda ki şartlarda verilir.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

 • 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,
 • 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,
 • 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilir.

Esnaf İşsizlik Maaşı İlgili Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Bilgiler

 • Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır.
 • Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenir.
 • Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
 • Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
 • Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.
 • Sigortalı, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar faaliyetine başlar ve Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanmak için bu maddenin öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden faaliyetine son verirse, daha önce hakettiği Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder.
 • Bu maddenin öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden faaliyetin son bulması hâlinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği ödenir.

Vergi İndirimini içeren Kanun Tasarısı Mecliste Kabul Edildi mi ?

Esnaf Ahilik Prim Borcu Olup taksitlendirenler İşsizlik Maaşından Yararlanabilecek

Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ? Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarından iflas istemiyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona erenler, sigortalılığının sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde Kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, bu maddede yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ve bu prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak kazanırlar. 

En Fazla Geriye Dönük 90 Günlük Prim Borcu Olanlar Yararlanabilecek

          Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ? Sigortalılığının sona ermesinden önceki en fazla 90 günlük süreye ilişkin Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu olan sigortalılar, bu maddede sayılan diğer şartları sağlamaları ve bu döneme ilişkin Esnaf Ahilik Sandığı prim borçlarının alacakları ödenekten tahsil edilmesi kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden faydalandırılır. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçları yeniden yapılandırılmış Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu olanlar, tecil ve taksitlendirmeleri veya yapılandırmaları bozulmamış olması şartıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden faydalandırılır.

Esnafa İşsizlik Maaşı 2018’de Başlıyor Kimler Alacak Şartları Nelerdir ?

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)