Vergi ve Güncel Haber Portalı

Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ?

12.08.2017
173
Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ?

      7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen. 20 Yaş araçların hurdaya ayrılması ile ilgili uygulama tebliği de yayınlandı.  27/07/2017 Tarihli 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği kapsamında olan üzerinde kamu veya şahıs haczi olan araçlar yasa kapsamından faydalanır mı? Araç hacizleri nasıl kaldırılır? Ayrıntılar yazımızda….  

Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ? 27/ 07/2017 Tarihinde  7020 sayılı Kanununun Geçici 1 inci maddesinin uygulaması ile ilgili olan 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Yayınlanan bu tebliğ ile mevcut olan  araçların hurdaya ayrılması ile ilgili uygulamanın nasıl olacağı netleşti.

Mevcut Olan Araçlar için Başvuru İlk Olarak Nereye Yapılacak ?

     Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ? Taşıtların hurdaya çıkarılma işlemi, herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilecektir. İlk başvuru trafik tescil kuruluşlarına yapılacaktır.

       Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ? Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgeyle iktisap eden. Ve ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan. Mükellefler tarafından yapılacak başvurularda; 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda, alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarma işlemi tamamlanacaktır.

    Taşıtlarını il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine (EK:1a) veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyen mükelleflerin (EK:1b) dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvurarak. Taşıtın madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:2) almaları gerekmektedir.

Motorlu taşıtını 27/5/2017 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak.  İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini ilgili trafik tescil kuruluşuna verilecek dilekçelerine (EK:1a / EK:1b) ekleyeceklerdir.

İl Özel İdarelerine, Büyükşehir Belediyelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine Teslim Nasıl Olacaktır ?

7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler (EK:2) belgesini aldıktan sonra, İl Özel İdareleri veya Büyükşehir Belediyelerine verecekler EK:3a    MKE Müdürlüklerine verecekler EK:3b  ve ekleri ile birlikte taşıtlarını diledikleri il özel idaresine ve büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak veya. 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde MKEK hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale ve İzmir-Aliağa MKEK hurda müdürlükleri) yetkilendirilen birine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde teslim edebileceklerdir.

         *MKE Hurda Müdürlüklerine teslim edecekler ilgili tebliğin yayınlanması beklemesi gerekmektedir.

Motorlu taşıtını 27/5/2017 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak. Başvuru tarihi itibarıyla henüz taşıtını ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senedinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçeye (EK:3a / EK:3b) ekleyeceklerdir.

Hurdaya Ayırdıkları Araçları Teslim Ettikten Sonra Tekrar Trafik tescil kuruluşuna Başvuracaklardır

Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ? Taşıt sahiplerinin, taşıtlarını il özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim ettikten sonra.  Almış oldukları teslim tutanakları (EK:4) ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:5) ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek. Taşıtlarının hurdaya çıkarılma işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Trafik tescil kuruluşunda hurdaya çıkarma işlemi yapılmayan taşıt için bu madde hükmünden faydalanılamayacaktır.

     Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 31/12/2018 tarihine kadar il özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim ederek hurdaya çıkarma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim eden mükellefler, hurdaya çıkarma işlemlerini tamamladıktan sonra, trafik tescil kuruluşlarınca kendilerine verilen “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhli “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ni, ilgili MKEK hurda müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.

Hurda Araç Teslim Edildikten Sonra Trafik Tescil Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler Nelerdir ?

     Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ? İl özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK hurda müdürlüğüne teslim edilen taşıtlarda, hurdaya çıkarma işlemi trafik tescil kuruluşuna hurdaya ayırmak için yapılan başvuru tarihi itibarıyla yapılacaktır.  Taşıta ait “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ne “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhi konularak sahiplerine geri verilecek. “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilecektir.

         Taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:5) kullanılacaktır.

       Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

       Hurdaya çıkarma işleminin trafik tescil kuruluşunca yapılmasından sonra, taşıtın kayıt ve tescilinin silindiği hususu üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, “Hurdaya Çıkarılmıştır” damgası vurulmuş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun” onaylı bir örneği eklenecektir. Hurdaya çıkarma işlemi taşıtın kayıtlı olduğu tescil kuruluşunca yapılmadığı takdirde “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun” onaylı bir örneği kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna bildirilecektir.

 Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir ?

Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ?  Başvuruda bulunan mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen, taşıtın hurdaya çıkarılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde.  Yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.  Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan. Gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir.  Bu düzenleme kapsamında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak. 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan.  Motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek,

Hurdaya Ayrılacak Araç Üzerinde Haciz Varsa Araç Hurdaya Ayırılabilir mi?

Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ?  7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinden faydalanmak için başvuracak mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde.  21/7/1953 Tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında.  Üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhleri kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Kısacası Kamu hacizlerini ilgili Trafik tescil kuruluşu dikkate almayacak ve otomatik kaldıracak.  Üçüncü şahıslar tarafından konulmuş olan hacizler ise kaldırılmadığı sürece bu yasadan faydalanmayacaklardır.

Araçlar üzerinde bulunan hacizler eski tarihli ve haciz konulma tarihinden bu yana altı ayı geçmişse bu hacizler İcra iflas Kanunun ilgili maddelerine göre düşmüştür.  İlgili icra dairesine bir dilekçe verilerek hacizler kaldırılabilir.

Konuyla ilgili önceden yazdığımız yazıyı okuyarak yazı ekinde bulunan dilekçeyi haciz kaldırma işleminde kendi adınıza düzenleyerek kullanabilirsiniz.

Banka Hesabına Konulan Haczin Süresi Ne Kadardır Hesaba Konan Haciz Nasıl Kaldırılır ?

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Uygulanacak?Hurda Yasasında Son Durum

Vergi Dairesi Nace Kodu Nedir? Nace Kodu Değişikliği Nasıl Yapılır?

Vergi Dairelerine Hangi Dilekçe Ne Zaman ve Kaç Gün İçinde Verilir ?

Kirayı Elden Vermenin Cezası Ne Kadardır?Kirayı Bankaya Yatırma Limiti 2017

 

 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. MEHMET İNEL dedi ki:

    öncelikle merhaba iyi çalışmalar diliyorum.3000 üç bin tl lik bir aracım var.Aracı hurdaya çıkarmak istiyorum.Aracın borcu çok fazla.üzerinde de çok sayıda haciz var.ancak hacizler geçmiş tarihli.Altı ay geçtiği için para ödemeden kaldırabilir miyim.icraya dilekçe verdiğim zaman beni zorlama ihtimalleri var mı? Yardımcı olursanız sevinirim.

  2. MEHMET İNEL dedi ki:

    hala cevap alamadım

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.