Vergi ve Güncel Haber Portalı

Harp veya vazife malulü yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası Nasıl Olur ?

26.04.2017
724
Harp veya vazife malulü yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası Nasıl Olur ?

     Harp ve Vazife Malulü yakınlarının bir defaya mahsus olmak üzere alacakları bir adet sıfır araç ÖTV ‘den muaf tutulmuştur.

           Harp veya vazife malulü yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası Nasıl Olur ?  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına, 7/9/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere. 6745 Sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle eklenen, (8) numaralı bent ile.  Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 GTİP numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı özel tüketim vergisinden müstesna edilmiştir.  
Eklenen bu ibare sayesinde artık harp ve vazife malul yakınları da ÖTV istisnasından yararlanarak araç alabilecekler.

Vazife Malullüğü Nedir ?

 Harp veya vazife malulü yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası Nasıl Olur ?  Vazife malullüğü kavramı 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 45 ve 55 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

Sözkonusu madde hükümlerine göre vazife malullüğünün kabulü için;

 • Görevlerini yaptıkları sırada bu görevlerinden dolayı meydana gelmesi, (TSK. Personeli açısından askerlik görevini yapmaları sırasında meydana gelmesi)
 • Kendi kurumlarının başka bir kuruma ait başka işleri yapmakta iken yaptıkları işlerden dolayı meydana gelmesi,
 • Kurumların menfaatini korumak amacıyla bir iş yaparken o işten dolayı meydana gelmesi ve bu amacın ilgili kurumlarca kabul edilmesi,

Şartlarının oluşması gerekmektedir.

Harp Malullüğü Nedir ?

Harp Malullüğü 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64. maddesinde düzenlenmiştir.

Harp Malüllüğünün Sayılabilmesi için Vazife malullerinden bu malullüklere;

 • Harpte fiilen ateş altında,
 • Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,
 • Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle,
 • Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
 • Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,
 • Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında,

vazife malûlü olanlara, Harp Malûlü sayılır.

Konuyla İlgili Gelir İdaresi Uygulama Tebliği Yayınlandı

Harp veya vazife malulü yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası Nasıl Olur ?  13/10/2016 Tarihli ve 29856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/6) bölümünde yer verilmiştir.

Harp ve Vazife Malulü Yakınları ÖTV’siz Araç Alımından Nasıl Yararlanır ?

Harp veya vazife malulü yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası Nasıl Olur ? Yukarıda tanımı ve kimler olduğu belirttiğimiz Harp ve vazife malullerinin yakınları araç alabilmesi için;

 • Harp veya vazife malullerinden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisinin istisnadan yararlanmak istemesi durumunda, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün eşi, çocuğu, anne veya babası olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan “Malullük Durum Belgesi” almaları gerekir.

Yararlanacak Yakın Diğer Yakınlardan Feragat Alması Gerekmektedir.

 • İstisnadan yararlanmak isteyen kişilerin ayrıca ilgili nüfus müdürlüğünden hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulüne ait “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi” almaları gerekir.
 • İstisnadan, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün eşinin yararlanmak istemesi ve hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü ile ortak (her ikisi için de öz) çocuğu/çocukları olmakla birlikte bu çocuğun/çocukların reşit veya mümeyyiz olmaması halinde (velayeti veya vesayeti dul eşte olmak şartıyla) çocuktan/çocuklardan hakkından feragat ettiğine dair beyan aranmaz. İstisnadan dul eşin yararlanmak istemesi ve hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün, dul eşten olsun olmasın, reşit çocuğu/çocuklarının olması halinde, her bir çocuktan istisna hakkından feragat ettiğine dair beyan aranır. Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün, dul eşten olmayan reşit veya mümeyyiz olmayan çocuğunun/çocuklarının olması durumunda ise bu çocuk/çocuklar adına veli veya vasiden, hakkından feragat ettiğine dair beyan aranır.
 • İstisnadan, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün reşit çocuğunun yararlanmak istemesi halinde, dul eş ve varsa diğer çocukların her birinden (reşit veya mümeyyiz olmayan çocuk/çocuklar adına veli veya vasiden) haklarından feragat ettiklerine dair beyan aranır.
 • Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü ile ortak ve dul eşin kendi velayeti altındaki reşit olmayan çocuk veya çocuklardan biri adına istisnadan yararlanılmak istenmesi halinde, dul eşten ve varsa dul eşin velayeti altındaki diğer reşit olmayan çocuk/çocuklardan haklarından feragat ettiklerine dair beyan aranmaz.
 • Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün vefat ettiği tarih itibariyle eş veya çocuğunun olmaması halinde, söz konusu istisnadan anne veya baba yararlanabilir. Bu durumda, istisnadan annenin yararlanmak istemesi halinde babadan; babanın yararlanmak istemesi halinde anneden, hakkından feragat ettiğine dair beyan aranır.

Düzenlenecek Feragat beyanı noter huzurunda yazılı olarak yapılması gerekir.

 ÖTV’siz Araç Alımı için Gerekli Olan Evraklar Nelerdir ?

ÖTV ‘siz araç alacak kişiler aşağıda yazılı belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir.

 1. Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün yakını olduğunu gösterir Malullük Durum Belgesi,
 2. Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulüne ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi,
 3. Gerektiği durumda noter nezdinde düzenlenmiş Feragat Beyanı Belgesi,

hazırlamaları gerekmektedir.

Hazırlanan belgeleri, ÖTV mükellefine veya gümrük idaresine ibraz eder.  ÖTV mükellefi veya gümrük idaresi görevlileri tarafından Malullük Durum Belgesi ile Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi karşılaştırılır. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesindeki bilgilerden, istisnadan yararlanma hakkı olan diğer kişi/kişilerin hayatta olup olmadıkları, hayatta olmaları halinde bu kişiler tarafından Feragat Beyanı Belgesi verilip verilmediği kontrol edilir.

*Belgeler ve içerdiği bilgilerin eksik olması halinde istisna uygulanmaz. 

ÖTV’siz Araç Alımında Fatura Nasıl Düzenlenir ?

Harp veya vazife malulü yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası Nasıl Olur ?   Aranan belgelerin eksiksiz ibrazı durumunda istisna kapsamındaki taşıtları istisnadan yararlanan kişilere ilk iktisap kapsamında teslim edenler veya bu taşıtlara ait ithalat işlemlerini gerçekleştiren gümrük idareleri tarafından ÖTV uygulanmadan işlem yapılır.

ÖTV mükellefleri, istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada “ÖTV Kanununun 7/8 Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……… TL’dir.” şerhi ile gösterir.

ÖTV’siz Araç Satan Firma Belgeleri Takip Eden Günün Mesai Saati Bitimine Kadar teslim Etmesi Gerekir

Harp veya vazife malulü yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası Nasıl Olur ?      İstisna uygulanarak teslim edilen taşıtlar için de mükellefler tarafından ÖTV Beyannamesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz. İstisnadan yararlanan kişiden alınacak Malullük Durum Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi ve varsa Feragat Beyanı Belgesinin aslı ile satış faturasının aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi ÖTV mükelleflerince beyannamenin verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği vergi dairesine verilir.

Vergi Dairesi İstisna Uygulandığını Gösteren ÖTV Ödeme Belgesi’ni Mükellefe Verir

Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek (ayrıca Malullük Durum Belgesinin ilgili kurumdan teyidi alınarak ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sisteminden doğrulanarak) istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 66 YORUM
 1. veysi dedi ki:

  hocam bilgiler için tsk ederim. bir sorum olacaktı cevap verirseniz sevinirim bu haktan görevi sırasında sehit olan gkk aileleri yararlanabilir mi.

  1. Emre ÇELİK dedi ki:

   şu anda bu uygulama sadece Türkiye için geçerlidir

 2. baran dedi ki:

  iyi günler hocam bi sorum olacaktı ben sivil şehit yakınıyım yasadan yararlanarak iş hakından yararlandım yanlız ötv siz araç için il de bulunan SGK İL müdürlüğüne gittim MALULLÜK BELGESİ ni almak için bana dedilerki sizin dosyanız pasif alamasınız sistem vermiyor bunun olması mümkün mü

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   bireysel durumlara maalsef cevap veremiyouz

 3. baran dedi ki:

  5233 sayılı yasa kapsamındakiler ötv siz araç alabilirler mi

 4. Murat dedi ki:

  Hocam merhaba vazife malülü olan kişi dedem ve vefat edeli uzun yıllar oldu… askerde iken gözlerini kaybetmiş, annem dedemden kalan maaş ile geçimini sağlıyor, annem 2016 Eylül ayında çıkan kanun ile birlikte ötv siz araç alımından yararlanabilir mi ?

 5. ADNAN FAL dedi ki:

  Ben 2330 sayılı kanun kapsamında vazife malülüyüm ve idari polis olarak görev yapmaktayım benim ÖTV indiriminden yararlanabilmem için hayatımı kaybetmem mi gerekiyor bu benden dolayı veriliyor ancak ben kullanamıyorum bu ne saçmalık lütfen biri bana bunu anlaysın

 6. hakan dedi ki:

  şehit evlenmemiş annesi vefat etmiş babası hayatta babası ötvsiz araç alımından yararlansa 5 yıl içinde babada vefat ederse mirasçılarından ötv aranır mı?
  Ne yapılması lazım?? saygılar…

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   mirasçıların tamamına geçer beş yıl mirasçılar üzerinde durursa alınmaz

 7. Murat dedi ki:

  5434/ 4556 kanuna tabi vazife malülü aylığı alan kişi bu yasadan yararlanabilir mi.

   1. ÖLMEDİĞİNE PİŞMAN GAZİ dedi ki:

    Alamazssın, alamayız. Alabilmen için ölmen gerekir, alabilmemiz için ölmemiz gerekir. Dirimiz para etmez, öleceksin usta.

 8. Murat dedi ki:

  Hocam, 2 soruma da olumsuz cevap vermişiniz ben yasayı a dan z ye okudum vazife malülünün yakını ötv siz araçtan bir defaya mahsus yararlanabilir diyor, ayrıca vazife malülü de vefat etmiş kanun sayısı da bire bir tutuyor neye istinaden yararlanamaz diyorsunuz. Saygılar sunuyorum…

 9. Eren dedi ki:

  Kolay gelsin hocam bir sorum olucaktı vazife malülü vefat ettikden sonra yakını olan eşi çocuğu ötv siz araçtan yararlana biliyor yazıyor 3713 terörle mücadele kapsamında vurulup Gazi olduktan sonra vefat eden kişi eşi çocuğu bu haktan yararlanabiliyor yazıyor elimde tastikli belgem var nüfus kayıt örneğinde var bu durumda yararlana biliyomuyuz

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   yararlanabilir ama bir tanesi ve diğerlerinin muvafakati lazım

 10. ŞERİFE dedi ki:

  2330 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VAZİFE MALÜLÜ YARARLANABİLİRMİ

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   detaylar yazımızda var

 11. Mehmet dedi ki:

  Babam Yüzde 98 Ağır Engelli Vazife Malülü Olarak emekli oldu, ağır engelli olduğu için onun adına ötv siz araç aldık, annemde vazife malulü yakını olarak otv siz araç alabilirmi.

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   alabilirsiniz diye düşünüyoruz.

 12. Tuncay dedi ki:

  Hocam selamlar. Babam Milli Eğitim bakanlığında vazife malülü olarak vefat etti. Acaba Ötv indiriminden yararlana bilirmiyiz?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz bireysel bir olay eğer ki vazife malulü ise yazımzıda ki diğer şartlarıda sağlıyorsa yararlanabilirsiniz

  2. süleyman dedi ki:

   tuncay bey benim eşimde öğretmen olarak vazife malülü 5534 /45 ve, 5510 /47 maddelerine göre eşim vazife malülü dür. siz alabildiniz mi araç. ?
   0505 672 29 30 telefonum bilgilendirirseniz sevinirim.

 13. Eren dedi ki:

  Anladım hocam şimdi annemin vermesi yeterlimi kardeşimin aracı var ve bir sıkıntı daha var SGK ilgili makama üst yazıyı vermiyor vergi dairesinden onaylı yazıyı aldım ama SGK dan alamadım üst yazıyı kamu görevlileri emekli daire başkanlığıyla görüşün diyor ne gibi bir düzenleme yapıcaz bilginize arz ederim.

 14. Tuncay dedi ki:

  Hocam aslında sorum biraz yanlış olmuş. Ötv indirimi sadece Tsk, emniyet mensuplarınamı yoksa diğer kurumlarda görev yapan memur vazife malülllerinide kapsıyormu ? Saygılar

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 45 ve 55 inci maddelerinde düzenlenmiştir. bu maddelere bakın kapsıyorsa alabilirsiniz

 15. Hüseyin dedi ki:

  Ali bey iyi günler,5434/45 – 5510/47 madde 1. fıkrasına göre vazife malülü eşiyim,bu istisnadan yararlanabilir miyim? Net bilgiyi Sgk dan mı, yoksa il Vergi Dairesimi verir acaba,Saygılarımla

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   yararlanabilir İl vergi dairesi

 16. Oktar dedi ki:

  İyi çalışmalar bu indirimden sadece tsk ve emniyet personeli vazife malülümü yararlanabilir? Devlet Memuru iken vefat eden ve vazife malülü sayılan kişinin yakınları yararlanamazmı?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   yazımızda detaylar var

 17. Sedat Can dedi ki:

  Son güncel haberlere göre 3713 sayılı yasadan yararlanan şehit yakınları 70.bin tl tutar üzerindeki araçları satın alamadığı yönündeki haberler ne kadar doğru. Bu konuda net bilgi varmı. Gerçekten 70 . Bin tl üzerindeki araçları satın anlamıyormuyuz. Teşekkür ederim.

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   ötvsiz fiyatı 90 bin olarak düzeltildi uygulamada 2018 de yürürlüğe girecek

   1. necati dedi ki:

    27 Aralık 2017 ÇARŞAMBA

    Resmî Gazete

    Sayı : 30283

    TEBLİĞ

    Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

    ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

    TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

    (SERİ NO: 3)

    MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

    a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip” ibareleri “motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan” şeklinde değiştirilmiştir.

    b) (II/C/1.5) bölümünün dokuzuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

    “ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri kapsamında iktisap edilebilecek aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”

    MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/5.1) bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

    “Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle, aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi (söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır) aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların iktisap edilmesi mümkündür. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir.”

    MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 18. Sedat Can dedi ki:

  3713 sayılı yasadan yararlananlar sadece 70. Bin tl fiyatı altındaki araçları alabiliyormuş. Bu ne kadar doğru. Somut bilgi ve kanun maddesi varmı? Teşekkürler

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   değerli okurumuz bugün yürürlüğe giren yasaya göre değeri 200 bin oldu 70 bin uygulaması yok. ÖTVsiz fiyatı ise alabileceğiniz fiyat 90 bine tekabül etmektedir.

 19. Eren dedi ki:

  Bana vergi dairesi sen alabilirsin dediler ama SSK da evrak düzeltilecek Gazi vefat ettikden sonra eşi yaraarlqnqmıyomu veya feragatle çocukları

 20. İbrahim dedi ki:

  Hocam dedem Kore gazisi be emekli sandığından maaş alıyor dedemin çocuklarından bir tanesi bu şartlar da araç alabilir mi dedem hala hayatta

 21. feryat dedi ki:

  Hocam Şehidin Annesı, Babası, Eşi ve Çocukları Yok. Bu Durumda Bu Haktan Kardeşleri Yararlanabilirmi. 2 Kardesı Dedııgım Hususlardan Dolayı Memur Oldu Esı Cocugu oLmadıgı Icın. Aynı Durum Arac Alımında Geçerli Olurmu

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Kardeşi Yararlanamaz diye düşünüyoruz çünkü yasa anne baba eş ve çocuk belirtmiş ama siz yinede resmi kanalla sorunuz derim

 22. İbrahim dedi ki:

  Hocam dedem Kore gazisi be emekli sandığından maaş alıyor dedemin çocuklarından bir tanesi bu şartlar da araç alabilir mi dedem hala hayatta Bilgi verir misiniz

 23. halil dedi ki:

  Merhabalar, ilgili Tebliğ de Ticari Taşıtların yenilenmesi de var ve o bölümde bu ÖTV muafiyetinden 30/06/2019 tarihine kadara yararlanıbilinir yazıyor. Aynı tarih(30/06/2019) şehit yakınları için de geçerli mi yoksa onlara bir defalık hak verildi ve istendiği zaman kullanılabilir mi?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Yasa yürürlükte olduğu sürece yasada son yürürlük tarihide yok

 24. halil dedi ki:

  Merhabalar, şehit yakınları bu yasadan faydalandığında Engelli vatandaşlara sağlanan 5 yıl MTV muafiyetinden de faydalanacak mı?

 25. halil dedi ki:

  Merhabalar, şehit yakınları bu haktan faydalanıp araç aldıktan 5 yıl sonra araçlarını satıp yine ÖTV muafiyetiyle yeni araç alabilirler mi? Yoksa sadece 1 kereliğine verilen bir hak mı bu?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   Hayır bir defalığına

 26. halil dedi ki:

  Merhabalar, şehit yakını olarak araç almak istedik, evraklarımızın tam olduğu söylendi ancak; şehit yakınlarının 1.600 cc.’ye kadar araç alabileceği, 200.000 TL sınırı olan kanunun sadece engelliler için oluşan ÖTV indiriminde geçerli olduğu, şehit yakınları için eski mevzuatın uygulanarak fiyat sınırlaması değil, 1.600 cc. motor sınırlaması olduğu söylendi. Bu doğru mu acaba?

  1. Ali Çetinkaya dedi ki:

   evet yapılan düzenleme sadece engellilerle ilgili sizin durumunuz ayrı bir düzenleme

   1. halil dedi ki:

    Yani bizim durumumuzla ilgili olan,1.600 cc sınırlamasının olduğu ama fiyat sınırlamasının olmadığı mıdır?

 27. halil dedi ki:

  Yani bizim durumumuzla ilgili doğru olan,1.600 cc sınırlamasının olduğu ama fiyat sınırlamasının olmadığı mıdır?

 28. Asım dedi ki:

  Hocam merhaba;
  Babam 5434/64 ile Yüzbaşı rütbesi ile harp malulü olarak emekli oldu,2014 Yılında vefat etti. Annem ve 2 kardeşim hayatta;
  Ötv siz araç alımından faydalanabiliyor muyuz?
  Bu haktan geride kalanlardan sadece bir kişi, diğerlerinden feragat alarak yararlanacak sanırım
  Teşekkür ederim

 29. Ceylan dedi ki:

  Hoçam iyi gubler babam 2012 sehidi biz 3 kardeşiz fakat 3.kardeş başka birinden ve 7 yaşında annesi verasetcisi şimdi biz arabayı anneme almak istiyoruz bu kızında vekaletini almamız gerekiyormu

 30. SEV dedi ki:

  Merhaba, babam kıbrıs gazisi ve emekli sandığındığından maaş bağlandı. Ben veya babam ÖTV’siz araç alabilir miyiz. Muharip gazi olarak geçiyor. Bilgilendirirseniz çok sevinirim. kafam çok karıştı.

 31. SEV dedi ki:

  Merhaba, babam Kıbrıs Gazisi(Muharip Gazi) ben veya babam ÖTV indiriminden faydalanabilir miyim?

 32. SEVDA dedi ki:

  Merhaba, babam Kıbrıs Gazisi(Muharip Gazi) ben veya babam ÖTV indiriminden faydalanabilir miyim?

 33. süleyman dedi ki:

  5534 /45 ve, 5510 /47 maddelerine göre eşim vazife malülü dür. sicil no: 77. 278 .012 ötv den muafmıyız?

 34. Zülfükar dedi ki:

  hocam ben gaziyim ÖTV aracı nasıl ala bilirim,neler gerekir , hangi evraklar gerekir lütfen cevaplar mısınız?

 35. sevilay dedi ki:

  merhaba babam kıbrıs harp gazisi 2 yıl önce kendisini kaybettik.bu haktan faydalanbiliyor muyuz?

 36. esra dedi ki:

  Merhaba eşim memur vazife malulü oldu. 5434/45-5510/47 statüsündeyim. Ama eşim asker yada polis değildi. sgk ötv muaviyetinden yararlanamayacağımı söyledi. yararlanmıyormuyum?

 37. Hasan Bozkurt dedi ki:

  Hacam vazife malulu yakınıyI’m babam vefat etti ötv indirimli arac alımından faydalanabilirsiniz bilirmiyim.Bu indirime hurda araç indirimi eklenecek biliyormu

  1. Vergi Hocası dedi ki:

   Merhaba
   1 defaya mahsus olmak üzere ÖTV indirimli araç satın alabilirsiniz. Hurda araç indirimi ile ilgili herhangi bir bilgi belirtilmemiş durumdadır.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.