Hurda Araç Alımı Ne Zaman Başlayacak Paraları Ne Zaman Verilecek ?

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Başlayacak Paraları Ne Zaman Verilecek ?

      27 Mayıs 2017  Tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı kanunla 20 yaş üzeri  araçların hurdaya ayrılması hakkı verdi. Gelir İdaresi Başkanlığı kanun maddesinin uygulanabilmesi için Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağını hazırladı. Hazırlanan bu tebliğe göre uygulamanın nasıl olacağı konusunda açıklamalar yer alıyor. Bu tebliğden sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının  MKE tarafından alınacak araçların teslim tarihlerini ve verilecek ücretleri belirleyeceği tebliğin yayınlanması bekleniyor. Tahminimiz Bu tebliğde bu ay sonuna kadar yayınlanacak. 

Hangi Araçlar Yasa Kapsamında ?

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Başlayacak Paraları Ne Zaman Verilecek ? 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin kapsamına, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan;

 • Otomobil,
 • Kaptıkaçtı,
 • Arazi taşıtları ve benzerleri
 • Motosikletler,

Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan;

 • Minibüs,
 • Panel van,
 • Motorlu karavan,
 • Otobüs ve benzeri,
 • Kamyonet,
 • Kamyon,
 • Çekici ve benzeri taşıtlar

girmektedir.

Hangi İşleri Yapanlar Vergi Ödemez?Bu İşleri Yaparsanız Vergi Ödemezsiniz

Hurda Yasasından Kimler Yararlanacak ?

 • İlgili trafik sicilinde model yılı 1997 veya daha eski olan ve 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtları adlarına kayıt ve tescilli bulunan,
 • Madde kapsamında yer alan taşıtlarını bu maddenin yürürlük tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31/12/2018 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren,
 • İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli; model yılı 2005 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 27/5/2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan,
  gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabileceklerdir.

  Vergi Borcu Olanlar İlan Edilecek.Hangi Borçlular İlan Edilecek?

Yasadan Faydalanmak için Kim Nereye Başvuracak?

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Başlayacak Paraları Ne Zaman Verilecek ? Madde hükmünden yararlanmak için gerekli başvuruların mükellef veya mükellef adına veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya ilişkin olarak vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından yapılması mümkündür. Ancak, maddenin dördüncü fıkrası kapsamında vekâletname ile yapılacak olan başvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Başlayacak Paraları Ne Zaman Verilecek ?  7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinden faydalanmak için başvuracak mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhleri kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen ve motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin, madde hükmünden yararlanabilmeleri için 31/12/2018 tarihine kadar bu madde kapsamındaki taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da 31/12/2018 tarihine kadar taşıtları adlarına kayıt ve tescil ettirmeyen mükellefler madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

Hız Sınırına 1 Temmuz Ayarı.Yeni Sınır Ne Oldu? Cezası Ne Kadar?Nerede Uygulanacak?

Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir ?

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Başlayacak Paraları Ne Zaman Verilecek ? 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1997 veya daha eski motorlu taşıtlarını, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri veya 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale ve İzmir-Aliağa MKEK hurda müdürlükleri) yetkilendirilen birine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Başlayacak Paraları Ne Zaman Verilecek ?  Maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanarak taşıtlarını il özel idarelerine/büyükşehir belediyelerine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyen mükelleflerin, adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

Madde hükmüne göre trafik tescil kuruluşlarına yapılacak başvurular sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

 Araç Sahiplerine Ödeme Yapılacak mı ? Miktarlar Ne Kadar Olacak ?

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Başlayacak Paraları Ne Zaman Verilecek ? Yasada hurda araçlar için devlet tarafından ödeme yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi verilmemiş olsada daha önce çıkan hurda yasalarda belirli bir ağırlık üzerinde araçlara kilo başına ödeme yapılmıştır.

Tahminimize göre yine belirli ağırlık üzerinde araçlara ödeme yapılacaktır.  Bilginiz olması açısından hükümetin 17 Kasım 2012 tarihli Resmi gazetede yayınlanan bu hurda yasasından önceki hurda yasasından ne kadar ödeme yaptığı ile ilgili bilgiler vereceğim

2012 Hurda yasasında Ne Kadar Ödeme Yapıldı hangi araçlara Ödeme Yapıldı ?

Bundan önceki yasada ,

 1. Yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,
 2. İnsan taşımak için imal edilmiş bulunan minibüs ve otobüs cinsi motorlu taşıtları,

için ödeme yapılmıştır.  Ödeme Miktarları hakkında bilginiz olması için o Hurda yasasında yapılan ödemeler aşağıya çıkartılmıştır.

 1. 1973 model ve öncesi taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,80 ] TL,
 2. 1974, 1975 ve 1976 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,90 ] TL,
 3. 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,00 ] TL,
 4. 1980 ve 1981 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,10 ] TL,
 5. 1982 ve 1983 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,20 ] TL,
 6. 1984 ve 1985 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,30 ] TL,
 7. 1986 ve 1987 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,40 ] TL,
 8. 1988, 1989 ve 1990 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,50 ] TL,

şeklinde hesaplanan para miktarları o dönemde ödenmiştir.

Sigara Fiyatları Temmuzda Ne Olacak?Fiyatlara Zam Gelecek Mi?

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*