Vergi ve Güncel Haber Portalı

Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir mi ?

20.04.2017
28
Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir mi ?

Bilindiği üzere nisan ayı kurumlar vergisi beyanname ayıdır. Kurumlar vergisinde gider olarak düşülecek neler olduğunu beyanname nasıl ne zaman verileceğini konuları ile  ilgili bilgi vermiştik.  Bu yazımızda kanunla ödeme tarihi ertelenen SGK primlerinin gider olarak indirilip indirilmeyeceği konusunda bilgiler vereceğiz.

 Gelir İdaresi Başkanlığı 11/04/2017 tarih ve 16071 sayılı özelge ile konuyla ilgili açıklama yapmıştır.

Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir mi ? 2016/Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat aylarına ilişkin SGK prim ödemelerinin kısmi olarak ertelenmesi uygulaması getirildiği.  Bu uygulamaya istinaden 2016/Aralık ayı SGK işçi ve işveren primlerinin 2016 yılı dördüncü dönem.  Kurumlar geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak indirime konu edilip edilemeyeceği hakkında özelge verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirim konusu yapılabilir

Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir mi ? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı.  Safi kurum kazancının tespitinde.  Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup.  Bu hüküm uyarınca kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirim konusu yapılabilecektir.

Sigorta Primlerinin Gider Olarak Düşülmesi için Ödenmiş Olması Gerekir ?

Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir mi ?  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla), 27 nci maddede yazılı giyim giderleri safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna Göre Fiilen ödenmeyen Prim Tutarları Düşülemez

Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir mi ? 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Prim Belgeleri ve Primlerin ödenmesi” başlıklı ikinci bölümünde sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin çeşitli hükümlere yer verilmiş olup.  Anılan bölümün “Primlerin Ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin on birinci fıkrasında; Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hükme bağlanmıştır.

      Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir mi ?

 5510 sayılı Kanuna, 6770 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile eklenen geçici 72 nci maddede ise; “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden. 2016 Yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca.  Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak.   2016  Yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.” şeklindedir.

Ödenmeyen SGK Primleri Gider Olarak Düşülemez

Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir mi ?   SGK primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için.  Bu primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerektiğinden.  Dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın sigorta primleri fiilen ödendiği tarihte kazancın tespitinde gider olarak  dikkate alınabilecek olup.  İlgili mevzuat gereği bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden.   Yalnızca Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Vergi Yapılandırmasında Hangi Borçların Faizleri Silinecek? Kimler Yararlanacak?

Çalışan Anneye Müjde Ayda 1500 Lira Alabilir Şartları Nelerdir ?

Son Dakika.Referandum Görev Ücretleri Yatmaya Başladı Mı?

Sağlık Çalışanlarına 5 Yıl Hizmet İçin 1 Yıl Yıpranma Payı Verilecek


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.