Vergi Hukukunda Zam ve Faizler

Vergi Hukukunda Zam ve Faizler

Vergi hukukunda hem KPSS’ye çalışanlar hem de mükelleflerin merak ettiği konulardan biri de zam ve faizler konusudur.Özellikle gecikme zammı ve gecikme faizi her zaman karıştırılır.Bu yazımızda bu ikisi arasındaki farkı ele alıp diğer faizler konusuna değineceğiz.

Gecikme Faizi

Gecikme faizine Vergi Usul Kanununda bahsedilmiştir.Buna göre gecikme faizi,normal vade tarihinde tahakkuk ettirilmeyip geciktirilen bir verginin kanunda belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar her ay için % 1,40 oranında uygulanır.

Bu anlatılanı formül olarak anlatacak olursak şöyle diyebiliriz:

Gecikme Faizi:(Geciken ay sayısı*faiz oranı*geciken vergi alacağı)

Gecikme Zammı

Gecikme faizi vergi usul kanununda belirtilmiş olup,gecikme zammı amme alacakları tahsil hukuku kanununda belirtilmiştir.Bu kanuna göre gecikme zammı için,kesinleşmiş bir kamu alacağının normal vade tarihinde ödenmemesi durumunda ,normal vade tarihi ile ödendiği tarihe kadar geçen süre için aylık % 1,40 oranında uygulanır denilmektedir.

Aylık Gecikme Zammı:(Geciktirilen aylar*faiz oranı*geciktirilen kamu alacağı)

Ay Kesrinin Gecikme Zammı:(Geciktirilen kamu alacağı*faiz oranı*ay kesri(gün)/30)

Toplam Gecikme Zammı:Aylık gecikme zammı+ay kesirlerinin gecikme zammı

Tecil Faizi

Tecil erteleme anlamına gelmektedir.Kamuya borçlu olan,borcunu vadesinde öderse zor duruma düşecekse veya malların haczedilmesi borçluyu zor duruma düşürecekse,borçlunun talebi üzerine borç ertelenebilir.

Ertelenen kamu borcu için yıllık %12 oranında faiz alınır.

Borcun tecili için ,borçlunun yazılı talebi olmalı ve teminat göstermesi gerekir.

50.000 TL ‘yi aşmayan borçlar için teminat gösterilmesine gerek yoktur.

Kamu alacağı en fazla 36 ay tecil edilebilir.

Tecile Konu Olmayan Vergiler

Katma değer vergisi,özel tüketim vergisi,banka ve sigorta muameleleri vergisi,özel iletişim vergisi,geçici vergi ve harçlar tecil konusuna girmeyen vergi ve harçlardır.Bunları ertelemek için başvuruda bulunulamaz.

Gecikme zammı ve gecikme faizi arasındaki farklar

 

Gecikme Faizi Gecikme Zammı
VUK’ta düzenlenmiştir. 6183 sayılı kanuna göre düzenlenmiştir.
Sadece vergilere uygulanır Tüm kamu alacaklarına uygulanır
Aylık % 1,40 oranında uygulanır Aylık % 1,40 oranında uygulanır
Ay kesirleri dikkate alınmaz Ay kesirleri için günlük hesaplama yapılır.
Vergi aslına uygulanır Vergi aslına ve vergi ziyai cezasına uygulanır
Asgari tutarı yoktur Asgari tutarı 1 TL’den aşağı olamaz

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)