Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Ne Zaman Başlayacak ?

11.07.2017
27
Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Ne Zaman Başlayacak ?

        8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiş olup maddede belirtilen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık beyannameleri üzerinden hesapladıkları gelir veya kurumlar vergisinin %5’ini indirebilme imkanı sağlanmıştır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndiriminden Kimler Yararlanabilir ?

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Ne Zaman Başlayacak ?  Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar. İle kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), vergisini düzgün ödeyenler bu yasal düzenlemeden yararlanabilir.

6736 Sayılı Yapılandırmada 3. Taksit Başladı.Süreyi Kaçırmayın

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimlerinden Yararlanma Şartları Nelerdir ?

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

  1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),
  2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalenre’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),
  3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

şarttır.

7020 Sayılı Yapılandırmanın 1. Taksit Ödeme Süresi Başladı. Süreyi Kaçırmayın

Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi Nasıl Olacak ?

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Ne Zaman Başlayacak ?  Şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz.  İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar.  Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir.    Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.  Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

2017 Yılında Eğitim Öğretim ödeneği Miktarı Ne Kadar Kimler Alacak Hesaplara Ne Zaman Yatacak ?

Şartları Tutmadığı Halde Yararlananlara Ceza Var mı ?

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Ne Zaman Başlayacak ? Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde. İlgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.  Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır. Bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. 

Radar Cezası Ne Kadar? Radarda Hız Sınırı Nedir?

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Ne Zaman Başlayacak ?

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Ne Zaman Başlayacak ?  Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmaya başlayacaktır.

2017 Temmuz Araç Bandrollerini Hangi Banka Kaç Taksit Yapıyor ?

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.