Vergi ve Güncel Haber Portalı

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ? Detaylar Belli Oldu

07.04.2017
39
Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ?  Detaylar Belli Oldu

      Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan  Türkiye’de ikamet etmeyenlere konut ve iş yeri teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulaması ile indirimli orana tabi traktör, tarım makineleri ve iş makinalarının teslimlerinden doğan KDV iadelerine ilişkin   KDV uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapan 12 No’lu KDV Tebliği  Resmi Gazete de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ?  Detaylar Belli Oldu. Tebliğde Yurtdışında yaşayan vatandaşların KDV’siz  konut veya işyeri alırken yapması gerekenler şartlar hakkında bilgi veriyor. Yine tebliğde traktör, tarım makineleri ve iş makinalarının teslimlerinden doğan iadelerin nakden yapılabileceğine dair değişiklikler yer almaktadır.

KDV İstisnasından Yararlanılarak Alınabilecek Taşınmazlar Hangileridir ?

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ?  Detaylar Belli Oldu. KDV İstisnasından yararlanılarak alınabilecek  taşınmazların kapsamına  konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalar girmektedir.

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ?  Detaylar Belli Oldu. İstisnadan yararlanılarak alınacak, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir. Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilir.

KDV İstisnası Konut Veya İşyeri Alımlarının İlk Alımlarında geçerli Olacak

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ?  Detaylar Belli Oldu.  KDV İstisnası, 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanacak. İstisna  konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanır.  Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi ilk teslim olarak değerlendirilmez.

Örnek verecek olursak.

(A) Yapı A.Ş. inşa ettiği toplam 10 adet bağımsız bölümden oluşan binayı toplu olarak (B) Emlak A.Ş.ye satmıştır. (B) Emlak A.Ş. de satın aldığı bu konut ve iş yerlerinin bir kısmını Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere satmıştır. Bu durumda (B) Emlak A.Ş. tarafından yapılan bu teslimler ilk teslim olmadığından istisna kapsamında değerlendirilmez.

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ?  Detaylar Belli Oldu. Arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya iş yerinin arsa sahibi tarafından teslimi ilk teslim kapsamında değerlendirilmez. Yani arsa sahibine verilen daireleri arsa sahibi satarsa alan kişi istisnadan yararlanamaz. İstisnadan  yararlanmak için inşaat şirketlerinden ilk teslim olması gerekiyor.

KDV İstisnasından Kimler Yararlanabilir ?

  • Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç),
  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde uygulanır.

*Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür.

İstisnadan Yararlanabilmek için Bedelin Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmesi Şarttır

Bedelin Türkiye’ye Getirilme Zamanı

Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için, bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir.

  ***İstisnaya ilişkin KDV iadesi, bedelin tamamının Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesinden sonra yapılır.

Konuyla İlgili Örnek

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ?  Detaylar Belli Oldu.  Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu Bay (A) ile (B) Yapı A.Ş., inşası tamamlanan 500.000 Dolar bedelindeki konutu, bedelin %50’si peşin kalan tutarı 6 eşit taksitte ödenmek suretiyle satışı konusunda anlaşmıştır. Peşinat, faturanın düzenlenmesinden önce döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş ve satıcıya ödenmiştir. Kalan tutar ise fatura düzenlendikten sonra aylık taksitler halinde yurt dışından döviz olarak getirilecek ve satıcıya ödenecektir.

Faturanın düzenlenmesinden önce bedelin yarısı alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilip satıcıya ödendiğinden bu satış işleminde KDV hesaplanmaz.

Dövizin Yurtdışından Getirildiği Nasıl Belgelenecek ?

  • Yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye’deki bir bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesi esastır. Dövizin Türkiye’deki bankaya transfer edilmesi durumunda, yapılan transfer işlemi banka dekontu ile belgelenir.
  • Yurt dışında bulunan dövizin Türkiye’ye alıcı tarafından fiziki olarak getirilmesi de mümkün olup, bu durumda dövizin Türkiye’ye getirilmiş olduğunun kanıtlanmasında gümrük idaresinden alınan belgeler kullanılır.
  • Döviz Türkiye ye Hangi yolla getirilirse getirilsin  Konut veya işyeri için yapılacak ödeme banka aracılığıyla ödenmesi ve bu ödemenin banka dekontuyla belgelenmesi gerekmektedir. 

* **6824 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 8/3/2017 tarihinden önce getirilen dövizler, bu istisna kapsamında Türkiye’ye getirilen döviz olarak değerlendirilmez. Ancak, belirli konut veya iş yeri almak amacıyla bu tarihten önce getirilen ve satıcıya ödenen dövizler, kanıtlanmak şartıyla istisna kapsamında teslime konu edilen konut veya iş yerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.

Konut veya İş Yerinin Bir Yıl içerisinde Elden Çıkarılması Durumunda Ne Olacak ?

Konut veya iş yeri tesliminde istisna uygulanabilmesi için, tapuda işlem tesis edilmiş olması gerekir.

İstisnaya Konu Taşınmaza Tapuda Şerh Konulacak

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ?  Detaylar Belli Oldu.    İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirirler. Bu bildirim üzerine, tapu müdürlükleri tarafından tapu kütüğünün beyanlar hanesine, bu konut veya iş yerlerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte ödeneceği hususunda şerh konulur.

Bir Yıl İçinde Satarsa Faiziyle Birlikte KDV Ödenecek

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ?  Detaylar Belli Oldu.   İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine ödenir. Ödemenin yapıldığına ve devrin yapılmasının mümkün olduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınan yazı ibraz edilmeden tapu müdürlükleri tarafından devir işlemi gerçekleştirilmez.

Bir yıllık süre hesabı  izleyen yılın aynı ay ve aynı günü dikkate alınır. Bir yıllık süreden  sonra yapılacak devir işlemlerinde vergi ve tecil faizi aranmaz.

   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Her Ay İstisna Kapsamında Yapılan Satışları Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirecek.

İstisnanın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi Durumunda Ne Olacak

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara İndirimli Konut Satışı Nasıl Olacak ?  Detaylar Belli Oldu.   3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesinde öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde, zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı da müteselsilen sorumlu tutulur.

İstisna kapsamında teslime konu edilen konut veya iş yerine ilişkin bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmemesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, satıcı ile birlikte alıcıdan vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte aranır. 

Satıcılar İstisnayı Nasıl Beyan Edecek ?

Bu kapsamda yapılan satışlar, konut veya iş yeri tesliminin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda; 328 kod numaralı “Konut veya İş Yeri Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu konut veya iş yerlerinin bedelinin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu konut veya iş yerlerine ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0 (Sıfır)” yazmalıdır.

Satıcılar, her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlarını KDV beyannamesi ekinde yer alan form (EK:24) ile bildirir.

Yeni Emekli Olana Promosyon Var mı Tutar Ne Kadar Olacak ?

Memura Ek Zam mı Geliyor? Memurun Kaybı Ne Kadar?

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.