2007-2011 Kredi Çekenler Ne Yapacak ? Dava Dilekçesi Örneği

2007-2011 Kredi Çekenler Ne Yapacak ? Dava Dilekçesi Örneği

   Rekabet Kurumunun  21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında kredi  ve kredi kartı veren 12 bankayı inceleme sonucunda. Bu bankaların aralarında anlaşma yaparak aralarında kartel kurdukları, halkın kredi çekme ve kredi kartı işlemlerinde fazla faiz ve fazla ücret aldığı tespit edilmiş. Buna istinaden de  Bankaya yüklü miktarda ceza kesilmiştir.

Rekabet Kurumunun  12 Banka Hakkında ki Kararı

    2007-2011 Arası Kredi Çekenler Ne Yapacak ?  Dava Dilekçesi Örneği.  Soruşturma kapsamında, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüsün; mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında. 4054 Sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eden bir uzlaşma gerçekleştirdikleri ve bu nedenle Kanun’un 16. maddesi ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca idari para cezası ile cezalandırılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

    2007-2011 Arası Kredi Çekenler Ne Yapacak ?  Dava Dilekçesi Örneği.  4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası; “Bu Kanunun 4, 6 ve 7 nci maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunanlara, ceza verilecek teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para cezası verilir.” hükmünü amirdir.

Bankalara Kartelden Dolayı Ceza kesilmesi Gerekmektedir

2007-2011 Arası Kredi Çekenler Ne Yapacak ?  Dava Dilekçesi Örneği.  Bu çerçevede; Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri kanaatine varılan AKBANK, DENİZBANK, FİNANSBANK, GARANTİ, HALKBANK, HSBC, ING, İŞ BANKASI, TEB, VAKIFBANK, YKB ve ZİRAAT hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında idari para cezası uygulanması, takdir edilecek idari para cezasının ise Kanun’un 16. maddesi ile mezkur maddenin son fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan Ceza Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir.

Bankalar Rekabet Kurumu Tarafından Kesilen Cezanın İptali İstemiyle dava açmaları sonucu temyiz aşamasında Danıştayın,  Danıştay 16/12/2015 tarihli Esas No: 2015/2445 ve Karar No: 2015/4605 sayılı kararı ile Bankaların davasını reddetmiştir.  mahkemenin kararını onamıştır.

Danıştay Kararının İptal Gerekçesi

2007-2011 Arası Kredi Çekenler Ne Yapacak ?  Dava Dilekçesi Örneği.    Bu itibarla, davacının belirtilen rekabete aykırı davranışlarıyla Kanun’un 4 üncü maddesini ihlal ettiği anlaşıldığından, 2011 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin takdiren % 1’i oranında olmak üzere davacıya 82.172.910-TL idari para cezası verilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

2007-2011 Arası Kredi Çekenler Ne Yapacak ?  Dava Dilekçesi Örneği.  Davanın reddi yolundaki temyize konu Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 25.12.2014 tarih ve E:2014/119, K:2014/1580 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında. Sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından.  Temyiz istemi yerinde görülmeyerek Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA.  Dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine.  Kullanılmayan 45,60.-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde.  davacıya iadesine.   Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 16.12.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Tüketici Hakları Derneği Bankalara Tüketici Mahkemelerine Dava Açınız

2007-2011 Arası Kredi Çekenler Ne Yapacak ?  Dava Dilekçesi Örneği.  Tüketicilerin başvurularını görevsizlik nedeniyle reddeden tüketici mahkemelerinin bu tutumuna Yargıtay “dur” dedi.
12 bankanın oluşturduğu kartel nedeniyle mağdur edilen tüketicilerin dava başvurularını tüketici mahkemelerinin kabul etmekle görevli olduklarına Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 19.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.

Tüketiciler, Yargıtay’ın bu kararına göre, tüketici mahkemelerine “Belirsiz Alacak Davası” açarak haklarını arayabilecekler.
Tüketiciler, tüketici mahkemelerinde, Danıştay 13.Dairesi tarafından Rekabet Kurulu kararının onandığı ve kesinleşmiş olduğu 16.12.2015 tarihinden itibaren.  10 Yıllık bir zaman aşımı süresi içersinde dava açarak haklarını arayabileceklerdir.
Eğer, tüketicinin kredi çektiği banka zayıf durumda ise, tüketici, kartel oluşumu içinde yer alan diğer 12 bankaya 16.12.2015 tarihi başlangıç tarihi alınarak, 2 yıllık süre içerisinde haksız fiilden dolayı dava açabileceklerdir.

2007-2011 Arası Kredi Çekenler Ne Yapacak ?  Dava Dilekçesi Örneği.  12 Bankanın oluşturduğu kartel nedeniyle, benzeri mağduriyeti yaşayan vakıf, dernek, kamu kuruluşları asliye hukuk mahkemelerine, firmalar ve tarım kredisi kullanan çiftçiler ise ticaret mahkemelerine “belirsiz alacak davası” açabileceklerdir.

Dava Nasıl Nereye Açılır Dava Dilekçesi Örneği

      Avukatlara ekstra  para vermemeniz için.  01.08.2007 İle 22.09.2011 tarihleri arasında kredi çekmeleri nedeniyle fazla faiz ve ücret ödeyen vatandaşlarımıza nasıl dava açacaklarını aşama aşama yazacağız.  Yazımız ekinde de dava dilekçesini paylaşacağız. 

Dava Nereye Açılacak ?

2007-2011 Arası Kredi Çekenler Ne Yapacak ?  Dava Dilekçesi Örneği.  Dava Tüketici Mahkemelerine açılabilecek. Dava 16.12.2015  tarihinden itibaren 10 Yıllık bir zaman içerisinde açılması gerekir.  Bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla tüketici davalarına  bakan  Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açabilirler.

Dava Nasıl Açılacak ?

Ekte paylaşacağım dava dilekçesinde kendinize ait özel bilgileri ve gerekçeleri doldurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

Harç Ücretleri Ne Kadar Dava Açmadan Yatırılacak Bir Ücret Varmı ?

2007-2011 Arası Kredi Çekenler Ne Yapacak ?  Dava Dilekçesi Örneği.   Tüketici Mahkemesine dava açacağımız için her türlü harçtan muafsınız. Ancak Posta giderleri ve diğer iş ve işlemler için 110 liraya kadar bir ücret yatırmanız gerekecek. ekte sunacağım Dava dilekçesinde talebim olarak başlangıçta dilekçeye 3000 lira belirterek hazırladım.  O miktarı kendiniz yazabilirsiniz. miktar çok önemli değil.  Ancak aşağı yukarı bir miktar hesaplayabilirsiniz.  Hesaplama yaparken

Konut kredilerine uygulanan faizin % 15

İhtiyaç kredilerine uygulanan Faizin % 10
Araç Kredilerinde uygulanan Faizin  % 10-20 arası bir miktarı isteyebilirsiniz.

Bu miktarlar Rekabet kurumunun bilirkişi raporlarında belirtilen bir kaç rakamdan ibarettir. Örnekleyecek olursak 20 bin lira kullandığımız kredi için banka 15 bin lira faiz uygulamışsa bunun % 10 olan 1500 liranın üç katını talep edebilirsiniz. başlangıçta.

DAVA DİLEKÇESİNİ İNDİRİNİZ 

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ?

2017 Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borç Affı Ne Zaman Başlayacak ?

2007-2011 Arası Kredi Çekenlere Müjde Bankalar Faiz ve Tazminat Ödeyecek

İstihdam Seferberliği Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Teşvikler Nelerdir ?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirme son gün 31 Mart Yapılması Gerekenler Nelerdir2 Yorum "2007-2011 Kredi Çekenler Ne Yapacak ? Dava Dilekçesi Örneği"

 1. Temel ağırman   21 Nisan 2017 at 23:40

  2008 de deniz bank dan tüketici kredisi kullandım 65.000 TL çektim 120.000 TL geri ödeme yaptım çok yüksek faiz oranları var gerisini arz ederim

  Cevapla
 2. Adalet   17 Temmuz 2017 at 13:18

  Açilmis dava ve sonucu belli olan yokmu hem kredi hem kredi kartlar ile yoksa bunu anlatabilecek hukukçular avrupadan kursmu almasi gerek daha olmazsa uzay da hukuk varsa oradan ögrenelim geç kalmis adalet adaletin neresinden çikar
  A beyninden
  B g den
  C s den
  D malesef avcunu yala

  Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)