Vergi ve Güncel Haber Portalı

2018 Basit Usul Beyanname Elde Nasıl doldurulur Hangi Vergi Dairesine Verilir ?

12.02.2018
66
2018 Basit Usul Beyanname Elde Nasıl doldurulur Hangi Vergi Dairesine Verilir ?

2017 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler 01 Şubat 2018 ile 25 Şubat 2018 tarihinin pazar gününe gelmesi nedeniyle 26 Şubat 2018 pazartesi gününe kadar basit usul beyannamelerini verebilirler. Konuyla ilgili önceki yazılarımızda kimlerin basit usul olup olmayacağı hakkında bilgiler verdik bu yazımızda ise sizlere  Basit usulllerde ticari kazancın tespiti nasıl yapılır? Elden Basit Usul beyannamesi nasıl doldurulur? Basit usul beyannamesi nereye nasıl verilir ? 8 Bin lira kazanç indirimi hangi satıra yazılır? Konularında bilgiler vereceğiz.

2018 Basit Usul Beyanname Nasıl verilir Sekiz Bin Lira Muafiyet Nasıl Düşülür ?

Basit Usullerde Ticari Kazanç Nasıl Tespit Edilir?

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;

 • Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hasılata,  ilave edilir.
 • Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere ilave edilir.

Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmaz ve üzerlerinden amortisman hesaplanmaz.

Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Basit Usullere Müjde.Basit Usul Kalkıyor Mu?Yeni Sistem Nasıl Olacak?

 Konuyla ilgili örnek verecek olursak

2017 yılında Yalova ilinde Bakkallık faaliyetinde bulunan ve basit usulde vergilendirilen Mükellef Hasan’ın işletme hesabı özeti aşağıdaki gibidir.

Dönem başı mal mevcudu 24.000 TL
Dönem içi alışlar 33.000 TL
Giderler 16.000 TL
Dönem hasılatı 85.000 TL
Dönem sonu mal mevcudu 20.000 TL

(Dönem hasılatı + Dönem sonu mal mevcudu) – (Dönem başı mal mevcudu + Dönem içi alışlar + Giderler) = Kar/ Zarar
(85.000 + 20.000) – (24.000 + 33.000 + 16.000) = 32.000 TL
Bu bilgilere göre Mükellef (H), 2017 yılında 32.000 TL kar elde etmiş olup, yıl içinde 7.000 TL Bağ-Kur Primi ödemiştir. Ayrıca, mükellefin kazancına 29/01/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla getirilen (2017 yılı için 8.000 TL) kazanç indirimi uygulanmıştır.

2018 De Basit Usuller Deftere Geçecek. Sistem Nasıl Olacak?

Bu bilgiler ışığında vergilendirme tablosu aşağıda ki gibi olacaktır.

Ticari Kazanç 32.000
Sosyal Güvenlik Primi 7.000
8 Bin Lira Kazanç İndirimi 8.000
Kalan [32.000 TL – (7.000 TL + 8.000 TL)] 17.000
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 17.000
Hesaplanan Gelir Vergisi 2.750
Ödenecek Gelir Vergisi 2.750

Beyan Edilecek Gelir Üzerinden Yapılacak İndirimler

Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirtilen unsurlara ait tutarları (şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, engellilik indirimi, 8.000 TL’lik kazanç indirimi vb.) indirim konusu yapabileceklerdir. Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

2018 de Basit Usul İşyeri Açacaklarda Kira Bedeli Ne Kadar Olacak ?

Basit Usul Beyannamesi Kaç Şekilde Verilir ?

Basit Usul şeklinde vergilendirilen mükellefler Basit usul beyannamelerini 1 ile 25 şubat tarihleri arasında   bağlı bulundukları meslek kuruluşları aracılığıyla veya anlaşmalı olduğu muhasebecisi aracılığıyla verebilir. Bunların dışında  mükellef  Basit usul Beyannamesini Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden indirerek  veya vergi dairesinden alarak  elden doldurup bağlı bulunduğu vergi dairesine yada elektronik ortamda Bilgisayarına BDP programını indirerek elektronik ortam üzerinde verebilir.

Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır

Basit Usul Beyannamesi Nasıl doldurulur Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Nelerdir ?

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler için) Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar aşağıdaki kurallara dikkat etmesi gerekir. Doldurduktan sonra ilgili beyannameyi bağlı bulunduğu vergi dairesine vermesi gerekir.

 • Beyanname bir örnek doldurulacaktır.
 • Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır.
 • Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir.
 • Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır.
 • Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.
 • Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır.

Basit Usul Vergisi Ne Kadar? Basit Usul 8000 TL Muafiyeti

Basit Usul Beyannamesi Nasıl Doldurulur ?

Basit Usul beyannamenizi meslek kuruluşuna veya muhasebecinize verdirmiyorsanız ister elden ister elektronik ortamda verecekseniz beyannamenizi aşağıda ki kurallara göre doldurmanız gerekir.

Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak doldurmaları gerekir.

Basit Usul Beyanname Nasıl Doldurulur?Resimli Anlatım

Elden Doldurması gerekenler ise :

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 1 ve 2 numaralı satırlarına, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe adı yazılacaktır.
 • Ayrıca, vergilendirme dönemi 3 numaralı satıra, vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası 4 numaralı satıra, mükellefin Bağ-Kur numarası 5 numaralı satıra yazılacaktır.
  • Tablo-1’de yer alan 1-11 numaralı alanlara, mükellefin kimlik ve adres bilgileri eksiksiz olarak doldurulacaktır.
  • Tablo-2’de yer alan “Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim” bölümüne, teşebbüs veya ortaklığın ünvanı, faaliyetin konusu, teşebbüs veya ortaklıktaki pay oranı yazılacaktır.
 •  Ayrıca yıl içinde tevkif yoluyla kesilen gelir vergisi bildirimi ilgili bölüme yazılarak beyannamenin 5 No.lu tablosundaki “Vergi Bildirimi” bölümünün 38 numaralı satırına aktarılacaktır.
 • Yıl içerisinde ödenen Sosyal Güvenlik (BAĞ-KUR) primi 16 numaralı satıra yazılacaktır. 15 numaralı satırda yer alan tutardan 16 numaralı satırda yer alan Sosyal Güvenlik (BAĞ-KUR) primi çıkartıldıktan sonra kalan tutar, 17 numaralı ticari kazançlar toplamı satırına yazılacaktır.
  • Tablo-3’de yer alan “Gelir Bildirimi” bölümünün 18 numaralı satırına, Tablo-2’nin 17 numaralı satırında yer alan kar veya zarar yazılacaktır.
 •  Bu bölümün 19 numaralı satırına, Gelir Vergisi Kanununun 88 inci maddesi kapsamında değerlendirilen geçmiş yıl zararları yazılacaktır. Arka arkaya 5 yıl içinde indirilemeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara devrolunmaz.
 • Bu tablonun 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı satırlarına Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yer alan indirimler yazılacaktır. 8.000 basit usul kazanç indirimi 26. satıra yazdırılacaktır.                                                   
 • 19 numaralı satıra yazılan geçmiş yıl zararları ile 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı satırlarda yer alan indirimler toplamı 27 numaralı satıra yazılacaktır.

Kimler Basit Usul Olur Kimler Basit Usul Olamaz 2017 ?

 • 28 numaralı satıra, 18 numaralı satırdaki kardan, 27 numaralı satırdaki mahsup edilecek indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamı çıkarıldıktan sonra kalan tutar yazılacaktır.                                                                                                    • Tablo-4’te yer alan “Geçmiş Yıl Zararları” bölümüne, son 5 yılın zararları yazılarak toplam zarar tutarı bulunacaktır. (2017 yılına ait olup 2018 yılında verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılı geçmiş yıl zararları yazılacaktır.)                                                                                                                  • Tablo-5’te yer alan “Vergi Bildirimi” bölümünün 35 numaralı satırına vergiye tabi gelir yazılacaktır. 36 numaralı satıra hesaplanan gelir vergisi yazılacak, 37 numaralı satıra hesaplanan vergi indirimi tutarı, 38 numaralı satıra varsa kesinti yoluyla ödenen vergiler yazılacak, 39 numaralı satıra ödenmesi gereken gelir vergisi, 40 numaralı satıra vergi indiriminin mahsubundan sonra kalan tutar, 41 numaralı satıra iadesi gereken gelir vergisi yazılacaktır. Aynı tabloda yer alan 42 numaralı satıra ise kalan vergi indirimi tutarı yazılacaktır.                   • Tablo-6 da yer alan “Hesap Özetinin” giderler bölümüne,dönem başı mal mevcudu, dönem içinde satın alınan emtia ve giderler, gelirler bölümüne ise dönem içinde elde edilen hasılat, diğer gelirler ve dönem sonu mal mevcudu yazılacak olup giderler ve gelirler arasındaki fark kar veya zarar olarak ilgili bölüme yazılacaktır.                 • Tablo 7’de yer alan “Diğer Ortaklara Ait Bilgiler” bölümü doldurulacaktır.                                                             • Bu bölümde yer alan “Faaliyet Kodu” alanına www.gib.gov.tr adresinin “yararlı bilgiler” bölümünün “faaliyet kodu ve adı listesi” nde yer alan ilgili faaliyet kodu, “araç plaka no” bölümüne ortaklık halindeki araç plaka numarası yazılacaktır.                                                                                                                                                  • Tablo 8’de yer alan “Çalıştırılan İşçilere Ait Bilgiler” bölümüne, vergilendirme döneminde tam yıl veya kısmi olarak çalışanlar yazılacak olup çalıştırılan işçi sayısının ikiden fazla olması halinde bu tablo liste halinde beyannameye eklenecektir.

Basit Usul Mükelleflerde Engellilik İndirimi Nasıl Olur ?

 • Beyannamenin “Kayıtların meslek odaları tarafından tutulması halinde basit usulde hesap özetini imzalayan oda temsilcisi” bölümünü, kayıtlarını kendileri tutan veya serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavirlere tutturan mükellefler boş bırakacak olup, kayıtları meslek odaları bünyesinde oluşturulan bürolarda tutulan mükellefler bu bölümü dolduracaklardır.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Nereye Verilir ?

 • Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yıllık beyannamelerini kayıtlı bulundukları vergi dairesine verirler. Ancak 2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından, beyannameler 26 Şubat 2018 akşamına kadar verilecektir.
 • Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 1-25 Mart 2018 tarihleri arasında verilir. Ancak 2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından, beyanname 26 Mart 2018 akşamına kadar verilecektir.
 • Beyanname, kayıtlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.
 • Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilir.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Vergisi Ne Zaman Ödenir ?

 • 2017 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup;
 • Birinci taksidin 28 Şubat 2018 tarihine kadar,
 • İkinci taksitin ise 30 Haziran 2018 (30 Haziran 2018 hafta sonuna rastladığından 02 Temmuz 2018) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 • Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.

Basit Usul Vergisi Nereye Ödenir?

 • Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,
 • Bağlı bulunulan vergi dairesine,
 • Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir.

2018 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine Buradan Ulaşabilirsiniz


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. hasan dedi ki:

  hocam vermiş olduğunuz bilgiler için size cok teşekkür ederim.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.