2018 Değer Artış kazancı Nedir Kimler Ne Zaman Beyanname Verecek ?

2018 Değer Artış kazancı Nedir Kimler Ne Zaman Beyanname Verecek ?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artışı kazancıdır. Elden çıkarma, söz konusu mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

  • (5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere değişen bent. Yürürlük; 01.01.2006) İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
  • 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  • Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  • Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  • Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
  • Kazanım şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, Alım tarihinden başlayarak (5615 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır). Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

Konuyu kısaca özetleyecek olursak değer artış kazancı devamlılık arz etmeyen gelirler nedeniyle kaynaklandığını. Ülkemizde genellikle alınan ev arsa arazinin beş yıl içinde satılması nedeniyle doğduğunu söyleyebiliriz.

2018 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme(Resimli Anlatım)

Değer Artış Kazancında 2018 Yılında Verilecek Beyannamede İstisna Tutarı Ne Kadar ?

2018 Yılında,  2017 yılı değer artış kazançları için verilecek beyannamelerde uygulanacak  istisna tutarı 11.000 TL dir. Değer artış kazanç tutarınız bu miktarın altındaysa beyannameye gerek yoktur.

Örnek verecek olursak:

2016 Yılında bir tane evi  150 bin liraya aldınız. Zorunlu durum nedeniyle aynı evi 2017 yılında 160 bin liraya sattınız. Ortaya 10 bin lira değer artış kazancı çıktı. Elde edilen gelir 11 bin liranın altında olduğu için beyanname verilmez. 11 bin ve daha yüksek fark olursa beyanname verilmesi gerekir.

 Değer Artış Kazancının elde edildiği yıl alım tarihi farkı nedeniyle Endeksleme Nasıl Yapılır ?

Endeksleme; alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay ÜFE oranındaki artış %10 ve üzeri ise mal ve hakların alış bedeline bu artış oranı uygulanarak bulunan yeniden değerlenmiş alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark bulunarak gayrisafi kazanç bulunur. Eğer ÜFE artış oranı %10 un altında ise alış bedelinde herhangi bir işlem yapmadan satış bedelinden düşülür.

Endeksleme satışı yapılan mal ve hakların; alış tarihinden bir önceki ay ÜFE ile satış tarihinden önceki ay ÜFE oranı arasındaki artış miktarının %10 ve üzeri olduğu durumlarda yapılır, aksi halde yapılmaz.

2018 Kira beyannamesi İnternetten Kredi Kartıyla Ödeme ( Resimli Anlatım )

2018 Değer Artış Kazanç Beyannamesi Ne Zaman Verilir ?

Mükellefler 01/01/2017-31/12/2017 dönemine ait beyana tabi Değer Artış Kazancı gelirlerini 2018 yılı Mart ayının 1-25’inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar. Bu bilgilere göre 2017 yılında değer artış kazancı yönden gelir elde etmişseniz.25 akşamı pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 26 Mart 2018 tarihine kadar beyanname verebilirsiniz.

2018 Değer Artış kazancı Vergisi Ne Zaman Ödenir Kredi Kartıyla ödeme Var mı ?

Mükellefler tahakkuk eden vergilerini Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte öderler.  İlk taksit ödemesi 31/03/2018 tarihinin Cumartesi gününe gelmesi nedeniyle 02/02/2018 pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekir.

Değer artış kazancı yönünden vermiş olduğunuz beyannameye ait vergi borcu Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi Dairesi üzerinden yatırabilirsiniz.  Vergi Dairesi vezne servisinde sadece para geçerli olup kredi kartı ile vergi dairesi veznesinden ödeme yapamazsınız.

2018 Değer Artış Kazancı beyannamesini Nasıl Verebilirim ?

Değer artış kazancı Beyannamesini Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır beyan sistem üzerinden veya bağlı bulunduğunuz vergi dairesine giderek yada muhasebeci aracılığıyla beyannamenizi verebilirsiniz.

2018 Hazır Beyan Sistemi Nasıl Kullanılır Beyanname Nasıl Verilir ?

Hazır Beyan Sistemi Rehberine Buradan Ulaşabilirsiniz 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)