Ba Bs Formlarının Kapsamı Genişletildi

Ba Bs Formlarının Kapsamı Genişletildi

Yıllarca uygulanan Ba Bs formlarında geniş yankı uyandıracak bir değişiklik yapılıyor.Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu taslak tebliğle bu formlar için radikal değişiklikler öngörülüyor. Ba Bs Formlarının kapsamı. Bu taslağın yakın zamanda uygulamaya gireceği düşünülüyor.Bu yazımızda taslak metninin nasıl olacağını  anlatmaya çalışacağız.

Ba Bs formu nedir?

Ba Bs Formlarının kapsamı. Ba Bs formu,Form Ba ve Form Bs olmak üzere 2 formdan oluşur.Form Ba‘yı açacak olursak ‘mal ve hizmet alışlarına ilişkin bildirim formu’ anlamına gelmektedir.Form Bs‘deki Bs ise ‘mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu’ anlamına gelmektedir.Bu formalar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir oto kontrol sistemi olarak 2006 yılından beri uygulanmaktadır.Ayrıca bu formlarla kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla detaylı veriler toplanılması amaçlanmaktadır.

Ba Bs formlarının amaçları nelerdir?

-bu formlarla kayıt dışı ile mücedele edilmek amaçlanmıştır.

-alıcı ve satıcıların alım satım tutarlarının karşılaştırılması yapılır.

KDV iadelerinde bu formlar sayesinde veri sağlanmış olur.

-sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananların bu formlar sayesinde tespiti yapılabilir.

Yeni Taslak Neler İçeriyor?

Bildirim yükümlülüğü

Ba Bs Formlarının kapsamı Eskiden bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ve işletme hesabından bilanço esasına geçen mükelleflerin bildirimde bulunmaları gerekiyordu.Taslak tebliğe göre ise işletme hesabına göre defter tutan,serbest meslek kazanç defteri tutan ve zirai işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerden 31/12/2015 tarihi veya 31/12/2016 tarihi itibariyle hasılatları 50000 TL ve üzerinde olan mükelleflerin Ba Bs bildirimi vermekle yükümlüdür deniliyor.İlgili vergilendirme döneminde hasılatları 50000 TL’ye ulaşan mükellefler ise bu rakama ulaştığı tarihin içinde bulunduğu aydan başlamak üzere bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

bildirim hadleri

Ba Bs Formlarının kapsamı bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin katma değer vergisi hariç 10000 TL ve üzerinde mal veya hizmet alış satışlarında bildirimde bulunması gerekecek.

işletme esasına göre defter tı,utan mükelleflerin katma değer vergisi hariç 3000 TL ve üzerinde mal veya hizmet alış satışlarında bildirimde bulunması gerekecek.

 bildirim zorunluluğu bulunmayan mükellefler

gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler,muafiyetten yararlandıkları takvim yılından itibaren bildirim mecburiyeti ortadan kalkacak.

Kazancı basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bildirim dönemi

Bildirim zorunluluğu bulunan mükelleflerin alış veya satışlarını aylık dönemler olarak bildirmelidir.

Ba Bs Formlarının kapsamı bildirimlerin verilme zamanı

bildirim formları aylık dönemler olarak düzenlenir ve takip eden ayın ilk gününden son günü gece 24:00’a kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle gönderilmelidir.Ölüm halinde ise bildirim verilme süresine ölüm tarihinden itibaren 3 ay eklenir.

bildirimlerin verilme şekli

Form Ba ve Form Bs bildirimleri mutlaka elektronik olarak  https://intvrg.gib.gov.tr/ adresinden verilmelidir.

vergi dairesi değişen mükellefler

vergi dairesi değişen mükelleflerin,bildirim formlarını en son bağlı bulundukları vergi dairesi süresi içinde göndermeleri gerekecektir.

Kayıt dışı ile mücadele etmek açısından  kamu maliyesi araçlarının en etkili şekilde kullanılması düşünüldüğünde,yeni taslak kamuoyunda olumlu karşılanacaktır.

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)