Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nasıl Olur? Geçiş Hadleri Nelerdir?

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nasıl Olur? Geçiş Hadleri Nelerdir?

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nasıl Olur? Gelir vergisine tabi mükelleflerin vergilendirilmesinde  gerçek usul ve basit usul olmak üzere 2 yöntem vardır.Gerçek usul de bazı şartları taşımak kaydıyla işletme hesabına göre defter tutanlar ve bilanço esasına göre defter tutanlar olmak üzere ikiye ayrılır.Basit usule tabi olanlar ise deftere tabi değildir.Yani defter tutmazlar.Bu açıklamalardan sonra, bu yazımızda akla takılan bir soruya cevap vermeye çalışacağız.Acaba basit usule tabi mükellef hangi şartlarda gerçek usule geçer? Geçiş ne zaman olur? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Basit Usule Tabi olmanın Genel ve Özel Şartları Nelerdir?

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nasıl Olur? Basit usule tabi olmak için bazı şartları yerine getirmek önemlidir. Bu şartlar Gelir Vergisi Kanununun 46., 47. ve 48. maddelerinde belirtilmiştir.Bu maddelerde  yazılı şartlara topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.Bu şartlar da genel şartlar ve özel şartlar olarak 2’ye ayrılmaktadır.

Genel Şartlar Nelerdir?

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nasıl Olur?

 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak: İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak; seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.

2.İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı aşağıda yazılı miktarları aşmamalıdır:
– Büyükşehir belediye sınırları içinde 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile
01.01.2017 tarihinden itibaren 6.500 TL,
– Diğer yerlerde  296 Seri  No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren 4.300TL.
3.Ticari, zirai ve mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi
olmamak.

Özel Şartlar Nelerdir?

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nasıl Olur?

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;
2016 takvim yılı için 88.000 TL,
2017 takvim yılı için 90.000 TL,

veya yıllık satışları tutarının;
2016  takvim yılı için 126.000 TL,
2017 takvim yılı için 130.000 TL’yi aşmaması.

2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;
2016 takvim yılı için 42.000 TL,
2017 takvim yılı için 43.000 TL’yi aşmaması.

3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;
2016 takvim yılı için 88.000 TL,
2017 takvim yılı için 90.000 TL’yi aşmaması.

Basit Usul Mükellef Hangi Hallerde Gerçek Usule Geçer?

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Nasıl Olur? Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler, dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

Kimler Basit Usul Olur Kimler Basit Usul Olamaz 2017 ?

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş

Basit Usul Nedir? Şartları Nelerdir?Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)