Geçmişe Yönelik Artık Vergi Cezası Kesilemeyecek

Geçmişe Yönelik Artık Vergi Cezası Kesilemeyecek

vergi cezası, özel-usulsuzluk-cezasi-oranlari10 Nisan 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 449 no’lu  vergi usul kanuna tebliğine göre artık geçmişe yönelik özel usulsüzlük  vergi cezası kesilemeyecek. 213 Sayılı Vergi usul Kanuna göre….. belli bir büyüklükte mükellef olanlar elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerini yapmak zorundadırlar.  Beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda yapmazlar ise haklarında vergi cezası olan özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Vergi Cezası Özel usulsüzlük cezası Oranları

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında                          1.370 TL

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında          690 TL

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında           340 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası                  1.100.000 TL

MADDE 353   

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmamasında durumunda kesilecek Vergi cezası miktarları

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması       210 TL

  • Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza     110.000TL

2-  Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması                                                                         210 TL

  • Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza                 11.000 TL
  • Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza       110.000 TL

3-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması                                                                                                                             210 TL

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara    5.000 TL

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara                    260 TL

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  800 TL

  • –   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  158.000 TL

7-   4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere   1.100 TL

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına    800 TL

Özel usulsüzlük cezası Uygulanır.

449-teblig Vergi cezasiGeçmişe Yönelik vergi Cezası  (özel usulsüzlük cezası) Kesilmeyecek Durumlar

Vergi kaydı mükellefin ticari faaliyete başladığını  bildirmesi ile başlayacağı gibi,  vergi inceleme raporuna istinaden   veya vergi dairesinin tespitine istinaden de başlayabilir. Vergi kaydı gerektiren durum meydana geldiği halde Kişiler bilerek veya bilmeden yaptığı ticari faaliyeti kayıt dışı tutabilir. Bu durumlarda vergi kaydı süresinde yapılmadığı hallerde mükellefin başvurusu, vergi dairesinin tespiti veya vergi inceleme raporuna istinaden geçmişe yönelik vergi kaydı açılmakta ve mükelleflere, elektronik ortamda vermesi gereken beyanname ve bildirimleri vermemesi nedeniyle vergi cezası olan özel usulsüzlük cezaları tatbik edilmekteydi. Bu cezalara karşı bilinçli mükellefler dava açıp kazanıyordu. Bu davalar yüzünden vergi dairelerinde hem iş gücü artıyor hemde  boş yere vekalet ücreti ödüyordu. Bu tür durumların önüne geçmek için, Maliye Bakanlığı 449 no’lu VUK tebliğini yayınladı.

 Yeni Tebliğ Neler Getiriyor?

Yeni düzenlemeyle artık geçmişe yönelik vergi kayıtlarında kişiye vermediği beyannameler için veya bildirimler için vergi cezası kesilmeyecek kesilen cezalarsa iptal edilecek.

Durumu bir örnekle açıklayacak olursak A şahıs 01/01/2015 tarihinde bir iş yeri açıyor.  Açtığı iş yerini vergi dairesine  bildirmiyor. Vergi Dairesi A şahsın iş yerini açtığını  01/08/2015 tarihinde öğreniyor.  Vergi Dairesi 01/01/2015 tarihi itibariyle kişiye vergi kaydı açıyor. Vergi kaydı açtığına dair yazıyı kişiye 01/09/2015 tarihinde tebliğ ediyor. İşte 449 no’lu tebliğ bu durumda olanlar için devreye giriyor.   Vergi dairesi 449 no’lu tebliğ öncesi 01/01/2015 tarihi itibariyle tüm dönemlere ait verilmeyen beyanname ve bildirimler için ceza kesiyordu.  Tebliğ sonrası ise kişiye vergi kaydı açıldığına dair yazının tebliğ edildiği döneme kadar , herhangi bir ceza kesmiyor. Vergi kaydı açıldığına dair yazının tebliğ edildikten sonra ki dönemlerde kişi vergi ödevlerini yapmaz ise ceza kesecektir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Konuyla ilgili soru sormak için Dokunun

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Yorum "Geçmişe Yönelik Artık Vergi Cezası Kesilemeyecek"

  1. Pingback: 2017 Vergi ve trafik Cezaları - Vergi ve Vergi Hakkında Güncel Bilgiler

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)