Vergi ve Güncel Haber Portalı

Hangi Ücretler Beyana Tabidir ? 2017 Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi Yayınlandı

Hangi Ücretler Beyana Tabidir ? 2017 Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi Yayınlandı

Gerçek usulde ücret geliri elde eden kişilere, işverenler tarafından yapılan ücret ödemelerinin yıl içinde kesinti suretiyle vergilendirilmesi ile 2016 yılında elde edilen ücret gelirleri için hangi hallerde yıllık beyanname verilmesi gerektiği hususlarında mükellefleri bilgilendirmek amacıyla 2017 yılı beyannamelerinde yardımcı olması için Gelir idaresi tarafından her yıl olduğu gibi ücret gelirleri için vergi rehberi yayınlandı.

 Rehbere göre bugünkü yazımızda Ücretin tanımı, unsurları, ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurlar, asgari geçim indirimi uygulaması ile 2016 takvim yılında tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri gibi konular hakkında bilgiler vereceğiz.

Ücret Nedir ?

Hangi Ücretler Beyana Tabidir ? 2017 Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi Yayınlandı.  Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir.  Ücret, bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen geliri ifade eder.  Bu gelir para şeklinde olabileceği gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir.

Hangi Ücretler Beyana Tabidir ? 2017 Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi Yayınlandı.   Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı. Prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi.  Niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması ücretin niteliğini değiştirmez.

Ücretlerin Vergilendirilmesi Nasıl Olur ?

Hangi Ücretler Beyana Tabidir ? 2017 Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi Yayınlandı. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmiştir. Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilmesi iki şekilde yapılmaktadır:

 • Ücretten işveren tarafından vergi kesintisi yapılması,
 • Elde edilen ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmesi.

Ücretten işveren tarafından vergi kesintisi yapılması

Hangi Ücretler Beyana Tabidir ? 2017 Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi Yayınlandı. Ücretin ödenmesi sırasında sorumlular tarafından verginin kesilerek vergi dairelerine yatırılmasına kesinti (tevkifat) usulü denilmektedir. Gerçek usulde elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi esas olarak bu yöntemle yapılmaktadır. memurların maaş ödemeleri, işçilerin maaş ödemelerinde bu yöntem kullanılmaktadır.

Ücretin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi

Hangi Ücretler Beyana Tabidir ? 2017 Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi Yayınlandı.  Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecektir.  Diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için ise diğer ücretler hariç, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile b,ldirilecektir.

Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecektir.

2016 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle 2017 Yılında beyanname vermek zorunda olanlar;

 •  Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşan ücretliler,
 • Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),
 • İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,
 • Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar,
 • Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler.

Yıllık Beyan Verilmesi Gereken Ücretlerde Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri

1 Ocak – 31 Aralık 2016 döneminde elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin, 01-25 Mart 2017 tarihleri arasında verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. (25 Mart 2017 tarihi hafta sonuna rastladığından beyannameler 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar verilebilecektir.)

Beyanname mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir.

Hangi Ücretler Beyana Tabidir ? 2017 Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi Yayınlandı. Ücretler nedeniyle verilecek beyannameler ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilmek istenilmesi halinde, elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla gönderilebilecektir.

Ayrıca ücret gelirine ilişkin beyanname, “Hazır Beyan Sistemi” aracılıyla internet ortamında verilmesi mümkün bulunmaktadır.

 • Takvim yılı içinde ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde vefat eden kişi namına varislerce yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulması gerekmektedir.
 • Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin, memleketi terkten önceki 15 gün içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunması gerekmektedir.

Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri

Hangi Ücretler Beyana Tabidir ? 2017 Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi Yayınlandı. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenecektir. Hesaplanan vergi;

 • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
 • Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
 • Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı banka şubelerine,
 • www.gib.gov.tr  adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödenebilir.

Vergi Tarifeleri

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi uyarınca 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi şöyledir:

 • 12.600 TL’ye kadar                                                                                                    % 15.
 • 30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası                                              % 20.
 • 69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası % 27
 • 69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası % 35

2017 takvim yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi

 • 13.000 TL’ye kadar                                                                                                % 15
 • 30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası                                          % 20
 • 70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası % 27
 • 70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası % 35

Diğer Ücret Çeşitleri Nelerdir ?

 • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
 • Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
 • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
 • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
 • Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

Diğer Ücretlerde Vergi  Ne zaman Hesaplanır Ne Zaman Ödenir ?

Diğer ücretlerin vergisi, öteden beri işe devam edenlerde yıllık verginin yarısı takvim yılının 2. ayında (1-28 Şubat 2017) diğer yarısı ise 8. ayında (1-31 Ağustos 2017); takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda, diğer yarısı takvim yılının sekizinci (Ağustos/2017) ayında, takvim yılının ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda ise verginin karneye yazıldığı ayda ödenmesi gerekmektedir.

Diğer ücretliler tarafından ödenecek verginin hesaplanması.

Diğer ücretlilerin safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’dir. Buna göre, 2017 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbabının safi ücreti, 2017 takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçilere uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak hesaplanmaktadır.

Örnek

 • 2017 Takvim Yılı Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (1.777.50 x 12) 21.330 TL
 • Safi Ücret Tutarı (21.330 x %25) 5.332 TL
 • Yıllık Vergi Matrahı 5.332 TL
 • Hesaplanan Vergi Tutarı (5.332 x %15) 799,88TL
 • Şubat/2017’de Ödenecek Vergi Tutarı 399,94 TL
 • Ağustos/2017’de Ödenecek Vergi Tutarı 399,94 TL

Ücret Geliri Elde Edenler için Vergi Rehberi 2017

Emekli Maaşımı Nasıl Taşırım?Taşıma İşlemi İçin Şart Var Mı?

Sicil Affını Uygulamayan Bankaları Yakından Takip Ediyoruz

Gelir Vergisini Az Ödeyebilirsiniz.Beyannameden İndirilecek Bağış ve Yardımlar Nelerdir?

Kamuya KPSS 60 puanla 1500 Personel Alınacak Şartları Nelerdir ?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.