Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı.Hangi Kurumlara Nasıl Başvurulacak?Hangi Başvuru Formları Doldurulacak?

Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı.Hangi Kurumlara Nasıl Başvurulacak?Hangi Başvuru Formları Doldurulacak?

Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı.  Yaklaşık 2,1 milyon araç sahibini ilgilendiren hurda araç yasasında merakla beklenen tebliğ bugün resmi gazetede yayınlandı.  Düzenleme, 355 bini kamyon, kamyonet ve çekici, 100 bini minibüs, otobüs ve panelvan, 1.6 milyonu da otomobil, arazi taşıtı ve motosiklet yaklaşık 2.1 milyon aracı ilgilendiriyor.  Bundan sonra ne olacak?  hangi kurumlara başvuru yapılacak? hangi başvuru formları doldurulacak? detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Model Yılı 1997 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı. Mükelleflerin söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1997 veya daha eski motorlu taşıtlarını, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri veya  Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale ve İzmir-Aliağa MKEK hurda müdürlükleri) yetkilendirilen birine teslim etmeleri gerekmektedir.      Taşıtlarını il özel idarelerine/büyükşehir belediyelerine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyen mükelleflerin, adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge almaları gerekmektedir.  Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.

 Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru

Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı. Taşıtlarını il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyen mükelleflerin (EK:1a / EK:1b) dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvurarak taşıtın madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:2) almaları gerekmektedir.    Motorlu taşıtını 27/5/2017 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini ilgili trafik tescil kuruluşuna verilecek dilekçelerine (EK:1a / EK:1b) ekleyeceklerdir.

 İl Özel İdarelerine, Büyükşehir Belediyelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı.  7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükellefler (EK:2) belgesini aldıktan sonra, bir dilekçe (EK:3a / EK:3b) ve ekleri ile birlikte taşıtlarını diledikleri il özel idaresine ve büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak veya  MKEK hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale ve İzmir-Aliağa MKEK hurda müdürlükleri) yetkilendirilen birine  teslim edebileceklerdir.  Motorlu taşıtını 27/5/2017 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, başvuru tarihi itibarıyla henüz taşıtını ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senedinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçeye (EK:3a / EK:3b) ekleyeceklerdir.  Taşıt sahiplerinin, taşıtlarını il özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim ettikten sonra, almış oldukları teslim tutanakları (EK:4) ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:5) ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek, taşıtlarının hurdaya çıkarılma işlemini tamamlamaları gerekmektedir.  Trafik tescil kuruluşunda hurdaya çıkarma işlemi yapılmayan taşıt için bu madde hükmünden faydalanılamayacaktır.   Maddenin birinci fıkra hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarını en geç 31/12/2018 tarihine kadar il özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim ederek hurdaya çıkarma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.Taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim eden mükellefler, hurdaya çıkarma işlemlerini tamamladıktan sonra, trafik tescil kuruluşlarınca kendilerine verilen “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhli “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ni, ilgili MKEK hurda müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.

İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri veya MKEK Hurda Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı. İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü bu madde kapsamında teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeye yönelik her türlü tedbiri alacaklardır.  Söz konusu taşıtları il özel idarelerine ve büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak veya  MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen dilekçe (EK:3a / EK:3b) üzerine, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK hurda müdürlükleri taşıtı Tebliğ ekinde yer alan tutanakla (EK:4) teslim alacaklardır.   İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya MKEK hurda müdürlükleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak (EK:4) üç nüsha olarak düzenlenecektir.   Tutanaklardan biri il özel idaresi, büyükşehir belediyesi veya MKEK hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.   Kalan iki nüsha tutanak ise mükellefe verilecek, mükellef kendisine verilen tutanaklardan bir nüshasını ilgili trafik tescil kuruluşuna verecektir.  MKEK hurda müdürlükleri, trafik tescil kuruluşu tarafından hurdaya çıkarma işlemi tamamlanan taşıta ilişkin “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhli “Motorlu Araç Tescil Belgesi” kendilerine ibraz edildikten sonra taşıtları bertaraf edebileceklerdir.

 Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler

Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı. 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkra hükmünden yararlanmak için yapılan mükellef başvuruları üzerine, teslim edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve şerhlerin bulunmaması halinde düzenlenecek belge (EK:2) ilgiliye verilecek, aksi halde belge düzenlenmeyecektir.   Bu belge herhangi bir trafik tescil kuruluşundan alınabilecektir.  Taşıtların hurdaya çıkarılma işlemi, herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilecektir.  Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak başvurularda alıcının ikamet veya iş adresinin bulunduğu yerin trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra hurdaya çıkarma işlemi tamamlanacaktır.  İl özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK hurda müdürlüğüne teslim edilen taşıtlarda, hurdaya çıkarma işlemi trafik tescil kuruluşuna hurdaya ayırmak için yapılan başvuru tarihi itibarıyla yapılacaktır. Taşıta ait “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ne “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhi konularak sahiplerine geri verilecek, “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilecektir.Taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:5) kullanılacaktır.

Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı. Başvuruda bulunan mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen, taşıtın hurdaya çıkarılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.   Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir.

EKLERE  ulaşmak için tıklayınız.4 Yorum "Hurda Araçlar İçin Tebliğ Yayınlandı.Hangi Kurumlara Nasıl Başvurulacak?Hangi Başvuru Formları Doldurulacak?"

 1. kagan   4 Ağustos 2017 at 13:36

  Trafik tescile gittim. Henüz uygulama talimatı gelmedi dendi. Bir de talimatı beklicez. Babamın ölmeden önce sattığı ama devretmediği, 1965 model motosikleti için, hiçbir evrak, mevzuat vs beklemeden ve istemeden, MTV borcunu adıma tahakkuk ettiriliyor, hesaplarıma e-haciz konuyor ama hurdaya ayırıp borcu ödeyelim deyince tebliğ bekleniyor, talimat bekleniyor, veraset ilamı isteniyor.

  Cevapla
 2. Mihrali Kalkan   8 Ağustos 2017 at 12:28

  Üzerime 1987model 50nc var bu araç başkasının devri bende 16000tl borcu var bunu bedelsiz verebilimiyim 2tane haciz var bunu kaldırabilirmiyim

  Cevapla
  • Emre ÇELİK   8 Ağustos 2017 at 20:08

   plakanın bulunduğu vergi dairesine başvuru yapabilirsiniz.

   Cevapla
 3. murat seyyufe   21 Ağustos 2017 at 14:02

  Yasa cıktı resmi gazete onadı ama bir turlu trafik tescile yazı gelmedi son hafta trafik tescile yazı gelir ve bizim gibi gariban insanlar yasadan faydalanamadan yasa gecip gider ee biz yasayı cıkardık siz nerdeydiniz denir hydi hayırlı isler yasa senin benim icin cıkmadı arkadsım yasa parası olana vergi kacırana cıktı babdan kalmıs atadan kalmıs arabanı dusureceksin zmnında niye dusrmedin derler ole gider yasa masa hikaye masal dinlemeye devam

  Cevapla

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*