Vergi ve Güncel Haber Portalı

İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler Nelerdir ?

04.07.2017
43
İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler Nelerdir ?

Gelir vergisi mükelleflerinin ticari, sınaî veya zirai bir işle ilgili fiili olarak çalışmaya başlamaları, bu kişilerin vergi mükellefi olmalarını gerektirir.  

İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler Nelerdir ? Fiili olarak çalışmaya başlamaktan kasıt mükellefin faaliyetine başladığını gösteren bazı şartların oluşmasıdır. Bu şartlar;

 • Bir işyeri açmak (İşyeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınaî faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması
  işyerinin açıldığını göstermez.),
 • İşyeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak,
 • Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.

Yukarıda sayılan şartlardan herhangi birinin gerçekleşmiş olması mükellefiyette işe başlanıldığını gösterir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemeleri Başladı.Ne Kadar Ödeyeceksiniz?Ödemek İçin Tıklayınız

İşe başlamayı bildirmekle yükümlü olan mükellefler Kimlerdir ?

 • Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,
 • Serbest meslek erbabı,
 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 • Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (Şirketlerde)

İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler Nelerdir ? İşe başlama bildirimi, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 27 nci maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin kuruluş aşamasında işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Ticaret sicil memurlukları tarafından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının birer suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirmeleri ile bunların işe başlama bildirimi yapılmış olur.

Temmuz Bandrolü Ödemesi Başladı Mı?2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi Temmuz Son Ödeme Günü Ne Zaman?Ne Kadar Ödenecek?

İşe Başlama Kimler Tarafından Kaç Gün İçinde Yapılır ?

İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler Nelerdir ?  Gerçek kişilerin de işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca yapılır.

Gelir vergisi mükelleflerinin işe başlama bildirimine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

 • Kimlik kartı (Nüfus Cüzdanı): Mükellefiyet tesisi talebiyle vergi dairesine başvuran birgerçek kişiden kimlik kartının kontrol amacıyla ibrazı talep edilmekte olup, kimlik kartı ilgilisine iade edilmektedir,
 • Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi

eklenir.

Hurda Araç Alımı Ne Zaman Başlayacak Paraları Ne Zaman Verilecek ?

Kurumlar vergisi mükelleflerinin şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formuna Eklemesi Gereken Belgeler Nelerdir ?

 • Şirket ana sözleşmesinin,
 • Temsile yetkili olanların şirket unvanıyla noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin,
 • Temsile yetkili olanlar ile ortaklardan hisse nispeti en yüksek beş ortağın arasında yabancı uyruklu gerçek kişi varsa bunların pasaportlarının bir örneği, ortaklar arasında yabancı tüzel kişi varsa ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış (apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesinin aslının noter onaylı tercümesinin

birer örneği eklenir.

İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler Nelerdir ?  Bu evraklara ek olarak işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde kanuni temsilcileri veya noterde
bu işe özgü olarak verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) (EK:1) doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya noterde bu işe özgü olarak verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (Gerçek Kişiler İçin) (EK:2) doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Sigara Fiyatları Temmuzda Ne Olacak?Fiyatlara Zam Gelecek Mi?

Derneklerin iktisadi işletmelerinin işe başlama bildirimine Eklenecek Belgeler Nelerdir ?

 • Dernek tüzüğünün noter onaylı bir örneği,
 • Yeni kurulan derneklerde İl Dernekler Müdürlüğü Alındı Belgesinin bir örneği,
 • Temsile yetkili olanların;
  – Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi,
  – Kimlik kartı,
  – Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi

eklenir.

Kooperatiflerin işe başlama bildirimine Eklenecek Belgeler Nelerdir ?

 • İlgili Bakanlıkça onaylı ana sözleşmenin aslı veya noter onaylı bir örneği,
 • Kooperatifi temsile yetkili olanların;
  – Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi,
  – Kimlik kartı,
  – Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi,
 • Ticaret sicili numarası ve ticaret siciline tescil tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanı makbuzu (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ibraz edilirse ilanı makbuzu aranmaz.

Vakıfların iktisadi işletmelerinin işe başlama bildirimine Eklenecek Belgeler Nelerdir ?

 • Vakıf senedinin noter onaylı bir örneği,
 • Temsile yetkili olanların;
  – Noterce düzenlenmiş imza sirküleri veya imza beyannamesi,
  – Kimlik kartı,
  -Yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi

eklenir.

Mükellefler işe başlama bildirimini vergi dairesine ibraz ettikten ya da ticaret sicil müdürlüklerince başvuru evrakları vergi dairesine ulaştırıldıktan sonra, vergi dairesi tarafından aynı gün, aynı gün yapılmasının mümkün olmaması halinde ertesi gün, mükelleflerin işyerinde yapılacak bir yoklama ile işe başladıkları tespit edilir.

Memur Maaşına Ne Kadar Zam Yapılacak?Maaşlar Ne Kadar Olacak?

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.