Vergi ve Güncel Haber Portalı

Muhtarlara ve Güvenlik Korucularına Müjde Maaşları Arttı Sigortaları Devletten

29.04.2017
30
Muhtarlara ve Güvenlik Korucularına Müjde Maaşları Arttı Sigortaları Devletten

Bugün yani 29/04/2017 tarihinde yayınlanan 690 Sayılı KHK sayesinde muhtar ve güvenlik korucuların Sosyal güvenlik primleri artık İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak . Yine güvenlik korucularının 55 yaş sınırı getirildi İşte KHK ile Yapılan Sosyal Güvenlik düzenlemeleri.

   Güvenlik Korucularının Sosyal Güvenlik primi İçişleri Bakanlığından ve 55 Yaş Sınırı Getirildi 

MADDE 27 – Muhtarlara ve Güvenlik Korucularına Müjde Maaşları Arttı Sigortaları Devletten.  18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş. Onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ek 16 ncı ve ek 17 nci maddeleri” ibaresi. “Mülga ek 16 ncı ve mülga ek 17 nci maddeleri. İle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 15 inci maddesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Güvenlik korucularından 55 yaşını dolduranların görevleriyle ilişikleri kesilir.”

“Güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler hakkında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 28 – 442 sayılı Kanunun ek 16 ncı ve ek 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – 442 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4Muhtarlara ve Güvenlik Korucularına Müjde Maaşları Arttı Sigortaları Devletten. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce güvenlik koruculuğu görevi sona ermiş olanlardan.  Mülga ek 16 ncı veya mülga ek 17 nci madde hükümleri kapsamında.  Aylık bağlanmasına, tazminat veya ölüm yardımı ödenmesine hak kazananlar hakkında anılan mülga madde hükümlerinin uygulanmasına.  Devam olunur.  Ayrıca, mülga ek 16 ncı madde kapsamında aylık bağlanmasına hak kazanan. Güvenlik korucularının vefatı halinde.  5510 Sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine.  Müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır ve geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.”

Harf ve Vazife Malullerine Her Yıl Ödenen Eğitim Öğretim Yardıma Yeni Düzenleme Geldi. Yine TSK ibaresi Değiştirildi

MADDE 30 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Muhtarlara ve Güvenlik Korucularına Müjde Maaşları Arttı Sigortaları Devletten. “Ödemeler, her eğitim-öğretim yılında bir kez olmak üzere, ilgili eğitim-öğretim yılının Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısı ve aynı eğitim-öğretim yılındaki öğrenim seviyesine göre hesaplanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında toptan yapılır. Öğrenim durumu ve seviyeleri tespit edilemeyenlere ise ilgili eğitim-öğretim yılı içinde talepleri üzerine eğitim ve öğretim yardımları ödenir.”

“Birinci fıkra kapsamında aylık almakta olanlar da aynı usul ve esaslar çerçevesinde bu yardımdan yararlandırılır.”

MADDE 31 – 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerine” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

Muhtarların Sigorta Primi Artık Devlet Tarafından Ödenecek

MADDE 32 – 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “il özel idare” ibaresinden sonra gelmek üzere.  “ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33 – 2108 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü maddesi kapsamında sigortalı” ibaresi “4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı” şeklinde, “aylık ve gelir” ibaresi “aylık”.  Şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci fıkra kapsamında bulunanların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak. Sosyal güvenlik primleri, il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.  Sosyal güvenlik primlerinin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu. Bütçeden il özel idare ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları bütçelerine aktarılır.”

Güvenlik Korucularına İkinci Görev Yasağı geldi

MADDE 34 – 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları,”

5510 Sayılı Kanunda da Değişiklik Yapıldı

MADDE 35 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(d) ve (e)” ibaresi “(d), (e) ve (f)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – 5510 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçüncü fıkrasının (d) ve (e)” ibaresi “dördüncü fıkrasının (d), (e) ve (f)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (13) numaralı sırasına “Türk Silâhlı Kuvvetlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38 – 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetlerinin” ibaresi “Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının” şeklinde, aynı maddenin onikinci fıkrasında yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları” ibaresi “Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları” şeklinde ve “Millî Savunma Bakanının” ibaresi “ilgisine göre İçişleri Bakanının veya Millî Savunma Bakanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Muhtarlara ve Güvenlik Korucularına Müjde Maaşları Arttı Sigortaları Devletten. 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetlerinde” ibaresi “Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında” şeklinde değiştirilmiştir.

5510 Sayılı Kanunda Muhtarlara Göre Gerekli değişiklikler Yapıldı

MADDE 40 – 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına “diğer sigortalılık durumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muhtar sigortalılığı ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda muhtar sigortalılığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 41 – 5510 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetleri” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42 – 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (9) numaralı alt bendinde yer alan “74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43 – 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “(d) ve (e)” ibaresi “(d), (e) ve (f)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – 5510 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “(1), (3) ve (9)” ibaresi “(1) ve (3)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 45 – Muhtarlara ve Güvenlik Korucularına Müjde Maaşları Arttı Sigortaları Devletten. 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki muhtar sigortalılarının aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katıdır.”

MADDE 46 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “İsteğe bağlı sigortalılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve muhtar sigortalılar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 47 – 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki muhtar sigortalılar hariç. Bu bent kapsamında sigortalı olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişilerin kendileri,”

“h) Muhtarlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı olanların il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları,”.

Güvenlik korucuları için 5510 Sayılı Kanuna Ek Madde 15 Eklenmiştir.

MADDE 48 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Muhtarlara ve Güvenlik Korucularına Müjde Maaşları Arttı Sigortaları Devletten. “EK MADDE 15 – 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Güvenlik korucusu olarak göreve başlayanlar ile görevleri sona erenlerin sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri.  Çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren bir ay içinde. İlgili valiliklerce verilir.  Bunların prime esas günlük kazançları bu Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen. Prime esas günlük kazanç alt sınırıdır.  İlgili primlerin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı valiliklerce ödenir.

Güvenlik korucularının veya valiliğin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde. Meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen güvenlik korucuları malûl sayılır.

Güvenlik korucusu olarak görev yapmakta iken 55 yaşını dolduranlardan en az 15 yıl bu görevde bulunmuş olanlara yaşlılık aylığı bağlanır.  Bu fıkra kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca terör suçlarından hüküm giymemiş olmak şarttır.  Hüküm giymeden önce aylık bağlanmış olması halinde ise bağlanan aylık kesilir.

     Muhtarlara ve Güvenlik Korucularına Müjde Maaşları Arttı Sigortaları Devletten. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla güvenlik korucusu olarak görevde bulunanların valiliklerin talebi üzerine. Güvenlik korucusu olarak geçen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce.  Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmadığı süreleri için müracaat tarihinde geçerli olan. Prime esas kazanç alt sınırı ve %32.5 oranı üzerinden hesaplanacak prim tutarları. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde valiliklerce ödenir. Bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmemesi halinde bu Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri uygulanarak primler tahsil olunur.

Bu Düzenlemeden Önce Güvenlik Koruculuğu Sona Erenler Hakkında Uygulanmayacak

Muhtarlara ve Güvenlik Korucularına Müjde Maaşları Arttı Sigortaları Devletten. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce görevi sona erenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla.  Bu Kanun kapsamında emekli, yaşlılık veya malûllük aylığı. Ya da 442 sayılı Kanunun.  Mülga ek 16 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmış olanlar.  Hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu madde kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak.  Bu maddede aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Kurum yetkilidir.”

KHK İle Yapılan Diğer Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

MADDE 49 – 5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde. Belirtilenler için 6 ncımaddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ile 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen “otuz” ibaresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için.  “onbeş” olarak uygulanır.  Ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılır.”

MADDE 50 – 5510 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetleri” ibaresi.  “Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51 – 5510 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirimi Süresi Resmen Uzadı. Yeni Tarih Ne Zaman?

Evleneceklere Müjde Beyaz EşyaLarda ve Mobilyalarda 30 Nisan’a Kadar Vergi İndirimi Ne Kadar Olacak ?

Önemli Açıklama.Beyaz Eşya ve Mobilyalarda Vergi İndirimi Uzayacak Mı?

Yeni Vergi Affı Müjdesi Mobilya ve Beyaz Eşyada KDV ve ÖTv İndirim Süresi Uzatıldı.


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Yakup dedi ki:

    Guvenlik kurucularının maaşı halen 1400 lira asgari ücretlen çalışıyorlar ve göreve başliyalı 3 ile4 ay oldu sadece 16 günluk sigortaları yatırıldı +uzman çavuşların maaşları 4500 liradır ve güvenlik kurucuları uzman çavuşlarda daha fazla görev yapıyor kurucular karakol nöbeti tutuyorlar bir yerde olay oldumu orda operasyon oldumu uzmanlarla omuz omuza çatışıyorlar biz devletimize canu gönülden bağlıyız ama devletimi hakkımızı vermiyor kınıyoruz.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.