Vergi ve Güncel Haber Portalı

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor.  11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 478 seri nolu Vergi Usul Kanunu tebliği yayınlandı. Yayınlanan tebliğ ile sahte belge düzenlemek nedeniyle mükellefiyetleri vergi dairesi tarafından Re’sen terkin edilmek zorunda kalan mükellefler. Tekrar mükellef olmak istediklerinde eski borçlarının tamamını ödemek ve belli bir teminat vermek zorundalar.  

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor

 Mükellefiyet Kayıtları Sahte belge düzenlemek nedeniyle Re’sen Terkin Edilen Gerçek kişiler, Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller Yeniden İşe Başlayacak Olurlarsa. Teminat vermek ve eski borçları ödemek zorundalar.

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin;

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor.

 • Serbest meslek erbabı olması durumunda kendisince,
 • Şahıs işletmesi (193 sayılı Kanun uyarınca elde etmiş oldukları ticari kazançları gerçek veya basit usulde vergilendirilen gerçek kişiler ile zirai kazançları gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler tarafından işletilen işletmeler) olması durumunda sahibince,
 • Adi ortaklık olması durumunda ortaklardan her biri tarafından,
 • Ticaret şirketi olması durumunda şirketin kendisi, kanuni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, söz konusu şirketin asgari % 10 ve üzeri hissesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ya da zikredilen tüm bu kişilerin asgari % 10 ve üzeri hisseye sahip olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler tarafından,
 • Tüzel kişiliği olmayan teşekkül olması durumunda bunları idare edenler tarafından

Bu sayılan mükellefler

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor.  işe başlama bildiriminde bulunulması halinde, adlarına mükellefiyet tesis edilebilmesi; bunların ve mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilenlerin varsa tüm vergi borçlarının ödenmesi ve teminat verilmesi şartlarına bağlıdır.

  Aynı şartlar, yukarıda sayılanlar dışında olup vergi inceleme raporlarında  sahte belge düzenleme faaliyetinde bulundukları tespit edilenlerin işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde de geçerlidir.

Bu kapsamda olup işe başlama bildiriminde bulunanların mükellefiyetleri şartlar yerine getirilmediği takdirde tesis edilmeyecektir. Şartların yerine getirilmesi halinde ise bu tarih itibarıyla mükellefiyet tesis edilecektir.

Re’sen Terk Edilen Gerçek Kişi Mükelleflerde İşe Başlama Nasıl Olacak ?

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor.  213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre.  Mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin gerçek kişi olması ve bu mükelleflerin yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için işe başlama bildiriminde bulunması halinde.  Yukarıda  belirtilen şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir. Buna göre mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilmiş olan;

 • Serbest meslek erbapları,
 • Şahıs işletmesi sahipleri,
 • Adi ortaklıkların gerçek kişi ortakları

bu kapsamda değerlendirilecek olup, söz konusu kişilerin ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle mükellefiyet tesis ettirebilmeleri için tüm vergi borçlarının ödenmiş ve teminat verilmiş olması gerekmektedir.

Re’sen terk Edilen gerçek Kişinin Yeniden Mükellef Olması İle ilgili Örnek

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor. Ticari faaliyeti nedeniyle Ankara Ulus Vergi Dairesinin mükellefi olan Bay Ahmet hakkında vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen.  Vergi inceleme raporunda, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde.  Sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği.  Toplam 500.000 TL tutarında sahte belge düzenlediği ve mükellefiyet kaydının 27/11/2014 tarihi itibarıyla terkin edilmesi gerektiği tespitine yer verilmiştir.  Bunun üzerine vergi dairesince, Bay (A)’nın mükellefiyet kaydı, raporda belirtilen tarih itibarıyla re’sen terkin edilmiştir.

Bay Ahmet’in, 2017 yılında Ankara Yenimahalle Vergi Dairesine  işe başlama bildiriminde bulunması durumunda, mükellefiyetinin tesis edilebilmesi için varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve rapor ile tespit edilmiş sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’unun (500.000 TL x %10 = 50.000 TL) 2017 yılı için geçerli asgari teminat tutarından az olması nedeniyle 90.000 TL tutarında teminat verilmiş olması gerekmektedir.

Re’sen Terk Edilen Tüzel Kişi Mükellefin Yöneticileri ve İlişikli Kişilerin İşe Başlaması Nasıl Olacak ?

213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin tüzel kişi (ticaret şirketi) olması durumunda bu mükelleflerin;

 •  Kanuni temsilcilerinin,
 • Yönetim kurulu üyelerinin,
 • Asgari % 10 ve üzeri hissesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin ya da bu kişilerin asgari % 10 ve üzeri hisseye sahip olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüslerin.

işe başlama bildiriminin alınması üzerine maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir.

 Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor.  Ancak ticaret şirketlerinin mükellefiyetlerinin terkin tarihi itibarıyla bu şirketlerle ilişkili olan kişilerin (kanuni temsilci, yönetim kurulu üyeleri vd.) ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolayı mevcut bir mükellefiyeti varsa bu mükellefiyetleri veya bu mükellefiyetlerin başka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aşamada kendilerinden maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmesi istenmeyecektir.  Bununla birlikte, mezkûr kişilerin mükellefiyetleri herhangi bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, yukarıda belirtilen hükümler  çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Konuyla İlgili Örnek

Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde  sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit olunan.  Rapora istinaden mükellefiyet kaydı 30/11/2015 tarihi itibarıyla Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi tarafından re’sen terkin edilen (Ç) Ltd. Şti.’nin, münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin işlenmiş olduğu dönemde % 10 ve üzeri nispette hissedarı olan Bay (D)’nin İstanbul Sarıgazi Vergi Dairesine 2017 yılında işe başlama bildiriminde bulunması halinde mükellefiyetinin tesis edilebilmesi için Bay (D)’nin ve (Ç) Ltd. Şti.’nin varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve Bay (D) tarafından teminat verilmiş olması şarttır.

Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül İdarecilerinin İşe başlaması Nasıl Olacak ?

Sahte Fatura Düzenleyenler Yandı Tekrar Mükellef Olmaları Zorlaşıyor.  213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, işe başlama bildirimi alınması üzerine kendisinden maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmesi istenecekler arasında, mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin idarecileri de bulunmaktadır.

Buna göre, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler gibi mükellefiyeti bulunan ancak ayrı bir tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin.  Sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin tespiti üzerine mükellefiyet kaydının re’sen terkin edilmesi durumunda.   Bu teşekküllerin münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin işlenmiş olduğu dönemde idarecisi olan kişilerin işe başlama bildirimlerinin alınması üzerine.  Maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir.

Diğer taraftan, tüzel kişiliği bulunmayan teşekküllerin mükellefiyetlerinin terkin tarihi itibarıyla bunları idare edenlerin ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolayı mevcut bir mükellefiyetleri varsa bu mükellefiyetleri veya bu mükellefiyetlerin başka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aşamada kendilerinden yukarıda belirtilen  şartları yerine getirmeleri istenmeyecektir.  Ancak, söz konusu kişilerin mükellefiyetleri herhangi bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde.  Maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

   Sahte Belge Düzenleme Fiilinin Belirli Bir Tarihten Sonra İşlenmeye Başlanmış Olması Halinde O tarihten Önceki Yöneticiler ve İlişikli Kişiler

Vergi inceleme raporunda münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin.  Mükellefiyet tesisinden itibaren değil de belirli bir tarihten sonra işlenmeye başlandığı tespit edilmişse.  Raporda belirtilen bu tarihten önceki dönemlere ilişkin kanuni temsilciler, yönetim kurulu üyeleri, asgari % 10 hisseye sahip ortaklar, bunların asgari % 10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler ile adi ortaklık ortakları ve tüzel kişiliği olmayan teşekkül idarecileri hakkında yukarıda belirtilen hükümler uygulanmaz.

Mükellefiyet Tesis Ettirmeksizin Kayıt Dışı Faaliyette Bulunduğu Tespit Edilenlerin Durumu

 • 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanlardan olup işe başlama bildiriminde bulunması gerekirken.  Faaliyetini vergi dairesinin bilgisi dışında sürdürenlerin bu durumlarının tespiti halinde.  Bu kişiler hakkında idarece teminat istenmeden mükellefiyete ilişkin gerekli işlemler tesis ettirilir.
 • Bu durumda mükellefiyet tesis tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesi tarafından; otuz gün içerisinde teminat verilmesi ve mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin ve kendilerinin varsa tüm vergi borçlarının ödenmesi, yazılı olarak talep edilir.
 • Yazının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde bu şartlar yerine getirilmezse istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi kabul edilmek suretiyle söz konusu mükellefler adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alacağı, bu mükelleflerden 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
 • Otuz günlük süre sonunda bu şartların yerine getirilmemesi halinde, mükelleflerin açılmış olan mükellefiyet kayıtları vergi dairesi tarafından ayrıca terkin edilir.
 • Mükelleflerin faaliyetlerine devam etmek istemeleri durumunda.  Mükellefiyetin tesis edilebilmesi için mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin ve kendilerinin varsa tüm vergi borçları ile teminat alacağı tutarının ödenmiş olması şarttır.

Alınan Teminatların Nasıl  İade Edilir ?

 • 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan haller dolayısıyla alınan teminatların iadesi hususu, maddenin yedinci fıkrasında düzenlenmiştir.
 • Söz konusu düzenlemeye göre, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan hallerden dolayı teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç.  213 Sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenecek.  Vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi durumunda. Alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir.
 • Teminatın iade edilebilmesi fiillerin işlenmediğinin tespitine bağlı olduğu için.  Bu mükellefler hakkında söz konusu üç yılın sonundan itibaren en geç üç ay içinde bir vergi incelemesi istenilir.  Yapılan inceleme neticesinde üç yılın tamamında.  Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç, 359 uncu maddede sayılan herhangi bir fiilin işlenmediği. Tespitine raporda yer verilmesi halinde, alınmış olan teminat başkaca vergi borcunun olmaması şartıyla iade edilir. Başkaca vergi borcunun olması durumunda, bu borç tutarı ödenmeksizin teminat iade edilmez.

478 Seri No’lu VUK Tebliğinin Tamamı İçin Tıklayınız

Kosgeb Faizsiz kredi başvuruları başladı mı Konulu Yazımız için Tıklayınız

2017 Kira Beyannamesi Nasıl Verilir Hazır Beyan Sistemi Nedir Nasıl Girilir Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.