Vergi Tarhı Nedir? İdare Tarafından Yapılan Tarhiyat Hangileridir?

Vergi Tarhı Nedir? İdare Tarafından Yapılan Tarhiyat Hangileridir?

İdare Tarafından Yapılan Tarhiyat Hangileridir? Tarh, vergi borcunun vergi dairesi tarafından hesaplanması işlemidir.Tarh işlemi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından yapılır.Bağlı olunan vergi dairesi de , genel olarak mükellefin iş yerinin veya ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesidir.Bu açıklamadan sonra vergi tarhı hakkında merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz.

Vergi Tarhı Nedir?

İdare Tarafından Yapılan Tarhiyat Hangileridir? Vergi tarhı Vergi Usul  Kanunu 20, maddede düzenlenmiştir.Buna göre vergi tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen  matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir şeklinde tanımlanabilir.

Bu açıklamadan yola çıkarak vergi tarhının hesaplanması için 2 unsur olduğunu söyleyebiliriz. İlk unsur vergi matrahı,ikinci unsur ise vergi nispetidir.

Beyan Üzerine Tarh Nedir? Nasıl Yapılır?

İdare Tarafından Yapılan Tarhiyat Hangileridir? Vergiler , kural olarak mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh edilmektedir.Gelir vergisi,kurumlar vergisi,katma değer vergisi gibi vergilerde tarhiyat mükellefin beyanı üzerine yapılmaktadır.Bunun haricinde stopaj yoluyla alınan vergilerin tarhı da ,stopajı yapan vergi sorumlusunun beyanı üzerine yapılmaktadır.Verginin beyanı bizzat vergi dairesine gidilerek yapılacağı gibi, elektronik ortamda da yapılabilmektedir.Beyan usulünde mükellefin beyan ettiği matrah, daha sonra vergi dairesi tarafından incelemeye tabi tutulur.Uygun görülenlerde işlem yapılır.

Vergi İdaresi Tarafından Hangi Durumlarda Tarh Yapılır?

İdare Tarafından Yapılan Tarhiyat Hangileridir? Matrah tespiti, esas olarak mükellefin beyanı üzerine yapılmasına rağmen, V.U.K. 29. ve  30. maddelerinde sayılan hallerde bizzat vergi dairesi tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilmektedir.Peki bu tarh işlemleri nelerdir?

1)Reesen Vergi Tarhı:Reesen vergi tarhı,vergi idaresi tarafından yapılmaktadır.Vergi tarhı yapılırken ya takdir komisyonlarının kararları veya vergi inceleme elemanlarının raporları esas alınır.Vergi dairesince reesen yapılan vergi tarhına vergi matrahının tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde gidilir. Bu tarhta, mükellefin tutmakla yükümlü olduğu defter veya belgelerden matrah tespiti yapılamaması söz konusudur.

2)İkmalen Vergi Tarhı: İkmalen vergi tarhı, vergi tarh edildikten sonra,bu vergiyle ilgili olarak ortaya çıkan ve defter,kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.

3)İdarece Tarh:verginin idarece tarhı, V.U.K 29. ve 30. maddeleri dışında kalan;mükellefin tarh için kanunda yazılı sürelerde müracaat etmemesi veya üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi yüzünden zamanında tarh edilmeyen verginin, kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.

Düzeltme Yoluyla Vergi Tarhı Mümkün Müdür?

İdare Tarafından Yapılan Tarhiyat Hangileridir? Düzeltme yoluyla tarh durumunda da verginin tarhı idare tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilmektedir.Vergiyle ilgili hesaplarda veya vergilendirmede yapılan çeşitli hatalar yüzünden eksik veya fazla vergi alınması veya istenmesi söz konusu olabilmektedir.Böyle durumlarda hata vergi dairesi tarafından düzeltilebilmektedir.Bu işlem , düzeltme fişiyle olur.

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*