2017 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler için Vergi Rehberi Yayımlandı

2017 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler için Vergi Rehberi Yayımlandı

  2016 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak, ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler, vergiden istisna edilen kazanç konuları ile yıllık beyannameye dahil edilen kazanç ve iratlardan yapılacak indirimler, gelir vergisinde mahsup ve iadeler, tarh işlemleri, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konuları ile ilgili olarak,  Gelir İdaresi Başkanlığı 2017  Ticari Kazanç elde eden mükellefler için Vergi Rehberini yayımladı.

Ticari Faaliyetin Kapsamı Nedir ?

2017 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler için Vergi Rehberi Yayımlandı. Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazanç olup, aşağıda sayılan faaliyetlerden elde edilecek gelirler her durumda ticari kazanç olarak vergilendirilir.

 1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesinden,
 2. Coberlik işlerinden (Coberlik; borsaya kayıtlı olarak ve kendi nam ve hesabına hisse senedi ve tahvil alım satımı yapılmasıdır),
 3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden,
 4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden,
 5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden,
 6. Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar,
 7. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar.

Ticari Faaliyetin Özellikleri Nelerdir ?

2017 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler için Vergi Rehberi Yayımlandı. Bir faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için taşıması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Buna göre;

 • Faaliyetin yerine getirilmesinin sermaye ve emeğe dayanıyor olması gerekmektedir.
 • Faaliyetin devamlı olması gerekmektedir. (Bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde de devamlılık olduğu varsayılacaktır).
 • Gelir getirici faaliyetlerin bir organizasyon dahilinde yapılmış olması gerekmektedir. (İşyeri açma, işçi çalıştırılması, ticaret siciline kaydolunması vb.)
 • Müessesenin, ticari ve sınai bir müessese şekil ve mahiyetinde olması gerekmektedir.

Ticari Kazancın Tespit Şekilleri Nelerdir ?

Ticari kazanç elde eden mükellefler Gelir Vergisi Kanununa göre iki gruba ayrılırlar,

 • Esnaf muaflığından yararlanan ve gelir vergisine tabi olmayanlar,
 • Esnaf muaflığından yararlanmayan ve gelir vergisine tabi olanlar.

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı ise, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır;

 1. Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar, (Ayrıntılı bilgi için www.gib. gov.tr adresinde bulunan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne bakınız)
 2. Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar.

Gerçek Usulde Vergilendirme Nasıl Olur ?

2017 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler için Vergi Rehberi Yayımlandı. Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları  gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden iki sınıfa ayrılırlar:

 1. Birinci sınıf tacirler (Bilanço esasına göre defter tutanlar)
 2. İkinci sınıf tacirler (İşletme Hesabı esasına göre defter tutanlar)

Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti Nasıl Hesaplanır ?

Birinci sınıf tacirler, hesaplarını bilanço esasında tutacakları defterlerde takip ederler. Bilanço esasına göre ticari kazanç, mali bilançolar üzerinden hesap dönemi sonunda ve başındaki öz sermaye tutarları arasındaki farktır.

İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti Nasıl Hesaplanır ?

İkinci sınıf tacirler, kazançlarını işletme hesabı esasında tespit ederler. Bu usulde kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılatlarla, giderler arasındaki müspet farktan oluşur. Giderlerin daha fazla olması halinde zarar doğmuş olur.

Geçici Vergi Nedir ?

Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler halinde tespit edilecek kazançları üzerinden % 15 oranında geçici vergi öderler.

Geçici Vergi Mükellefleri Kimlerdir ?

 • Ticari Kazanç Sahipleri,
 • Serbest Meslek Kazanç Sahipleri,
 • Kurumlar Vergisi Mükellefler.

Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar ve Mükellefler Kimlerdir ?

 • Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlar,
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde Edilen Kazançlar, (Gelir Vergisi Kanunu 42 nci madde)
 • Noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar.

2016 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ

 • 12.600 TL’ye kadar                                                                                                % 15
 • 30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası                                          % 20
 • 69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası                                         % 27
 • 69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası                    % 35

Yıllık Beyanname Verilmesi Nasıl Olur ?

2017 Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler için Vergi Rehberi Yayımlandı.   Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Yıllık Gelir Vergisi, Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunmaktadır.

Buna göre; ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri; 2016 yılına ilişkin olup, 01- 27 Mart 2017 tarihleri arasında verebilecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini, elektronik ortamda göndereceklerdir. [376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca bağlı vergi dairesi müdürlükleri (mal müdürlükleri) mükellefleri hariç].

Gelir Vergisi Ödeme Yeri Ve Zamanı

2016 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisiiki eşit taksitte ödenecek olup,

 • Birinci taksitin 31 Mart 2017 tarihine kadar,
 • İkinci taksitin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenecektir.

Vergi;

 • Vergi tahsiline yetkili banka şubelerine,
 • Bağlı bulunulan vergi dairesine,
 •  Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir.

BEYANNAMEYE EKLENECEK BİLDİRİM VE BELGELER

Sadece ticari kazançlarını beyan eden mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine:

 • Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu,
 • İşletme Hesabı Özeti,
 •  Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Ait Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Hesaplamayı Gösteren Bildirim,
 • Varsa, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilere İlişkin Bildirim,
 • Varsa, Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Belgeleri ekleyeceklerdir.

Ticari kazancın yanında başka gelirlerin de beyan edilmesi halinde, ilgili gelire ilişkin belgeler de eklenecektir.

BEYANNAME VERMEYENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

2016 takvim yılı kazançlarına ait olup, 2017 yılında verilmesi gereken beyannamenin beyanname verme süresi içinde verilmemesi durumunda mükelleflere, özel usulsüzlük cezası ile tahakkuk ettirilmeyen vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanır.

2017  Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Broşür

2017  Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

2017 Kira beyannamesi Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Gönderme ( Resimli Anlatım )

2017 Kira beyannamesi İnternetten Kredi Kartıyla Ödeme ( Resimli Anlatım )

2017 Kira Beyannamesi Nasıl Verilir Hazır Beyan Sistemi Nedir Nasıl Girilir ?

Kirada Oturup Kirada Evi Olanlar Beyanname Verecek mi ?

Kira Vergisi Nedir Nasıl Verilir?

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir Ödeme Nasıl Yapılır ?

Sorularla Kira Geliri.Kira Beyanı İçin Son Gün 25 MartYorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*