Vergi ve Güncel Haber Portalı

2019 Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Nasıl Olur?

2019 Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Nasıl Olur?

2019 Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek için, kanunla yapılan düzenlemeyle, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, belirli şartları sağlayanlara basit usule geçme imkânı tanınmıştır.

2019 Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek için hangi şartlar gerekmektedir yazımızda hepsini ayrı ayrı belirtmiş olacağız. Öncelik olarak Vergilendirmede Gerçek Usul Nedir? ve Vergilendirmede Basit Usul Nedir? her iki başlığı ayrı olarak ele alarak anlatalım istedik.

2019 Vergilendirmede Gerçek Usul

2019 Vergilendirmede Gerçek Usul İşlemine tabi tutulan mükellefler, Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden iki sınıfa ayrılmaktadır.

 • Birinci sınıf tacirler (Bilanço esasına göre defter tutanlar)
 • İkinci sınıf tacirler (İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar)

Birinci Sınıf Tacirler (Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar)

Birinci Sınıf Tacirler Bilanço esasına göre defter tutmaktadırlar. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlardan yıllık alımları veya satışları tutarları Vergi Usul Kanunu 177’inci maddesinde belirtilen miktarlardan fazla olanlar ve

 • Her çeşit ticaret şirketleri,
 • Kurumlar vergisine tabi diğer tüzel kişiler,
 • Kendi istekleri ile bilanço esasına göre defter tutanlar.

Birinci sınıf tacirler, hesaplarını bilanço esasında tutacakları defterlerde takip ederler. Bilanço esasına göre ticari kazanç, mali bilançolar üzerinden hesap dönemi sonunda ve başındaki öz sermaye tutarları arasındaki farktır. Ayrıca, hesap dönemi içinde söz konusu işletmenin sahip veya sahiplerince;

 • İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir,
 • İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Dönem sonundaki öz sermayenin dönem başındakine göre fazla olan kısmı o dönemin ticari kazancı sayılır. Tersi durumda ise fark, zararı gösterir.

İkinci Sınıf Tacirler (İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar)

İkinci Sınıf Tacirler İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutmaktadırlar. Birinci sınıf tacirlerle ilgili şartları taşımayanlar, ikinci sınıf tacir sayılırlar ve işletme hesabına göre defter tutarlar.

İkinci sınıf tacirler, kazançlarını işletme hesabı esasında tespit ederler. Bu usulde kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılatlarla, giderler arasındaki müspet farktan oluşur. Giderlerin daha fazla olması halinde zarar doğmuş olur.

2019 Vergilendirmede Basit Usul

2019 Vergilendirmede Basit Usul İşlemi, Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.

Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Basit usulde vergilendirmenin sağladığı kolaylıklar şunlardır:

 • Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz,
 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez,
 • Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır, Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz,
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur,
 • Ticari kazançlarına yıllık 9.000 TL kazanç indirimi yapılır,
 • Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Bu istisna ile 9.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz.),
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

2019 Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Şartları Nelerdir?

Gerçek usulde vergilendirilen bir mükellefin basit usule geçebilmesi için bazı koşullar bulunmaktadır. Aşağıdaki koşulları sağlayan mükellefler vergilendirmede Gerçek Usulden, Basit Usule geçme şartlarını sağlamış olacaktır. Gerçek Usulden, Basit Usule geçme şartları aşağıdaki gibidir.

 • Gelir Vergisi Kanununun 47’inci maddesinde yazılı genel şartları topluca taşıması,
 • Arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması gerekir.

Ancak, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen mükellefler hiç bir suretle basit usule dönemeyeceklerdir.

2019 Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Nasıl Olur?

2019 Vergilendirmede Gerçek Usulden, Basit Usule Geçmek için Gelir Vergisi Kanunu’nun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48’inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir.

2019 Vergilendirmede Gerçek usulden Basit Usule Geçmek isteyen mükellefler, bu uygulama kapsamında, 01/01/2019 tarihinden itibaren gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01/01/2017 tarihinden itibaren başlanacaktır. Söz konusu mükelleflerin, anılan Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir Gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin olarak bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçe ile başvuruda bulunanların mükellefiyet şekli, Ocak ayı başından itibaren basit usul olarak tesis edilecektir.

2019 Vergilendirmede Gerçek Usulden, Basit Usule Geçmek için başvuruda bulunan mükelleflerin başvuru yaptığı takvim yılına ilişkin alış, satış ve/veya hasılat tutarları dışındaki şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Mükellefin başvuruda bulunduğu takvim yılına ilişkin alış, satış ve/veya hasılat tutarlarının kontrolünün ise beyanname verilmesinden sonra yapılacağı tabiidir.

Vergi daireleri mükellefiyet tespitine yönelik çalışmaları öncelikle tamamlayacaklardır. Mükellefiyet şekli değiştirilen mükelleflerin, söz konusu şartları taşımadığının vergi dairelerince tespit edilmesi halinde, basit usulde mükellefiyetin tesis edildiği Ocak ayı başı itibariyle gerçek usulde vergilendirilmelerine devam edilecek olup, gerçek usulde vergilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında cezalı işlem yapılacağı tabiidir.

2019 Gerçek Usulden Basit Usule Geçecek Mükelleflerin Amortisman Uygulaması

2019 Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek isteyen mükellefin Amortisman Uygulaması 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 215 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 32’inci paragrafında, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandıkları sabit kıymetleri gider yazamayacakları ve amortismana tabi tutamayacakları belirtilmiştir.

Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 30.12.1999 tarihli ve 23922 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 230 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesinin mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

Buna göre, gerçek usulden basit usule geçecek mükellefler, basit usulde vergilendirmeye başladıkları tarih itibariyle ellerinde bulunan sabit kıymetleri için amortisman uygulaması ve belge düzeni yönünden 215 ve 230 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslar dahilinde işlem yapacaklardır.

2019 Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Esasları

 • İşe başlanılan yıla ilişkin kıst dönem, iki yıllık süre hesabında dikkate alınacak olup, kıst dönemde ve takip eden dönemde elde edilen alış, satış ve/veya hâsılat tutarları Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan ilgili yıl hadleri ile karşılaştırılacaktır.
 • Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 1/1/2012 tarihi ve sonra terk eden mükellefler terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usulden yararlanamayacaklardır.
 • Gerçek usulden basit usule geçecek mükelleflerin gerçek usuldeki ticari kazançlarının, işletme hesabı esasına göre veya bilanço esasına göre tespit edilmesinin bir önemi bulunmamaktadır.

2019 Geçici Vergi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Hangi Tarihlerde Ödenir?

Vergi dairesine Artık gitmeye gerek yok Tüm İşlemleri Elektronik ortamda Yapılabilecek


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. ersin özgür çıkılı dedi ki:

  2019 yılında işletme defterinden basit usul vergilendirmeye geçecek olan mükellef defter beyan sistemine ne zaman kayıt yapmalı?

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.