Ölüm Aylığına Nasıl Bağlanılır Şartları Nelerdir?

Ölüm Aylığına Nasıl Bağlanılır Şartları Nelerdir?

     Ölüm aylığı için gereken şartlar belgeler! Ölüm aylığı ne kadar? Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları nelerdir?  Ölüm aylığı bağlanması, hesaplaması. Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması ve ölüm aylığından yararlanma şartları Nelerdir? 

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Ölüm Aylığına Nasıl Bağlanılır Şartları Nelerdir? 

 • En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
 • 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (Hizmet akdine göre)  sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş

olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

Bunların yanı sıra

 • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
 • Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm Aylığı Başvurusu Nereye Nasıl Yapılır ? İstenecek Belgeler  Nelerdir?

Ölüm Aylığına Nasıl Bağlanılır Şartları Nelerdir?  Ölüm aylığı bağlanabilmesi için, hak sahiplerinin tahsis talep dilekçesini doğrudan Kuruma vermesi veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Tahsis talep dilekçesine;

 • 15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere bir adet fotoğraf,
 • Malûl çocuklar için sağlık kurulu raporu,
 •  18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

eklenmesi gerekmektedir

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır ?

Ölüm aylığı ölen sigortalının;

 1.  Eşine,
 2. Çocuklarına
 3.  Anne ve Babasına,

Bağlanır.

Hayatını Kaybeden Sigortalının Eşine Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

 • Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır.
 • Sigortalının dul eşine % 50 si;
 • Aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Ölüm Aylığına Nasıl Bağlanılır Şartları Nelerdir?  Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Ölüm Aylığına Nasıl Bağlanılır Şartları Nelerdir?  Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların;

 • Yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları,
 • Ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Herhangi Sigortalı bir işte çalışmıyor olmak,
 • Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

Gerekmektedir.

Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

 • Herhangi Sigortalı bir işte çalışmıyor olmak,
 • Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
 • Evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları

gerekmektedir.

*Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Malul çocuklara bağlanan aylıklar;

*Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

 • Herhangi Sigortalı bir işte çalışmıyor olmak,
 • Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini,

izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

Hayatını Kaybeden Sigortalının Anne Ve/Veya Babasına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

    Anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur.

 • Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır.
 • Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır.
 • Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.
 • Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Ölüm Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Ölen sigortalının;

 • Eşi yeniden evlendiği takdirde,

Ölen sigortalının çocuklarının;

 • Kendi sigortalılıkları nedeniyle taraflarına gelir veya aylık bağlanması,
 • Evli olmayan kız çocuğu evlendiği takdirde,
 • Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmeyen erkek çocuğu 18 yaşını doldurduğu, ortaöğrenim gören erkek çocuğu 20 yaşını doldurduğu, yükseköğrenim gören erkek çocuğu 25 yaşını doldurduğu takdirde,

Ölen Sigortalının Anne ve Babasının;

 • Anne ve/veya babasına, diğer çocuklarından hak kazandıkları gelir/aylıklar dışında, gelir/aylık bağlandığı takdirde,
 • Anne ve/veya babası asgari ücretin net tutarından fazla gelir elde ettiği takdirde,

Ölüm Aylığı Yönetmeliğini İndirmek İstiyorsanız.

Tahsis Talep Dilekçesi İndiriniz.

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim Uygulama Nasıl Olacak Örnekli Anlatım ?

2017 Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borç Affı Ne Zaman Başlayacak ?

2007-2011 Arası Kredi Çekenlere Müjde Bankalar Faiz ve Tazminat Ödeyecek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)