Vergi Borçlarınız için Verilebilecek Teminatlar Nelerdir Teminat Nasıl Verilir ?

Vergi Borçlarınız için  Verilebilecek Teminatlar Nelerdir Teminat Nasıl Verilir ?

Vergi mükellefleri vergi borçlarını günü gününe takip etmezlerse. Ticari faaliyetlerini sekteye uğratacak hatta ticari işletmeleri  kapanma durumu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Mükelleflerin böyle bir durumla karşılaşmaması için vergi borçlarını düzenli ödemeleri gerekmektedir.  Çünkü artık devletin teknoloji gelişimi nedeniyle eli kolu uzamış heryerde  vergi borçlarınız karşınıza çıkmaktadır. Bugünkü yazımızda vergi borçlarınıza karşılık vergi dairelerine teminat olarak neler vereceğiniz. Teminatın nasıl verileceği hakkında bilgiler vereceğiz.

 Vergi Borçlarınız için Verilebilecek Teminatlar Nelerdir Teminat Nasıl Verilir ? Kamu alacaklarına karşı  verilebilecek teminatların neler olduğu nasıl verileceği 6183 Sayılı Amme Alacakları ve Tahsili Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi ve Mal Bildirim Süreleri Değişiyor Konulu Yazımız

Vergi Borçlarına Karşılık Verilebilecek Teminatlar Nelerdir ?

 Vergi Borçlarınız için Verilebilecek Teminatlar Nelerdir Teminat Nasıl Verilir ? 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü Hakkında Kanunun 10. Maddesinde nelerin teminat olacağı sayılmıştır.

  1. Para,
  2.  Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
  3.  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
  4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.”,
  5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.

kamu alacaklarına karşı borçlu tarafından teminat olarak gösterilebilir.

Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir.

Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalariyla değiştirebilir.

 

Vergi Borçları için Teminat Nasıl Gösterilir.

 Vergi Borçlarınız için Verilebilecek Teminatlar Nelerdir Teminat Nasıl Verilir ? Vergi borçlarının takip işlemlerini kaldırmak veya durdurmak için ya vergi borçlarını ödeyeceksiniz yada vergi dairesinde taksitlendirme yaparak borçlarınızı ödeyeceksiniz.  Vergi borcunuz ellibin liranın üzerindeyse taksitlendirme için  teminat gösterilmesi gerekir.  Vergi daireleri sadece vergi borçları için teminat almaz. KDV iadesi gibi durumlarda da  vergi daireleri teminat alır.

Hacizli Mevcut Olan Araç Hurda Yasasından Faydalınır mı Araç Haciz Kaldırma ?Konulu Yazımız

 Vergi Borçlarınız için Verilebilecek Teminatlar Nelerdir Teminat Nasıl Verilir ?

Yine Vergi Daireleri tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.

Teminat gösterecekler, yukarıda teminat olacaklardan herhangi birini gerekli evraklarıyla birlikte dilekçe ekinde vergi dairesine teminat  olarak gösterebilir.

Emekli Maaşına Haciz Konulur Mu?Hangi Kurum Haciz Koyabilir? Yargıtay Kararı Emeklileri Üzebilir? Konulu yazımız

Teminat Verilecek Banka Teminat Mektubunun Özellikleri Nasıl Olmalıdır ?

 Vergi Borçlarınız için Verilebilecek Teminatlar Nelerdir Teminat Nasıl Verilir ? Banka Teminat mektupları Vergi dairelerine inceleme ve iade için verilebilir.  Vergi dairelerine verilecek teminat mektupları sınırsız ve süresiz olması gerekir. sınırlı ve süreli teminatlar vergi dairesi tarafından kabul edilmez.  Araçlarda ise aracın kasko değerleri borcu karşılayacak miktarda olması gerekir.

Borcunu Ödemeyenlerin Dikkatine. E-Haciz Uygulanabilir Konulu yazımız

Banka Hesabına Konulan Haczin Süresi Ne Kadardır Hesaba Konan Haciz Nasıl Kaldırılır ?

Vergi Dairelerinden Haciz Kaldırma işlemi Nasıl Yapılır?

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usul Hakkında Kanun Metnine Burdan Ulaşabilirsiniz

Vergi Borçları Taksitle Ödenebilir mi Tecil Taksitlendirme Başvurusu Nasıl Yapılır ?

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)