Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti ile İlgili Detaylar

Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti ile İlgili Detaylar

Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti ile İlgili Detaylar, Mahremiyet kelime anlamı olarak gizli olma anlamına gelmektedir. Vergi mahremiyeti, vergi memurlarının ve diğer kişilerin görevleri nedeni ile elde ettikleri gizlenmesi gereken bilgileri ortaya çıkarmaması, kendileri ya da üçüncü kişilerin yararları için kullanmamaları olarak tanımlanmaktadır. Vergi Mahremiyeti uygulaması ile devlet mükellefle ilgili öğrenilen bilgilerin üçüncü kişilere aktarılmayacağını garanti etmek zorundadır. Yakınlarının zarar görmelerini önlemek, devlet ve mükellef ilişkisinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi son derece önem arz etmektedir. Devlet mükellefin güvenini her zaman sağlamak zorundadır.

Vergi Mahremiyetine Uymakla Yükümlüler Kimlerdir?

Vergi Mahremiyetine Uymakla Yükümlüler Kimlerdir? Vergi Mahremiyeti 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5. Maddesinde düzenlenmiş olmaktadır. Yapılan düzenlemeye göre ise, görevleri dolayısıyla mükellefin ve mükellef ile ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine ve işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere sırları ya da gizli kalması lazım gelen diğer hususları öğrenenler bunu ifşa edemezler, kendilerinin ya da üçüncü şahısların faydasına kullanamazlar. Belirlenen bu kanun ile yasak bu çalışan personeller işten ayrılsalar bile devam eder. Belirlenen bu yasağı uygulaması gereken şahıslar aşağıdaki gibi olmaktadır.

  • Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar,
  • Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler,
  • Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar,
  • Adi ve idari soruşturma yapan kamu görevlileri,
  • Yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgi verilen bankalar,
  • Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler,
  • Sahte veya muhteviyatı nedeni ile yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları tespit olunanların bildirildiği meslek kuruluşları.

Kanun lafzından anlaşılması gereken, vergi muamele, inceleme ve uyuşmazlık takdir ve bilirkişilik işlerinde sürekli veya geçici olarak görev yapanlar, görevlerinden ayrılsalar dahi mükellef ile ilgili mahremiyet esaslarına uymak zorundadır.

Vergi Mahremiyeti Cezası Nedir?

Vergi Mahremiyeti Cezası Nedir? Vergi mahremiyeti ile ilgili olarak açıklanan VUK 5.maddesine göre yazılı vergi mahremiyetine uymaya zorunlu olan kişiler mahremiyet kurallarını ihlal etmeleri durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 239. Maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu’nun 239. Maddesi vergi mahremiyeti de dahil olmak üzere ticari sır niteliğindeki birçok bilginin açıklanması cezai müeyyidelere bağlanmış bulunmaktadır.

Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren ya da ifşa eden kişi, şikayet üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bilgi veya belgelerin, hukuki yola aykırı yoldan elde edilen kişiler tarafından yetkisin kişilere verilmesi ya da ifşa edilmesi halinde de, bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Yukarıdaki hükümler, fenni keşif ve buluşları veya sinai uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanmaktadır.

Bu sırlar Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmeyen bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza 3/1 oranında artırılmaktadır. Bu halde şikayet koşulu aranmamaktadır.

Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi suç olarak tanımlanmaktadır. Bir bilgi veya belgenin sır niteliğinde olup olmadığını, ilgili kanunda belirlenen bu hususa ilişkin ölçütler göz önünde bulundurularak hakim tarafından belirlenmektedir. Fenni keşif ve buluşlar ile sinai uygulamaya ilişkin bilgiler de koruma altına alınmış bulunmaktadır. Genel anlamda fenni veya sinai sır, sanayicinin işletmesinin yararı gereği gizli gizli tutmak istediği hususlardır.

Vergi Mahremiyetinin İstisnaları

Vergi Mahremiyetinin İstisnaları, Vergi mahremiyetine zamanla yapılan çalışmalar doğrultusunda istisnalar getirilmiştir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda ilk istisna 485 sayılı kanunla gelmiş ve yapılan istisnanın kapsamı zaman içerisinde de 2365, 3239, 3418, 3482 ve 4369 sayılı Kanunlar çerçevesinde genişletilmiştir. Yapılan istisna çalışmaları aşağıdaki gibi düzenlenmiş olmaktadır.

Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanlarının, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının Maliye Bakanlığınca veya yetki mahalline devredilmiş ise mahallince açıklanması,

Kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline ilişkin bilgilerin verilmesi,

Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi, sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerinin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine ve mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa orada da asılacak olan cetvellerle ilan olunması,

Sahte veya muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporu ile tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi.

Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda vergi mahremiyeti sağlanmak zorundadır. Aksi durumlar söz konusu dahi edilemez.

Kıdem Tazminatında Vergi İadesi Nasıl Alınır?

Değer Artış Kazancı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Vergi Dairesi E-Haciz Kaldırma Nasıl Olur? E-Haciz Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.