Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti Hakkında Merak Edilenler

Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti Hakkında Merak Edilenler

  Vergi Mahremiyeti Hakkında Merak Edilenler. Vergi ile ilgili anlatıcı ve bilmeniz gereken konulara yeri geldiğince değinmeye devam edeceğiz.Bu yazımızda vergi mahremiyeti konusunu ele alacağız.Vergi Usul Kanunu 5. maddesinde belirtilen vergi mahremiyeti nedir? kimler vergi mahremiyeti kapsamındadır?Vergi mahremiyetinin istisnaları nelerdir?Vergi mahremiyeti konusunda bilmeniz gereken detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Vergi Mahremiyeti Nedir?

Vergi Mahremiyeti Hakkında Merak Edilenler.  Vergi mahremiyeti, bazı kişilerin görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına,muamele ve hesap durumlarına,işlerine,işletmelerine,servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması gereken diğer hususları ifşa edemezler anlamına gelmektedir.

Ancak,vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin Yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükellefin ad ve ünvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamenin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur.Mükellefin bağlı ulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır.

Hangi Kişiler Vergi Mahremiyeti Kapsamındadır?

Vergi Mahremiyeti Hakkında Merak Edilenler.  Aşağıda belirtilen kişiler, vergi ile ilgili bilgeleri ifşa edemezler açığa çıkaramazlar.Bu yasak, bu kişiler görevlerinden ayrılsalar bile devam eder.

Vergi muamaleleri ve incelemeleriyle uğraşan memurlar,

-Vergi mahkemeleri,bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görev yapan kişiler,

-Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler,

-Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.

 Vergi Mahremiyeti İstisnaları Hangi İşlemlerdir?

  Vergi Mahremiyeti Hakkında Merak Edilenler.  Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları,kesinleşen vergi cezaları ile vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir.Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.Ayrıca,kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir.Bu bilgilerin verilmesine ilişkin esaslar Maliye Bakanlığınca yapılır.Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların,kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyeti ihlali sayılmaz.Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadır.Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.

Yukarıda sayılan maddeleri kısaca maddeler halinde açıklayacak olursak, aşağıdaki işlemler vergi mahremiyetinin istisnalarıdır:

-Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ad, soyad ve ünvanları ile tarh olunan vergilerin ilanı,

-Vergi levhası alınması,

-Vadesi geçtiği halde ödenmeyen vergi borçlarının ve belirli bir meblağı geçen ve kesinleşen tarhiyatların ilanı,

-Bankalara , yapacakları vergi tahsilatlarına yönelik verilecek bilgiler,

-Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların,kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı kanunla kurulan birlik ve mesleki odalarına bildirilmesi,

-Kamu görevlilerince  yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesi.

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)