2017 Vergi Affını İndirimsiz Peşin Ödeyen Kişiler İade Alacaklar mı ?

2017 Vergi Affını İndirimsiz Peşin Ödeyen Kişiler İade Alacaklar mı ?
Vergi Affı Ceza İhbarnameleri Yönünden Hem Başvuru Süresi Hem Ödeme Süresi Uzatıldı.
2017 Vergi Affını İndirimsiz Peşin Ödeyen Kişiler İade Alacaklar mı

6736 Yapılandırma yapanlar için peşin ödeme ve ilk taksit ödeme tarihi olarak 30 Kasım 2016 olarak belirlenmişti. 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödeyenlere hesaplanan Yı-üfeden %50  indirim yapılıyordu.  Bu tarihte peşin ödeme yapmayanlar için Gelir İdaresi Başkanlığı yeni bir hak vererek. peşin ödeme süresini 31 aralık 2016 tarihine kadar uzattı. Ancak bu ödeme tarihlerinde ödeyenlere Peşin ödeme indirimi yapılmamıştı.

 Peşin Ödeme İndirimi Olmadan Ödeyenlere İade

2017 Vergi Affını İndirimsiz Peşin Ödeyen Kişiler İade Alacaklar mı?  27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren.  18/1/2017 Tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle. 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddesiyle  peşin ödeme tarihi ve ilk taksit ödeme tarihi 31  Mayıs 2017′ ye kadar uzatıldı.  Diğer taksit süreleri ise dört ay uzatıldı.

Peşin ödeme İndirimi Düzenlemesi  Yeni Haliyle Aşağıda ki gibi oldu.

Peşin Ödeme İndirimi

MADDE 5 –

  1. 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında.  “(4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının. Birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır. Ve katsayı uygulanmaz.” Hükmü yer almaktadır.
  2. Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, yapılandırılan alacak tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, Yİ-ÜFE tutarının yanında hesaplanan gecikme faizinden de %50 oranında indirim yapılmaktadır.
  3. Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, borçluların peşin veya taksitli ödeme tercihine bakılmaksızın, Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından. Ve 4 üncü maddenin birinci ile  sekizinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklarda. Ayrıca gecikme faizi üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır.
  • Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi nedeniyle hesaplanan katsayı tutarları.  Alacağın tamamının fıkra kapsamında ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek.  Tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş geç ödeme zamları.  6183 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de göz önünde bulundurularak red ve iade edilecektir.

2017 Vergi Affını İndirimsiz Peşin Ödeyen Kişiler İade Alacaklar mı ?  Özetle Maddeyi açıklayacak olursak.  Peşin ödeme tarihi 31 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar yapılacak peşin ödemelerde % 50 Yİ-üfe indirimi yapılacaktır. Bu tarihten önce ödeme yapıp Yİ-üfe indirimi almadan ödeyenlere yapmış olduğu fazla ödemeler başvurusu halinde iade edilecektir.

Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmadan Yapılan Ödemelerde İade Nasıl Olacaktır?

2017 Vergi Affını İndirimsiz Peşin Ödeyen Kişiler İade Alacaklar mı?  6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuathükümlerine göre red ve iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

İndirimsiz Ödemede İade  Başvuru Tarihi Son Günü

2017 Vergi Affını İndirimsiz Peşin Ödeyen Kişiler İade Alacaklar mı?  Yeni düzenlemeye göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler için en son başvuru tarihi olarak 31 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir. İndirimsiz ödeyenlerin iade alması 31 Aralık 2017 tarihi ne ilgili vergi dairesine yazılı bir dilekçe ile başvurması gerekir.

İade almak İçin Şartlar Nelerdir?

  • Peşin ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılmış olması,
  • Yapılandırılan tutarın tamamının 10uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamında hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme indirimi uygulanmaksızın ödenmiş olması,
  • 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili tahsil dairesine yazılı olarak müracaatta bulunulması,

Gerekmektedir.

İade hakkı olanların 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili tahsil dairesine yazılı olarak müracaat etmemeleri durumunda, iade hakkı ortadan kalkmaktadır.

Kira Beyannamesinde İndirim Nasıl Olur Hangi Giderler İndirilebilir Konulu Yazımız için Tıklayınız

Kirada Oturup Kirada Evi Olanlar Beyanname Verecek mi Konulu yazımız için Tıklayınız

Kira Vergisi Nedir Nasıl Verilir Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir Ödeme Nasıl Yapılır Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Sorularla Kira Geliri Kira Beyanı İçin Son Gün 25 Mart Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Sıfır Araç alımlarına ÖTV İndirimi Geliyor mu Vergi İndirimi Üst Sınırı Ne Kadar  Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)