Vergi ve Güncel Haber Portalı

2019 Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı, 2019 Basit Usul İndirim Ne Kadar Oldu ?

03.12.2019
72
2019 Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı, 2019 Basit Usul İndirim Ne Kadar Oldu ?

2019 Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı, 2019 Basit Usul İndirim Ne Kadar Oldu? 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel tebliğ ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştı.

Tebliğin Amacı Birinci Madde de Açıklanmıştır

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır.

2019 Yılında Gelir Vergisi Kanunun Aşağıda Belirtilen Maddelerinde Belirtilen Tutarlar  Yeniden Belirlendi

MADDE 2 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinde:

2. Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86’ıncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

3. Bu Kanunun 103’üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında, bu maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Olan % 23,73 Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123’üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 2017 yılında uygulanan had ve tutarlar 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) ile 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek. 2018 Takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(2) 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

2019 Yılında 5.400 Lira Altında Kira Elde Edenler Kira Beyannamesi Vermeyecek

21’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2019 yılı için 5.400 TL, olarak belirlendi. Bu tutarın altında kira geliri elde edenler 2019 gelirleri için Beyanname verme zamanı olan 2020 yılında beyanname vermeyecekler. 2019 yılında kira beyannamesi verecekler de elde etmiş oldukları konut kirasından bu tutarı indirebilecekler.

Çalışanlara Verilecek Yemek Bedeli İstisna Tutarı 19 Liraya Çıkarıldı

23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19TL,

2019 Yılı Engellilik Tutarları Aşağıda ki Gibi Belirlendi

c) 31’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

 • Birinci derece engelliler için                         1.200 TL,
 • İkinci derece engelliler için                             650 TL,
 • Üçüncü derece engelliler için                          290 TL,

Basit Usul Olabilmek için Gereken  2019 Yılı Kira Tutarları Aşağıda ki Gibi Belirlendi

47’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

 • Büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL,
 • Diğer yerlerde 6.000 TL,

olarak belirlendi. Basit Usul iş yeri açacakların kiralamış oldukları iş yerinin kirası yukarıda belirtilen tutarları aşamayacak. Aşarsa gerçek usulde vergilendirilecek.

Basit Usullerin 2019 Yılında Yapacakları işlerin Alım Satım ve Hasılat Tutarları aşağıda ki tutarları aşmaması Gerekiyor

d) 48’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 120.000 TL veya yıllık satışları tutarının 180.000 TL, aşmaması,
 • 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının  60.000 TL aşmaması,
 • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 120.000 TL  aşmaması.

gerekir. Aştığı takdirde gerçek usulde mükellef olunması gerekir.

Basit Usuller için Beyannamelerinden Düşecekleri Kazanç İstisna Tutarı 9 Bin Liradan 11 Bin Liraya Çıkarıldı

 • Mükerrer 80’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 14.800TL,
 • 82’cı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 33.000TL,
 • 86’cı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.200 TL,
 • 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 11.000 TL,

olarak tespit edildi.

2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak Uygulandı

(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife. 2019 Takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 • 18.000 TL’ye kadar                          % 15,
 • 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası                            % 20,
 • 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası    % 27,
 • 98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası   % 35

Basit Usulde Vergilendirme ile İlgili Hususlar

Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler

MADDE 4 – (1) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi. 193 Sayılı Kanunun 48’inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2018 yılı için 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

(2) Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların. 2019 Takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2018 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

(3) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında. Basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle. 2/5/1982 Tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

MADDE 5 – (1) Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen. Belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2019 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması

2018 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

MADDE 6 –

 (1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında. 193 Sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

(2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere. 5281 Sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

(3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının. Aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2018 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 16,90’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 23,73’dir. Buna göre, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%16,90 / %23,73 =) % 140,41 olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2018 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

(4) Bu kapsamda, 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından. 1/1/2006 Tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

(5) Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

(6) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca. Anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Vergi Borcu Ödenmezse Ne Olur? Vergi Borcuna Taksitlendirme Yapılır mı?

Değer Artış Kazancı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Geçici Vergi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Hangi Tarihlerde Ödenir?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.