Vergi ve Güncel Haber Portalı

2019 Torba Yasa İle KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

13.08.2019
2
2019 Torba Yasa İle KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

2019 Torba Yasa İle KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler Nelerdir? Ülkemizde belirli aralıklarla Torba Yasa Kanunu adı altında yasalarımız üzerinde belirli değişikliklere gidilmektedir. Yapılan ya da yapılmak istenen değişiklikler öngörülen Torba Yasa ile gerekli düzenleme ve düzeltmeler meclisin oylamasına sunularak oylama sonucuna göre değiştirilmektedir. Buna göre 18.01.2019 tarihi ile 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta bazı Vergi Kanunları olmak üzere birçok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına gidilmiştir.

2019 Torba Yasa İle KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler Nelerdir? 7161 sayılı Vergi kanunlarında değişikliğe uğramış ya da yeniden düzenlenmiş vergi kanunları ve birbirinden farklı konularda içerikleri değişen, düzenlemeler yapılmış olan konu başlıkları aşağıda kısaca olarak özetlenmiştir. 18.01.2019 tarihinde 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı kanun ile yapılan tüm değişiklere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

2019 Gider Vergileri Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Varlık Finansmanı Fonlarının Sermaye Piyasalarında Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Lehe Aldıkları Paralar BSMV’den İstisna Edildi.

2019 Torba Yasa İle KDV Kanununda yapılan değişiklerin başında, 7161 sayılı Kanunun 2. maddesi Gider Vergileri Kanununun banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) müstesna işlemleri düzenleyen 29 uncu maddesine (ç) bendi eklenmiştir. Eklenen bent ile sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için Varlık Finansmanı Fonlarının sermaye piyasası araçlarına sahip olmaları veya sermaye piyasasında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler ile sermaye piyasası araçlarının devri dolayısıyla elde ettikleri gelirler BSMV’den istisna tutulmuştur.

Söz konusu madde hükmü 18.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

2019 Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Pilotlar ve Uçuş Personeli Ödenen Ücretlerde İstisna

2019 Torba Yasa İle KDV Kanununda yapılan değişikliklere göre, 7161 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesiniz birinci fıkrasına eklenmiş bulunan (17) numaralı bentle Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli bulunan pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin % 70 oranında gelir vergisinden istisna edilmiş durumdadır.

2019 Torba Yasa ile KDV Kanununda yapılan düzenlemeler ile ayrıca mevcut istisna oranını %100’e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

2019 Torba Yasa ile KDV kanununda yapılan değişikliklere nazaran kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara yönelik 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 29. maddesinde yer alan istisnanın, uygulamasında bazı tereddütlerin giderilmesini teminen, aynı Kanunun 23 üncü maddesinde ücret istisnası olarak yeniden düzenlenmiştir.

Düzenleme ile 01.02.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uçuş ve Dalış Hizmeti Veren Bazı Meslekleri İcra Edenlere Teşvik Gayesiyle Ödenen Tazminatlara İlişkin İstisna Aynen Devam Etmektedir.

2019 Torba Yasa ile KDV Kanununda değişikliğe gidilen maddelerine göre, Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara yönelik istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinden çıkarılarak aynı Kanunun 23 üncü maddesinde ücret istisnası olarak düzenlendiğinden 7161 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle uçuş ve dalış hizmeti veren subay, astsubay, erbaş, er, makinist, pilot, kabin memurları ile denizaltına dalış yapanlara uçuş ve dalış hizmetleri nedeniyle ödenen tazminatlara ilişkin mevcut istisna hükmü aynen korunacak şekilde değiştirilmiştir.

Düzenleme 01.02.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlarda İstisnanın Uygulama Süresi Uzatılmıştır.

2019 Torba Yasa ile KDV Kanununda yapılan değişikliklere göre, 7161 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 76’ıncı maddesinde yer alan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların 31.12.2018 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edileceğine ilişkin düzenlemenin süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

2019 Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Yayıncılık Sertifikasına Sahip Yayıncıların Kitap ve Süreli Yayın Teslimi KDV’den İstisna Edilmiştir.

 2019 Torba Yasa İle KDV Kanununda Değişikliğe gidilen 7161 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine eklenen (n) bendi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertifikası verilen yayıncıların kitap ve süreli yayın teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. Tam istisna kapsamındaki bu teslimleri yapan yayıncılar da indiremedikleri KDV’nin iadesini talep edebileceklerdir.

Bu istisna, 01.02.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kur Farkı, KDV Matrahına Dahil Unsurlar Arasına Eklendi

2019 Torba Yasa ile KDV Kanununda değişikliğe gidilerek, Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 13.12.2017 tarih ve E:2017/548, K:2017/606 sayılı kararıyla Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Kur Farklarının KDV’ye tabi olduğuna yönelik düzenlemeler içeren “III/A-5.3” numaralı bölümü ile “III/B-1.2.2” numaralı bölümünün iptali yönündeki davayı reddeden Danıştay Dördüncü Dairenin 18.05.2017 tarih ve E:2014/4834, K:2017/4605 sayılı kararını bozmuştur.

Bunun üzerine 7161 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin (c) bendine eklenen “kur farkı” ibaresiyle, kur farklarının KDV matrahına dahil olacağı kanun hükmü haline gelmiştir. Yapılan düzenlemeyle, yurt içinde dövizli veya dövize endeksli faturalarla ilgili olarak, ödeme aşamasında 18.01.2019 tarihinden itibaren oluşan kur farkları için fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması konusu netlik kazanmıştır.

Düzenleme 18.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi Sınırları İçerisinde Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Kamulaştırılan Taşınmazların Hazineye Devir ve Teslimi İşlemlerinin KDV İstisnası Süresi 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

2019 Torba Yasa ile KDV Kanununda gidilen değişikliğe göre, 7161 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibareleri “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenlemeyle, Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 35’inci maddesi ile 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen İstanbul Sultanbeyli ilçesi  sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31.12.2020 tarihine kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından istisna edilmiştir.

Ayrıca bu taşınmazların 31.12.2020 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacağı da hükme bağlanmıştır.

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin 2019 Yılında Yüklenilen Katma Değer Vergisinin İadesi

2019 Torba Yasa ile KDV Kanununda yapılan değişiklikler doğrultusunda, 7161 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “2017 ve 2018” ibareleri “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmek suretiyle imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin de iade edilmesi sağlanmıştır.

Yapılan düzenlemeyle, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

  • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2019-30/6/2019) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2019-30/6/2020),
  • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2019-31/12/2019) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2020-31/12/2020),
  • 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2020-31/12/2020), talep edilmesi halinde iadesi gerçekleştirilecektir.

7161 sayılı Kanunun 20’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesine eklenen ikinci fıkrayla Cumhurbaşkanına, bu süreleri bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla, ayrı ayrı ya da birlikte 5 yıla kadar uzatma konusunda yetki verilmiştir.

Düzenleme 18.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2019 Damga Vergisi Düzenlemeleri

31.08.2018 Tarihinden Önce 4734 Sayılı Kanuna Göre İhalesi Yapılan  Sözleşmelerin Feshine Yönelik Düzenlenecek Fesihname ve Devir Sözleşmeleri Damga Vergisi Muaf Tutulmuştur.

2019 Torba Yasa ile KDV Kanununda gidilen değişikliğe göre, 7161 sayılı Kanunun 32 inci maddesiyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 4’üncü maddeyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi yapılan sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen artışlar dolayısıyla oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için yüklenicilere idare onayına bağlı olarak sözleşmeyi fesih veya devir hakkı verilmiş, bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaması hükme bağlanmıştır.

2019 ÖTV Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Şalgam Suyu, Çeşnili ve Aromalı/Aromalandırılmış İçme Sütleri, Bebek ve Devam Sütlerine ÖTV İstisnası Getirildi.

2019 Torba Yasa ile KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler doğrultusunda, 161 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yer alan “meyveli gazlı içecekler” ibaresi “meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar” şeklinde değiştirilmek suretiyle, şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV kapmasından çıkartılmış bu suretle sayılan içecekler ÖTV’den istisna edilmiştir.

Yapılan Değişiklikler 18.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

18.01.2019 Tarihinden Önce Yapılan Özel Tüketim Vergisi Tarhiyatları İle Beyan Edilmeyen Ve/Veya Beyan Edilip Ödenmeyen Ve Özel Tüketim Vergisine İsabet Eden Katma Değer Vergisinin Aranılmayacaktır.

7161 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 8 inci madde ile 18.1.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmaması, vergi cezası kesilmemesi, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarların terkin edileceği, tahsil edilen tutarların ise red ve iade edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

2019 Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

2019 Yıllarında Yapılan İmalat Sanayi Yatırımları İçin 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi Kapsamındaki Yatırım Teşviklerinden Daha Yüksek Oranlarında Faydalanılması İmkanı Getirildi.

2019 Torba Yasa ile KDV Kanununda Yapılan Değişikliğe göre, 7161 sayılı Kanunun 43’üncü maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibaresi “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmek suretiyle 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayi yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren düzenlemenin 2019 yılında yapılacak imalat sanayi yatırımları için de uygulanmasına imkan sağlanmıştır.

Bu düzenlemeyle, teşvik belgeli yatırımlarda, 2017 ve 2018 yılları harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve kurumlar vergisi indirim oranı ile yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranın 2019 yılı yatırım harcamalarında da kullanılmasına olanak sağlanmıştır.

Öte yandan bu değişikliğe müteakiben Cumhurbaşkanı tarafından 2012/3305 sayılı Karar’ın geçici 8. maddesinde de değişiklik yapılması beklenmektedir. Bu değişikliğin de Kanunda olduğu gibi geçici 8. maddedeki “2017 ve 2018” yıllarına “2019” yılının da eklenmesi şeklinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İlave olarak, 7161 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesine eklenen ikinci fıkrayla Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

2019 Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

İşsizlik Ödeneğinden Faydalanma Şartları Kısmen Kolaylaştırılmıştır.

2019 Torba Yasa ile 7161 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmek suretiyle Kanunun yayımı tarihi olan 18.01.2019 tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanmak üzere, son 120 gün “prim ödeyerek sürekli çalışmış”  ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilerek devamsızlık hallerinden kaynaklı işsizlik ödeneğinden yararlanamama durumu ortadan kaldırılarak işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları kısmen kolaylaştırılmıştır.

Er ve Erbaşların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınmıştır.

2019 Torba Yasa ile 7161 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinde yer alan “yedinci, sekizinci ve on ikinci fıkralarının” ibaresi “yedinci ve sekizinci fıkraları ile on ikinci fıkrasındaki askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları” şeklinde değiştirilip sınırlandırılarak, er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerin genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları da bakmakla yükümlü olunan kişiler kapsamına alınarak genel sağlık sigortasının kapsamı genişletilmiştir.

506 Sayılı Kanunun Geçici 20’inci Maddesi Kapsamındaki Banka ve Sigorta Sandıklarına Tabi Personel İçin Geçerli 5 Puanlık Prim Teşviki Uygulaması Kaldırılmıştır.

2019 Torba Yasa ile 7161 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin sekizinci cümlesi yürürlükten kaldırılarak 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20’inci maddesi kapsamındaki sandık statüsüne tabi personel için verilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması yönündeki teşvik  (Hazine desteği) 01.02.2019 tarihinden itibaren kaldırılmış bulunmaktadır.

Emekli Ve Hak Sahiplerine Ödenen Aylıklar İçin 1.000.-TL Alt Limit Getirilmiştir.

2019 Torba Yasa ile 7161 sayılı Kanunun 42’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 19’uncu madde ile 18.01.2019 tarihinden itibaren ilk ödeme döneminden geçerli olmak üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibariyle yapılan ek ödemeler toplamının dosya bazında 1.000TL’den az olamayacaktır. Ancak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu düzenleme geçerli olmayacaktır.

Hesaplanan aylık, 1.000TL den düşükse aradaki fark Hazine tarafından SGK’ya ödenektir.

2019 Türk Borçlar Kanununda Yapılan Düzenleme

Kira Artışının Belirlenmesinde Tüketici Fiyat Endeksindeki 12 Aylık Ortalama Dikkate Alınacaktır.

2019 Torba Yasa İle 7161 sayılı Kanunun 56’ıncı maddesiyle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmek suretiyle kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının kullanılması hükme bağlanmıştır.

Yapılan bu düzenlemeye göre, Türk Borçlar Kanunu’nun Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak olup böylece tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önceki kira yılında 12 aylık TÜFE ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli sayılacaktır.

Düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 Vergilendirmede Basit Usule Tabi Tutulacak Olan Mükellefler

Geçici Vergi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Hangi Tarihlerde Ödenir?

Değer Artış Kazancı Nedir? Nasıl Hesaplanır?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. osman dedi ki:

    merhaba kolay gelsin bugun basbakan torba yasasi ile ilgili mujde verdi vergi affi ile ilgili acaba bu kapsamda genel saglik sigortasi borcu (gss) borcu ile ilgilide bir af varmi acaba ? vergi borcu butun borclar deyince hepsini kapsiyormu acaba tskler

  2. osman dedi ki:

    merhaba bu yeni torba yasasinda gss varmi peki gss affi torba yasasina giriyordur heralde ogrenin kredisi borcu ve gss borcu affi tskler

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.