Vergi ve Güncel Haber Portalı

Basit Usul Beyanname Nasıl Doldurulur? Resimli Anlatım

Basit Usul Beyanname Nasıl Doldurulur? Resimli Anlatım

Bu yazımızda basit usul beyanname nasıl verilir, nelere dikkat edilmelidir bu konulara değineceğiz.Beyannamenin internet ortamında nasıl doldurulacağını resimler yoluyla silere anlatmaya çalışacağız.

İnternet Üzerinden Basit Usul Beyannamesi Nasıl Verilir?

İlk olarak , Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazanç Vergisi Gelir Vergisi Beyannamesi ekranı açılacaktır. Bu ekran 6 sekmeden  oluşur.Genel Bilgiler sekmesi, Ticari Kazançlara Ait Bildirim sekmesi,, İndirimler Bildirimi sekmesi, Vergi Bildirimi sekmesi, Düzenleme Bilgileri sekmesi, ve Ekler (Basit Usul Hesap Özeti ve Kesinti yoluyla ödenen vergiler) sekmesinden oluşmaktadır. Bu altı sekmenin, ekrandaki görünümü şu şekildedir:

Beyannameyi doldurmaya başlamadan önce iki ayrı mesaj gelecektir.

Bu mesajların birincisi, Beyannamesini doldurduğunuz mükellefin Basit Usul Mükellefiyeti yanında GELİR VERGİSİ (0001) veya GMSİ (0012) den mükellefiyeti varsa asla Basit Usul beyannamesi doldurmamanız gerektiğini açıklar.

İkinci Mesaj ise, Mükellefiyetin en son hangi vergi dairesiyle ilgili olduğudur.

1)Genel Bilgiler Sekmesi

Genel Bilgiler sekmesi 2 bölümden oluşur.Bu bölümler, İdari ve Mükellef bilgilerinin bulunduğu iki bölümdür.

İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir.

Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm ise, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No),  Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

İdari Bilgiler bölümündeki alanlara bilgi girişi aşağıdaki gibidir.

Vergi Dairesi

Vergi Dairesi alanında bulunan düğmeye tıklandığında ekrana vergi dairelerinin listesi gelecektir.

Listeden mükellefiyet kaydı bulunulan Vergi Dairesi belirlenip “Seç” düğmesine tıklanarak Vergi Dairesi seçme işlemi tamamlanmış olur. “Vazgeç” düğmesi satır seçmeden ekrandan çıkmak için kullanılır. Buraya Mükellefin en son faal olduğu vergi dairesi seçilmelidir. Mükellef faaliyetine son vermiş ise de en son vergi dairesi seçilecektir.

Beyannamenin geçerli olduğu dönem tipi

Beyannamenin tâbi olduğu vergilendirme dönemi bu alanda belirlenmektedir. Alandaki düğmeye tıklandığında sadece yıllık seçeneği bulunmaktadır. Bu alanda bir dönem seçilerek dönem tipi seçme işlemi yapmaya gerek yoktur.

Beyannamenin ait olduğu yıl

Beyannamenin ait olduğu yıl bu alana girilmelidir.

Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm

Mükellefin bölümünde, Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanları bulunur.

Mükellefin bölümündeki alanlara ait bilgi girişi aşağıdaki gibidir.

Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No)

Mükellefin T.C. Kimlik Numarası bu alana girilecektir. Vergi sorumlusunun mükellefiyet türü “Gerçek Mükellef” ise bu alanın doldurulması zorunludur.

Vergi Kimlik Numarası

Bu alana mükellefe ait Vergi Kimlik Numarası girilecektir. Eğer mükellefin bilgileri daha önce sisteme kayıt edilmiş ise, Mükellefin Vergi Kimlik Numarası yazıldıktan sonra tuşuna basıldığında önceden kayıt edilen bilgiler ekrana gelecektir.

Soyadı (Unvanı)

Mükellefin soyadı ya da Unvanı bu kısmına girilecektir

Adı (Unvanın Devamı)

Mükellefin adı ya da Unvanının devamı bu kısmına girilecektir

Ticaret Sicil No

Mükellefin Ticaret Sicil Numarası bu alana girilecektir.

E-Posta Adresi

Mükellefin elektronik posta adresi bu alana girilecektir

İrtibat Telefon No

Mükellef ile irtibatı sağlayacak olan telefon numarası bu alana girilecektir.

2) Ticari Kazançlara Ait Bildirim Sekmesi

 

Ticari Kazançlara Ait Bildirim Tablosu :  Bu tablo 2 kısımdan oluşmaktadır.

1.Kısımda Ticari Kazançlara ait Bildirim bulunmaktadır.

Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı”,Faaliyet Konusu”, “Pay Oranı”, “Kar”, “Zarar” ve “Kesilen Gelir Vergisi” ve  “ Araç ise  Plaka No” alanları bulunmaktadır. Bu alanların kendi içinde kontrolü mevcuttur.

Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı: Yazıldığında İşletme Özetinde bu unvan çıkar.Yazılması zorunludur. Birden fazla işiniz varsa, her birini ayrı bir satıra yazmanız gerekir.

Faaliyet Konusu : Yapılan işin çeşidi seçilir. Yapılan iş “Her Türlü Taşıma “ ise tablodaki Araç Plaka No  yazılması zorunludur.

Pay Oranı : Mükellefin ortağı varsa bu alana % kaç oranında kendisinin ortak olduğu yazılacaktır. Mükellefin ortağı yoksa %100 yazılacaktır. Ortağı olmasına rağmen yanlış bilgi verilmesinde mükellefe dönülecektir.

Kar veya Zarar : Mükellefin Belgelerine göre Kar veya Zarar yazılacaktır. Bir faaliyet de hem Kar hem Zarar olmaz .Büyük olandan küçük olan çıkarılıp, sonuç kar yada zarara yazılır. Mükellefin birden fazla işi varsa her biri ayrı satıra yazılacaktır.

Mükellefin eğer başka geliri var ise bunu Diğer gelirlere yazılmalıdır.

Kesilen Gelir Vergisi : Mükellef adına başkaları tarafından Tevkifat yoluyla vergi kesilmiş ise yazılacaktır. Buraya bilgi yazılması durumunda, Beyannamenin ekindeki Kesinti listesi doldurulmalıdır. Doldurulmaz ise kayıt yapılamaz.

Araç Plaka No : Yapılan iş “Her Türlü Taşıma “ ise  Araç Plaka No  yazılması zorunludur. Yapılan iş başka ise bu alanın yazılmasına gerek yoktur.

Toplam

“TOPLAM” ifadesinin olduğu satıra bilgi girilemez. Yazmış olduğunuz bilgilerin toplamı programca taşınır.

Bağ – kur numarası

Mükellef Sosyal Güvenlik Kurumu olarak Bağ–Kur ‘a kayıtlı ise numarasını bu satıra yazacaktır. Yazmaması durumunda Bağ–Kur indiriminden faydalanamaz. Bağ-Kur numarası yanlış yazılmasından dolduran sorumludur. Bağ-kur numarası yazılmadan Bağ–Kur Primi Toplamı yazılamaz. Daha sonra bağ-kur numarası ve bu numaraya ait prim toplamı SGK bilgileri ile karşılaştırılacaktır. Hata çıkması durumunda mükellefe dönülür.

Basit usule tabi mükellefler,1479 Sayılı BAĞ-KUR Kanununun 49. maddesinin son fıkrası uyarınca, yıl içinde ödedikleri primleri yıllık beyannamelerinin   “Bağ – Kur Primi” alanına  toplam olarak yazmak suretiyle gider olarak indireceklerdir. Ödenmemiş prim yazılmayacaktır. Yazılması durumunda cezalı olarak geri tahsil edilir.

BAĞ-KUR primi, kar beyan edilmesi halinde kardan mahsup edilmek suretiyle dikkate alınırken, zarar beyan edilmesi durumunda prim tutarı zarara eklenecektir.

Ticari Kazançlar Toplamı

Bu satıra bilgi yazılamaz. Toplam ifadesinin bulunduğu satırdaki bilgiden Kar olması durumunda Bağ –Kur primi düşerek programca bu alana taşınır. Eğer Toplam satırında Zarar varsa Bağ – Kur primi toplamı Zarara Toplanarak programca bu alana taşınır.

2.Kısımda Ortaklara Ait Bilgiler bulunmaktadır.

İşletmeye birden fazla kişi ortak ise bu bölüm doldurulacaktır. Ticari Kazançlar Bildirim bölümünde pay oranı 100’ün dışında bir değer ise Ortaklara Ait Bilgiler bölümü doldurulmalıdır

Bu kulakçıkta,  Mükellefin varsa Diğer Ortaklarının Bilgileri istenmektedir. Teşebbüs ve Ortaklığın Ünvanı,  Diğer Ortağın T.C. Kimlik No’su, Vergi Kimlik No’su , Soyadı / Unvanı, Pay Oranı, zorunlu alanlardır. Ortaklık Taşıt üzerine ise Taşıt Plaka No. Girilmelidir. (Bu alandaki Araç Plaka No , Ticari Kazançlara ait bildirim bölümündeki Plaka No ile aynı olmalıdır.)

Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı: Unvan otomatik olarak gelir. Ticari Kazançlara ait bildirim  kısmında yazılan unvan seçilir.

Pay Oranı: Mükellef ve ortakların pay oranlarının toplamı 100 olmalıdır.

3) İndirimler Bildirimi Sekmesi

Bu sekme 2 tablodan oluşmaktadır.

Bu kısma bilgi girilebilmesi için öncelikle teşebbüs kar etmiş olması gerekir. Gelir Vergisi Kanuna göre indirimi yapılacak bilgilerin girişi yapılacaktır. İndirim kodlarının her birinin belirli oranı vardır. Bu oranda yüksek bilgi girilemez.

İndirimler bölümünde varsa  öncelik Sakatlık İndirimindedir. Sakatlık İndiriminin tamamı Ödenecek Vergiden düşüldükten sonra diğer indirimler dikkate alınarak hesaplama program tarafından otomatik olarak yapılır.

 

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl zararları alanına geçmiş yıllardan kalan zarar yazılır.

Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı

“İndirimler Bildirimi” tablosundaki “Tutar” kolonunun satırları toplamı olarak program tarafından hesaplanır.

Mahsup Sonrası Kalan Tutar

“Ticari Kazançlar Toplamı” (Kar) alanındaki değerden “Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı” alanındaki değerin farkı olarak program tarafından hesaplanır.

4)Vergi Bildirimi Sekmesi

Bu sekme 3 bölümden oluşur

1 – Vergi Bildirimi

Vergiye  Tabi Gelir (Matrah) “Ticari Kazançlar Toplamı” (Kar) alanındaki değerden “Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı” alanındaki değerin farkı olarak program tarafından hesaplanır.

Hesaplanan Gelir Vergisi

Vergiye Tabi Gelir(Matrah) alanındaki değerin uygun gelir vergisi dilimine göre program tarafından hesaplanır.

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi

Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim” tablosunun, “Kesilen Gelir Vergisi” sütunundaki satırların toplamı olarak program tarafından hesaplanır.

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi

“Hesaplanan Gelir Vergisi” alanındaki değerden “Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi” alanındaki değer düşüldükten sonra kalan tutar olarak program tarafından hesaplanır.

İadesi Gereken Gelir Vergisi

“Kesinti Yoluyla Ödenen Vergisi” alanındaki değerden “Hesaplanan Gelir Vergisi” alanındaki değer düşüldükten sonra kalan tutar olarak program tarafından hesaplanır.

Damga Vergisi

Beyannameye ait damga vergisi ile her işletmeye için ayrı ayrı düzenlenecek işletme hesabı özetine ait o yıl için belirlenen damga vergisi tutarın toplamı olarak program tarafından hesaplanır

2– Kullanılan Ödeme Kaydedici Cihazın

Firma Kodunu ve No’su” alanını içerir. Kullanılan ödeme kaydedici cihazın bilgileri yazılır.

 

3 – Hesap Özeti Düzenleme Bilgileri Bölümü

Hesap özetini imzalayan oda temsilcisinin Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik No bilgilerinin girildiği kulakçıktır.

5)Düzenleme Bilgileri Sekmesi

Düzenleme Bilgileri kulakçığı, Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ve Beyannameyi Gönderen bilgilerinin girildiği iki bölümden oluşmaktadır.

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Beyannameyi veren kişinin beyannameyi hangi sıfatla verdiği gösterilir. Bu alanın altındaki T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanları doldurulur.

Beyannameyi Gönderen

Bu bölümde Beyannameyi Gönderene ilişkin Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), T.C. Kimlik No, Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanları bulunur ve ilgili alanlar doldurulmalıdır.

6) Ekler Sekmesi

 

 

Ekler sekmesinde , Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Belgeler, Basit Usulde Hesap Özeti ve Ortaklar bölümleri bulunmaktadır.

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Belgeler

Bu sekmede T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Kesinti Yapan Kurum/Kuruluş, Adet  ve Kesinti Tutarı Bölümleri vardır. Bu bölümlerin hepsi doldurulmak zorundadır. Yalnızca Kesinti Yapan Kurum/ Kuruluş ise T.C.Kimlik Numarası boş bırakılıp, Vergi Kimlik Numarası yazılacaktır.

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Belgeler Bölümünde Kesinti Tutarını Program otomatik olarak toplayarak Toplam satırına atar.

Basit Usulde Hesap Özeti

Basit Usulde Hesap Özeti kulakçığında işletmenin bilgilerine göre tüm bölümler doldurulmak zorundadır. Kar ve zarar bölümleri aynı anda doldurulamaz.

Tabloda giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu, Dönem İçinde Alınan Emtia, Giderler) veya gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat, Diğer Gelirler, Dönem Sonu Emtia Mevcudu) den en az bir alan doldurulmalıdır.

Giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Alınan Emtia + Giderler) toplamı, gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplamından büyük ise “Zarar“ alanı program tarafından hesaplanır.

Giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Alınan Emtia + Giderler) toplamı, Gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplamından küçük ise “Kar” alanı program tarafından hesaplanır.

Toplam satırı

Bu satırda kar varsa Kar toplamı, Zarar varsa Zarar toplamı otomatik olarak program tarafından hesaplanarak ilgili satıra yazılır.

 

KDV İadesi İşlemleri Nasıl Olur? Tüm KDV İade İşlemlerinde ki Ortak Hususlar Nelerdir?

Ölüm Aylığı Şartları Nelerdir, Kimlere Bağlanır?

Kimler Basit Usul Olur Kimler Basit Usul Olamaz


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.