Vergi ve Güncel Haber Portalı

2019 Kıdem Tazminatında Vergi İadesi Nasıl Alınır?

18.08.2019
6
2019 Kıdem Tazminatında Vergi İadesi Nasıl Alınır?

2019 Kıdem Tazminatında Vergi İadesi Nasıl Alınır? Kıdem tazminatı ile ilgili vergi iadesi başvurusu 27 Mart 2018’den önce işten çıkarılan personeller yapabileceklerdir. 27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile ikale sözleşmesi sonucunda yapılan ödemelerin tavana kadar olan kısmı vergiden muaf tutuldu. Yani ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi çerçevesinde 27 Mart 2018’den önce ödenen tazminatlardan kesilmiş olan Gelir Vergisi iade edilecek.

İkale/Karşılıklı sonlandırma ile işten ayrılan kişinin, düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edileceği bildirildi.

Kıdem Tazminatında Vergi İadesi Nasıl Alınır? Gelir vergisinin iade edileceği ödemeler, ikale ya da karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ile ödenmiş sözleşmeler olmalıdır. Bu ödemeler, Kanun’da belirtilen şartlar gerçekleşmeden ödenmiş ödemeler olduğundan ismini taşıdıkları ödeme kaleminin gerçek niteliğini taşımamaktadırlar. Kıdem Tazminatı, ihbar tazminatı, İş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı, iş kaybı tazminatı gibi çeşitli isimlerle ödenmiş olsalar bile, iade kişinin gerçek kıdem tazminatı kadar olan tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Kıdem Tazminatı Nedir? Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanılır?

Kıdem Tazminatı Nedir? Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanılır? Bir işçinin bir işyerinde belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paraya Kıdem Tazminatı denilmektedir. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.

2019 Kıdem Tazminatı Nedir? Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanılır? Kıdem Tazminatı almak için bir işçinin belirli koşulları taşıması gerekmektedir. Sağlanması gereken koşullar sırası ile aşağıdaki gibidir. 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;
Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

 • İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
 • İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,
 • Askerlik görevi nedeni ile
 • Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile
 • Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile
 • İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem Tazminatında Vergi İadesi Kimler Alabilir?

Kıdem Tazminatında Vergi İadesi Kimler Alabilir? 27 Mart 2018’den önce işçi ile işveren arasında karşılıklı anlaşmayla (ikale) iş akdinin sona erdirildiği durumlarda ödenen iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlar altında yapılan ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek. Bu tarihe kadar ödenen tazminatlardan gelir vergisi kesilirken, bu tarihte yapılan bir düzenleme ile kıdem tazminatının yıllık tavanına kadar olan kısmı Gelir Vergisi’nden muaf tutulmuş durumda.

Kıdem Tazminatında Vergi İade Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kıdem Tazminatında Vergi İade Başvurusu Nasıl Yapılacak? Gelir vergisi iade başvuruları bu kanunun yürürlüğü ile birlikte başlamış oldu. Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek yok, ilgili vergi dairesine başvurmak yeterli. Verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekiyor. Vergi Usul Kanununa göre vergide zaman aşımı vergiyi doğuran işlemi izleyen takvim yılından itibaren beş yıl sonra doluyor. Ödenen gelir vergisini iade almak isteyen çalışanların bizzat kendi başvuruları dikkate alınacağından, işverenlerin iade ile ilgili bir süreci söz konusu değildir. Yani başvuru işçi tarafından yapılacaktır. Başvuruda istenebilecek belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Konu ile ilgili ödemelerin yapıldığı aya ilişkin düzenlenmiş ücret bordrosu,
 • İkale sözleşmesi,
 • Ödeme belgeleri,
 • İşe başlama ve bitiş tarihlerini gösteren belge,
 • İadesi söz konusu olan ödeme kalemlerinden yapılmış gelir vergisi kesintisi tutarını gösteren belge.

Başvurulacak kurum, gelir vergisinin ödendiği Vergi Dairesi olmalıdır. İşverenler, çalışanın işyerinin bağlı olduğu ve çalışanın gelir vergisinin beyan edilip ödendiği Vergi Dairesi bilgisini vergi iadesi almak isteyen eski çalışanına bildirmelidir.

Başvurunuzu iki türlü yapabilirsiniz.

 • Vergi dairesine elden ya da posta yoluyla başvuru
 • Elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online başvuru.

Vergi dairesine başvuru çalışanın direkt kuruma elden evrak teslimi ile başvurması ile gerçekleştirilir. Ya da çalışan başvuru dilekçesini ve başvuruda istenen belgelerini posta yolu ile kuruma ileterek iade talebini kuruma bildirir.

İkale İşlemleri (Vergi İadesi) İle İlgili Duyuru

7162 sayılı  Kanunla  Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 89’uncu madde uyarınca, 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Madde Hükmü Kapsamında İşlem Yapılmasına İlişkin Önemli Husus ve Açıklamalar Aşağıdaki Gibidir:

Madde hükmünden yararlanılabilmesi için karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesinin 27.03.2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ödemenin de bu tarihten önce yapılmış olması gerekmektedir.

Söz konusu sözleşmeler kapsamında iadeye konu olabilecek tazminatlar; iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi çeşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan ödemelerdir.

Sayılan ek tazminat niteliğindeki ödemelerden ilgili işveren tarafından gelir vergisi tevkifatının yapılmış olması ve beyan edilmesi halinde iade söz konusu olabilecektir. Aksi takdirde herhangi bir iade mümkün değildir.

Ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmi tatil ücreti, yıllık izin ücreti, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu değildir.

Kıdem tazminatlarının gelir vergisinden istisna olması sebebiyle tevkifat yapılmadığından, kıdem tazminatlarına ilişkin söz konusu madde kapsamında gelir vergisi tevkifat iadesi yapılması mümkün değildir.

İade işlemine ilişkin başvurunun Vergi Usul Kanunu kapsamında düzeltme zamanaşımı süresinde yapılması gerekir. Bu süre; gelir vergisi tevkifatının yapıldığı takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıldır. Örneğin; işveren tarafından hizmet erbabına 2014 yılında ödenen ek tazminatlara ilişkin yapılan tevkifatın iadesi için en geç 31.12.2019 tarihine kadar tarha yetkili vergi dairesine başvurulması gerekir. Bununla birlikte 2013 yılında ödenen ek tazminatlara ilişkin başvuru süresi 31.12.2018 tarihinde dolmuş olduğundan bu tarihe kadar talep edilmeyen iadenin bu tarihten sonra talep edilmesi mümkün değildir.

Söz konusu iade işlemlerinin yapılması için başvuru yapılması gereken tarha yetkili vergi dairesi, işverenin gelir vergisi tevkifatı yönünden bağlı olduğu vergi dairesidir.

İade İşleminin Yapılması İçin Başvuruda Gerekli Evraklar

 • Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi, İkale Sözleşmesi veya İş Akdinin Sonlandırılmasına İlişkin Benzeri Diğer Sözleşme ve Belgeler (Kesintiyi Yapmakla Sorumlu Olan İşverenden Temin Edilen)
 • İkale Sözleşmesine İstinaden Yapılan Ödemelere İlişkin Kesinti Tutarlarını Gösterir Belge (Ücret Bordrosu vb.)
 • İadeye Konu Tazminatların İşveren Tarafından Hizmet Erbabına Ödendiğine İlişkin Belge (Dekont, Makbuz, Hesap Ekstresi vb.)
 • İade Talebinin Avukat Veya Vekil Tarafından Yapılması Halinde Vekâletname Örneği

İade Başvurularına İlişkin Diğer Hususlar

Vergi iadesi talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin hizmet erbabı tarafından bizzat veya vekaletname olması koşuluyla vekilleri tarafından elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilmesi gerekmektedir. Bunun dışında söz konusu dilekçe ve eklerinin 19.02.2019 tarihinden itibaren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verilmesi mümkündür.

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında kesilen gelir vergisine ilişkin iade talebinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

E-posta veya faks ile gönderilen dilekçe ve belgelerin işleme alınması mümkün değildir.

İade işlemlerine Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından ivedilikle başlanılacak olup başvuru sırasına göre işlemler sonuçlandırılacaktır.

Öğrenci Taşımacılığında KDV İadesi

Okullara Yemek Servisi Yapanlarda KDV İadesi Nasıl Olur?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.