Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur?

27.08.2019
64
Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur?

Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur? Gelen açıklamalar doğrultusunda, kurulan vakıfların faaliyet konularına göre bazı durumlarda vergiden muafiyetleri bulunmaktadır. Kurulan vakıfların hangi faaliyetlerde bulunduklarında, nasıl vergi muafiyetinden faydalanabilirler detayını yazımızda bulabilirsiniz. Bilindiği gibi vakıfların belirli bir kurulum amaçları bulunmaktadır. Vakıflar kurulum amaçlarını sağladıkları müddetçe vergi muafiyeti yasasından faydalanabilmektedirler.

Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur? Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’inci maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren mal teslim ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca söz konusu vakıflarca işletilen hastane, nekahathane, klinik, dispanser gibi kuruluşlar ile yaşlı ve sakat bakımevleri, parasız ve fukara aşevleri, yetimhane ve benzeri müesseselere bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir.

Gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibarıyla genel ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflar ile münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan vakıflara Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilir.

Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur? Vergi muafiyeti kaldırılan vakıflar, muafiyetin kaldırıldığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe yeniden vergi muafiyeti talebinde bulunamazlar. Bu sürenin bitiminden sonra vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıflara bu Genel Tebliğde yazılı şartları taşımaları koşulu ile yeniden vergi muafiyeti tanınabilir.

Vergi Muafiyetinden Nasıl Yararlanılır?

Vergi Muafiyetinden Nasıl Yararlanılır? Bakanlar Kurulunca 4962 sayılı Kanunun 20’inci maddesine göre tanınacak vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar, taleplerini içeren bir yazı ile Maliye Bakanlığına başvuruda bulunurlar. Bu vakıflar başvuru yazısının ekinde;

 • Vakıf resmi senedinin 5 örneğini,
 • Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgeleri,
 • Son beş yıl içindeki faaliyet raporlarını Maliye Bakanlığına gönderirler.

Bakanlıkça, belirlenen şartların talepte bulunan vakıfça yerine getirilip getirilmediğinin tespiti bakımından ibraz edilen belgeler üzerinde ön inceleme yapıldıktan ve uygunluğu sağlandıktan sonra vakfa vergi muafiyeti tanınıp tanınmayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınır. Kuruluşlar tarafından olumlu görüş verilirse veya vergi muafiyeti verilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse, vakfın faaliyetleri ve hesapları Maliye Bakanlığınca incelenir. İnceleme sonucu düzenlenen inceleme raporunun da olumlu olması halinde bu rapor, vakıf resmi senedinin ve başvuru dilekçesinin birer örneği, Bakanlığın bu konudaki görüşünü içeren bir yazı ile Bakanlar Kurulundan vergi muafiyeti kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilir. 30/07/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20’inci maddesi uyarınca vergi muafiyeti tanınması talebinde bulunacak vakıfların başvuru tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen şartların hepsini bir arada taşıması gerekmektedir.

Faaliyet Konusu

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınacak vakfın;

 • Sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş olması gerekir.
 • Vakfın faaliyet konusu bu sayılanlardan birisi veya birden fazlası ile ilgili olabilir.
 • Vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakfın bu faaliyetlerinin kamuya açık ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması gerekir.
 • Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaçlayan vakıflara vergi muafiyeti tanınması mümkün değildir

Faaliyet Süresi

Vakıfların,

 • Vergi muafiyeti talebinde bulunmadan önce kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süre ile faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir.
 • Bu süre içindeki faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki sağlamış olmaları gerekmektedir.

Defter Tutma

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınacak vakıfların;

 • Bilanço esasına göre defter tutmaları,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması gereken defterleri aynı Kanunda belirtilen süreler içinde tasdik ettirerek kullanmaları,
 • Muhasebe kayıtlarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olması,
 • Vakfa ait iktisadi işletmeler bulunması halinde bunlar için de ayrıca defter tasdik ettirmeleri
 • Vakfın muhasebe kayıtları ile iktisadi işletmesinin muhasebe kayıtlarını birbiriyle karışmasını önleyecek şekilde ayrı ayrı izlemeleri gerekmektedir.

Mal Varlığı ve Yıllık Gelir

Yıllık gelirin tespitinde; genel ve özel bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz. Bu tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artar ve izleyen yılda bu miktarlar esas alınır.

Gelirin Harcanma Şekli

Vakıf resmi senedinde, 4962 sayılı Kanunun 20’inci maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin;

 • En az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının yazılı olması,
 • Son bir yılda veya son iki yılın ortalaması bazında bu koşulu fiilen yerine getirmiş olması ve
 • Vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulması gerekmektedir.

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getirmesi gereken yükümlülüklere 1 seri no.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’ de yer verilmiştir.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti verilen vakıflara Türk vergi sisteminde önemli bazı avantajlar tanınmıştır.

KDV İstisnası

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’inci maddesinin 1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar ile 2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar başlıklı fıkralarında belirtilen mal ve hizmet teslimleri ile sınırlı olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara KDV istisnası hakkı tanınmıştır. Bu fıkralara göre:

Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar ile vergiden muaf statüsü taşıyan vakıfların;

 • İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,
 • Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.

Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar fıkrasında ise vergiden muaf statüsü taşıyan vakıfların;

 • Hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkün evleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetlerinin Katma Değer Vergisinden istisna olacağı hükmü getirilmiştir.

Hangi Emekliler Emlak Vergisinden Muaftır?

Konut Teslimlerinde KDV Oranı Kaçtır?

Vergi, Harç ve Cezalar Ne Kadar Oldu?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.