Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur ?

Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur ?

        8 Aralık 2001 tarihli Türk Medeni Kanunun  101 inci maddesine göre vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca. Özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Mal varlığının bütünü veya gerçekleşmemiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.

     Türk Medeni Kanunun 102 nci maddesine göre vakıf kurma iradesi, resmi senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır ve vakıf yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Vakıfların Vergi Mükellefiyeti Olur mu ?

 Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur ? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre vakıfların tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır.

Vakıflar Yapacakları Ödemelerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapmaları Gerekir

 Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur ? Vakıflar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde nakden veya hesaben ödeme yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur tutulanlar arasında sayılmıştır.  Bu madde hükmüne istinaden, vakıfların nakden veya hesaben yapacakları ödemeler üzerinden yapmış oldukları tevkifatları, muhtasar beyanname ile ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine beyan edilip, ödenmesi gerekmektedir.

Vakıflara Ait Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi Nasıl Olur ?

 Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur ? Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5/b) bendinde.  Vakıflara (mazbut vakıflar hariç) ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur ?  Bu tevkifatın yapılması bakımından kendisine kira ödemesinden bulunulan vakfın Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıf olması önem arz etmemektedir. Ancak, özel kanunlarında gelir veya kurumlar vergisine ilişkin istisna veya muafiyet hükümleri bulunan vakıfların durumu saklıdır.

 Vakıfların Vergilendirilmesi ve Vakıfların Vergi Muafiyeti Nasıl Olur ? Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5766 sayılı Kanunla eklenen geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle, 1/1/2008 – 31/12/2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere, vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi işletme oluşmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 Vakıflara Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasının KDV Karşısındaki Durumu Nasıldır ?

Vakıflara ait aşağıdaki gayrimenkullerin kiralanması işlemleri KDV’den istisnadır:

  • Arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüz’üleri ve teferruatı, •
  • Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüz’üleri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri.

Vakıflara ait Gayrimenkullerin Kiralanmasına İlişkin Düzenlenen Kira Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu Nedir ?

Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 31 numaralı fıkrasında.  Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenamelerinin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Yapılacak Bağış ve Yardımlar Matrahtan İndirilebilir mi ?

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara.  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve.  Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar dahilinde yapılan bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

BES’ten Nasıl Çıkılır BES’ten Çıkma Dilekçesi ?

2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir Ne Zaman Ödenir ?

Enflasyon Rakamları Açıklandı.Memura ve Emekliye Şu An İçin Yüzde 1.34 Enflasyon Zammı Gelecek

5 Yıllık Ceza İndirimi Neden Çıkmıyor?Mahkum ve Yakınlarının Gözü Resmi GazetedeYorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)