Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergi Dairesi Resen Terk İşlemleri Nasıl Yapılır?

Vergi Dairesi Resen Terk İşlemleri Nasıl Yapılır?

Vergi Dairesi Resen Terk İşlemleri Nasıl Yapılır? Vergi Dairesi Resen Terk İşlemleri 213 Sayılı Vergi usul Kanunun 160. Maddesine göre, Ticari faaliyetle uğraşan ve vergi dairesine kayıtlı  mükelleflerden işi bırakanlar, iş bıraktıklarını vergi dairesine bir ay içerisinde bildirmeye mecburdurlar. Yine aynı maddesinin devamında  “İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi. Yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması. Başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi. Başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek. Amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi. Ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir. Bu durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna da bildirilir.” Şeklindedir.

Resen Terk Nedir?

Resen Terk Nedir? Vergi Dairesi Resen Terk İşlemleri, Vergi Usul Kanununun 160’cı maddesi gereğince. İşi bırakma bildiriminde bulunmayanlardan, yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda işi bıraktığı tespit edilen veya bilinen adreslerinde bulunamayan. Başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek. amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerin, mükellefiyet kayıtlarının vergi dairesince terkin edilmesi işlemidir.

Vergi Dairesi resen Terk işlemini Nasıl yapılır? Vergi Dairesi Resen Terk İşlemleri  Vergi Dairesince resen terk işlemleri iki şekilde olur. Birincisi gayri faal mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının re’sen terkin edilmesine ilişkin iş ve işlemler. İkincisi ise başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek. Amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilen ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği raporda belirtilen mükelleflere. İlişkin iş ve işlemlerdir. Mükellefleri ilgilendiren gayrı faal mükelleflerin resen terk işlemi olduğu için burada sadece birincisi anlatılacaktır.

Gayri Faal Mükelleflere  Yapılacak İşlemler

Gayri Faal Mükelleflere  Yapılacak İşlemler, Vergi Dairesince ilk olarak sistemleri üzerinden, birbirini izleyen iki döneme ait katma değer vergisi beyannamesi vermeyenlerin listesini alırlar. bu liste işlemi Her ayın ilk haftasında  vergi dairesince alınır.

Alınan Listelerle ilgili olarak vergi dairesince  Yapılan kontrol sonucunda, mükellefin işine devam ettiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmaması halinde. Söz konusu listenin alındığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar gerekli yoklama ve araştırma işlemleri yapılarak resen terkin işlemleri tamamlanacaktır.

Yoklama Ve Tespit İşlemleri Nasıl Olur?

Yoklama Ve Tespit İşlemleri Nasıl Olur? Vergi dairesince mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunup bulunmadığının ve başka bir adreste faaliyetine devam edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla bilinen adreslerinde yoklama yapılır. Ayrıca, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması halinde, sistemde yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen elektrik ve/veya doğal gaz aboneliğinin bulunduğu iş yeri adreslerinde de yoklama yapar.

Yapılan yoklamalardan sonuç alınamaması halinde , gerçek kişi mükelleflerde mükellefin, tüzel kişi mükelleflerde kanuni temsilcisinin yerleşim yeri (ikametgah) adresinde araştırma yapılır.

Yoklamada Tespit Edilecek Hususlar ?

Yoklamada Tespit Edilecek Hususlar? Vergi Dairesi Resen Terk İşlemleri, Vergi Dairesince Re’sen terkin işlemi yapılacak mükelleflerle ilgili iş yeri adresinde yapılacak yoklamalarda;

  •  Faaliyetine devam edip etmediği,
  • Adreste bulunup bulunmadığı, bulunmuyorsa hangi tarihte ayrıldığı,
  • Faaliyetine başka bir adreste devam ediyorsa hangi tarihten itibaren yeni adreste faaliyette bulunduğu,
  • Adreste başkası faaliyet gösteriyorsa, hangi tarihten itibaren orada faaliyet gösterdiği,
  • İş yerinin yoklama tarihindeki durumu (kapalı, boş, yıkılmış vb.),

tespit eder. iş yerinde yapılan yoklamada gerekli tespitleri yapamaz ise gerçek kişiler ve şirketlerin kanuni temsilcilerin ikamet adresinde araştırma yapar. Araştırma konuları  yoklama konuları ile aynıdır.

Resen Terk Tarihi Ne Zamandır?

Resen Terk Tarihi Ne Zamandır? Resen terk işlemlerinde resen terk tarihi olarak,

  • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından tutulan kayıt ve siciller veya diğer kanaat getirici vesikalarla işini terk ettiği tarihin tespit edilmesi halinde bu tarih itibarıyla,
  • İşini terk ettiği tarihin kanaat getirici vesikalarla tespit edilememesi durumunda,verilen en son beyannamesinin içerdiği dönem sonu itibarıyla,
  • İşini terk ettiği tarihin kanaat getirici vesikalarla tespit edilememesi ve faaliyetine ilişkin herhangi bir beyanname de vermemesi halinde ise iş yeri adresinde yapılan yoklama tarihi itibarıyla.

mükellefiyet kayıtlarının terkin edilir.

Resen Terk İçin Muhasebeciler Ne Yapacak ?

Resen Terk İçin Muhasebeciler Ne Yapacak? Resen terk yapılması gereken gerçek kişiler için terk işlemlerinde mükellefe ulaşabiliyorsa muhasebecinin terk için gerekli evraklarla birlikte mükellefi vergi dairesine göndermesi yeterlidir. ulaşamıyorsa  altta paylaşacağım dilekçeyi gerçek kişiye çevirerek vergi dairesine mükellefin resen terk işlemlerinin zaman kaybı olmadan yapılabilmesi için vermesi gerekir. Şirketler için ise ekte bulunan dilekçeyi doldurarak şirketin bağlı olduğu  vergi dairesine vermek gerekir.

KYK Toplam Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vergi Mükelleflerinin Sorumlulukları Nelerdir ?

Vergi Dairesi E-Haciz Kaldırma Nasıl Olur? E-Haciz Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.