Vergisini Ödeyen Mükellefe İndirimin Detayları Belli Oldu mu ?

Vergisini Ödeyen Mükellefe İndirimin Detayları Belli Oldu mu ?

Meclise hükümet tarafından sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik
yapılmasına Dair  Kanun Teklifi ile Vergini düzgün ödeyen mükelleflere uygulanacak vergi indirimi uygulamasının detayları netleşti.

Vergisini Ödeyen Mükellefe İndirimin Detayları Belli Oldu mu

Vergisini Ödeyen Mükellefe İndirimin Detayları Belli Oldu mu ? Yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle.  Gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere.  Kurumlar vergisi mükelleflerinden, maddede yer alan şartları taşıyanların verecekleri yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin.  Yüzde 5’inin, ödenmesi gereken vergiden indirilmesi.  İndirilemeyen tutarların ise yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilmesi imkanı sağlanmakta.  Mahsup edilemeyen tutarların ise iade edilmemesi öngörülüyor.

Şartları Taşımadığı Halde Uygulamadan Yararlananlardan Cezalı Olarak Tahsil Edilecek

Vergisini Ödeyen Mükellefe İndirimin Detayları Belli Oldu mu? İndirim  uygulamasından şartları taşımadığı halde yararlananlar ile uygulamadan yararlandıktan sonra haklarında ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyat yapılan ve yapılan tarhiyatı kesinleşenlerden zamanında ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle geri tahsil edilecektir.

İndirimin Üst Sınırı Her Yıl Arttırılacak Bakanlar Kurulu Üst sınır Tutarının gerekli görürse iki Katına Kadar Çıkarabilecek.

Vergisini Ödeyen Mükellefe İndirimin Detayları Belli Oldu mu?   İndirim tutarının üst sınırı bir milyon lira , her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanması öngörülmektedir.  Bakanlar Kuruluna, indirim oranını ve 1 milyon liralık tutan iki katma kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığına, maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetki verilmektedir.

 

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi Uygulaması Nasıl Olacak ?

   Vergi indirimi uygulaması için Gelir Vergisi Kanununun  mükerrer 121 inci maddesi  yeniden düzenlendi. 

Vergi İndiriminden Kimler  Yararlanabilecek ?

Düzenlemeye göre;

  1. , Zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar.
  2. Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri

Şartları taşımaları halinde  bu indirimden faydalanabilirler.

Vergi İndiriminden Faydalanmanın Şartları Nelerdir ?

  1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması. Bu beyannameler için kanuni süresinden sonra verilen pişmanlıkla veya düzeltme beyannameleri süresinde ödenirse vergi indiriminden ihlal sayılacak. 10 TL ye kadar ödenmeyen borçlarda ihlal sayılmayacak.
  2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re5sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatlarm kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),
  3. indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezalan dahil) 1.000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

Gerekmektedir.

Zamanaşımı süresi içerisinde Kaçakçılık suçunu işleyenler bu indiriminden faydalanamazlar.

Yararlanılacak  indirim tutarının Maksimum Miktarı Ne Kadardır ?

   Vergisini Ödeyen Mükellefe İndirimin Detayları Belli Oldu mu?  Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek.. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.    

Bu Şartları Yerine Getirmeyen Emekli Promosyon Alamayacak Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Eşi Vefat Eden Kadınlara Maaş.Ne Kadar Veriliyor Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim İle Esnaf Ahilik Sandığı Kurulması Mecliste Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

687 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı Bankaların Vereceği Kredilerle İlgili Düzenleme Geldi Konulu Yazımız İçin Tıklayınız

                       

 

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)

*