Vergi ve Güncel Haber Portalı

2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı ?

18.12.2019
43
2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı ?

2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı? 2019 yılında uygulanacak olan vergi cezaları, 2018 yılı için %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Belirlenen Bu tutarların yürürlük başlangıç tarihi 1/1/2019 tarihidir.

 Fatura Almama – Vermeme Cezası 2019 Yılında Kaç Lira Arttı ?

2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı ?  2019 yılında fatura almayana ve vermeyene ne kadar ceza kesileceği de belli oldu  Yeniden değerleme oranlarına göre arttırıldıktan sonra 2019 yılında ;

  • Fatura Ödeme kaydedici cihaz fişi bilet perakende satış fişi vb vermeyenlere 290 Liradan aşağı olmamak üzere  Fatura tutarının % 10 ‘u kadar Özel usulsüzlük cezası kesilecek. Konuyla ilgili örnek verecek olursak. 2019 Yılında bir mükellef 5  bin liralık düzenlemesi gereken bir faturayı düzenlemezse vergi dairesi tarafından kendisine düzenlemediği tutar olan 5 bin liranın % 10’u olan  5 yüz lira özel usulsüzlük cezası kesecek. Eğer % 10’u 290 Liranın altında olsaydı. 290 Lira özel usulsüzlük cezası kesilecekti.
  • Fatura Ödeme kaydedici cihaz fişi bilet perakende satış fişi vb almayan vergi kaydı olan kişilere de  2019 yılında aynı oranda ve tutarda ceza kesilecek. Kısaca  Fatura alıp vermeyen kişilerin her ikisi de vergiye kayıtlı mükellef ise her iki tarafa da 2019 yılında 290 Liradan aşağı olmamak üzere fatura tutarının % 10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.
  • Fatura almayan vergi kaydı olmayan kişilere ise  her almadığı Fatura Ödeme kaydedici cihaz fişi bilet perakende satış fişi vb için 2019 yılında 55 Lira ceza kesilebilecek. Vergi kaydı olmayan kişilere ceza kesilebilmesi için  belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır.

2019 yılında Veraset Beyannamesi vermeyenlere Ne Kadar Ceza kesilecek ?

2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı ?Veraset beyannamesi vergi Dairelerine ölüm halinde ölen kişinin mal varlığının paylaşımı veya hibe işlemi olduğu takdirde verilir. Konuyla İlgili yazımıza buradan Ulaşabilirsiniz. Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?Nereye Verilir?Ne Zaman Verilir? Veraset ve İntikal Vergisi Hakkında Merak Ettikleriniz

2019 Yılında süresinde verilmeyen veraset beyannamesi için her varis başına vergi dairesi  beyana çağrı yaptığı halde vermemişseniz, Vergi Dairesi Beyana çağrı yapmamışsa varis veya hibe alan kişi başına Usulsüzlük cezası kesilir. 

2019 Yılında Vergi Ödev ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlere Uygulanacak  Diğer Tüm Ceza Tutarları Aşağıda ki gibi Olacak

MADDE NO – KONUSU

2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.700
3- İlanın;  
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 2.700-270.000
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 270.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

33
MADDE 153/A- Teminat tutarı 2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı ? 120.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;  
  – Alış tutarı 230.000
  – Satış tutarı 320.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 1.200
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 3,30
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1.200
MADDE 343- En az ceza haddi 2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı ?  
  – Damga vergisinde 14,80
  – Diğer vergilerde 29

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel) 
I’inci derece usulsüzlükler2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı ?
1- Sermaye şirketleri 180
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 110
3 – İkinci sınıf tüccarlar 55
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 14,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 7
II nci derece usulsüzlükler   
1- Sermaye şirketleri 98
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 55
3 – İkinci sınıf tüccarlar 25
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 14,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,90
MADDE NO – KONUSU   2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı ? 2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 290
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000
2 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 290
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 14.800
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı ? 290
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 7.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 350
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.100
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 220.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.480
10-127’inci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1100
MADDE 355- b) Damga Vergisinde 2019 Yılında Vergi Cezaları Ne Kadar Arttı ?  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,40

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257’inci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 980
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.480.000
MADDE 370 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı 70.000

İmar Barışı Nedir? Son Gün Ne Zaman? Kimler Yararlanabilecek?

Yurt Dışı Telefon Kaydı Nasıl Yapılır? Ücreti Ne Kadar?

PTT Kargo Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.