Vergi ve Güncel Haber Portalı

Vergide Esnaf Muaflığı Nedir? Esnaf Muaflığından Kimler Faydalanabilir?

Vergide Esnaf Muaflığı Nedir? Esnaf Muaflığından Kimler Faydalanabilir?

Vergide Esnaf Muaflığı Nedir? Esnaf Muaflığından Kimler Faydalanabilir? Herhangi bir ticari faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın, elde ettikleri kazançlardan gerçekleştirdikleri işin durumuna göre basit usulde ya da gerçek usulde vergiye tabi tutulmaktadırlar. Ticari faaliyetlerinin kapsamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinde belirtildiği gibi Esnaf muaflığı şartlarına uyum sağlıyor ise bu kişiler vergiden muaf tutulmaktadır.

Vergide Esnaf Muafiyet Belgesi Nereden Alınır?

Vergide Esnaf Muafiyet Belgesi Nereden Alınır? Esnaf muaflığı ile ilgili şartları taşıyan mükelleflerin, eğer talepte bulunurlarsa istekleri doğrultusunda vergi dairesinde verilen belgeye Esnaf Muafiyet Belgesi denilmektedir. Alınan Esnaf Muafiyet Belgesi’nin kullanım süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Alınan belgenin 3 yıl onunda tekrar alınarak yenilenmesi gerekmektedir.

Vergide Esnaf Muafiyeti Belgesi almak isteyen mükelleflerin hazırladıkları bir dilekçe ile işyeri sahibi olanların ve olmayanların ikamet ettiği yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurunuzun gerçekleştirilmesinin ardından vergi dairesi başvuru yapan mükellefin durumunu tespit etmesinin ardından gerekli görürse talebe ilişkin Vergide Esnaf Muafiyeti Belgesi’ni mükellefe vermektedir.

Esnaf muaflığından faydalanan mükelleflerin Esnaf Muafiyet Belgesi almaları tamamen isteğe bağlı bir işlemdir. Vergide Esnaf Muafiyeti Belgesi talep eden mükelleflerden ise herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi talebinde bulunan mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Buna göre Gelir Vergisinden Muaf çalışan mükellefler aşağıdaki gibi olmaktadır.

Gelir Vergisinden Muaf Çalışanlar Kimlerdir?

Gelir Vergisinden Muaf Çalışanlar Kimlerdir? 4369 sayılı Kanunun 26. Maddesi ile değişen gelir vergisinden muaf çalışanlar aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

 • Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);
 • Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (4369 sayılı Kanunun 26. maddesiyle değişen parantez içi hüküm Yürürlük; 1.1.1999),(Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)
 • (4369 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 1.1.1999) Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak, milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.
 • (5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent, Yürürlük: 01.07.2008)Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar;
 • Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;
 • Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;
 • (5615 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 04.04.2007) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın (7162 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; 30.1.2019)veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.
 • (6322 sayılı kanunun 4.maddesiyle değişen bent; Yürürlük 15.06.2012) Bu Kanunun 47. maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar,
 • (7103 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen bent; Yürürlük: 27.03.2018)
 • 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.);
 • Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.
 • (5615 sayılı kanunun 1.maddesiyle değişen fıkra)(4.4.2007 tarihinden geçerli olmak üzere)Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.
 • (4444 sayılı Kanunun 14/A maddesiyle kaldırılmıştır Yürürlük; 14.8.1999)
 • (4369 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 1.1.1999) Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar.(4444 sayılı kanunun 14/A1.maddesiyle birinci cümleden sonra gelen hükümler kaldırılmıştır. Yürürlük; 14/8/1999)
 • (6322 sayılı kanunun 4.maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük 15.06.2012)Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 • (4339 sayılı kanunun 26.maddesiyle ikinci fıkra 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
 • (3946 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 1.1.1994) Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.
 • Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47’nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51’inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);

Esnaf Muaflığından Kimler Yararlanamazlar?

Esnaf Muaflığından Kimler Yararlanamazlar? Dernek, vakıf, sendika, meslek odası tarafından düzenlenen kermes yerlerinde satış yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satış yapılması da esnaf muaflığından yararlanmaya engel değildir. Ancak bu yerlerde sürekli satış yapanlar ile ürünlerini pazar takibi suretiyle satanlar esnaf muaflığından yararlanamayacaklardır.

Esnaf muaflığından faydalanan gerçek kişilerin ürettikleri ürünleri kermes ve panayır gibi yerlerde satmaları söz konusu ise, bu kermes ve panayırların Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince düzenlenmemesi gerekir.

Aynı şekilde ürünlerin internet üzerinden satışı da esnaf muaflığından faydalanmaya engeldir. İnternet satışları için ufak bir istisna söz konusudur. 30 Ocak 2019 yılında yayınlanan düzenlemeye göre internetten elde edilen gelir yıllık 12 brüt asgari ücret tutarını geçmiyorsa kişi esnaf muaflığından faydalanabilir.

Ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeni ile gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulanlar yukarıda maddeler halinde belirttiğimiz işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlı olacak şekilde bulunanlar esnaf muafiyetinden yararlanamazlar.

Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyeti ile İlgili Detaylar

Zorunlu Bireysel Emeklilikle İlgili Geniş Bilgi

Ölüm Aylığı Şartları Nelerdir, Kimlere Bağlanır?


BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Vergi ile ilgili tüm bilgileri, platformumuzda bulabilirsiniz.